Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

WYNIKI ANKIETY

WYNIKI ANKIETY.

Bazy danych w Bibliotece PWSZ w Nysie

 

Cele badania: uzyskanie opinii na temat korzystania z baz danych udostępnianych przez Bibliotekę PWSZ w Nysie.

Struktura badania: anonimowa ankieta internetowa.

Metodologia: wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie WWW Biblioteki. Informacje zachęcające do udziału w badaniu zostały umieszczone na stronie internetowej Biblioteki w trakcie trwania akcji Tydzień Bibliotek w maju 2012 roku oraz na tablicach ogłoszeń w Bibliotece i we wszystkich budynkach PWSZ w Nysie.

Badanie skierowane było do trzech grup respondentów:

 • studenci PWSZ w Nysie,
 • pracownicy PWSZ w Nysie,
 • inni użytkownicy Biblioteki.

W ankiecie zawarto 8 pytań:

 • 4 pytania jednokrotnego wyboru; w tym 1 pytanie otwarte,
 • 3 pytania wielokrotnego wyboru,
 • 1 pytanie otwarte.

Badanie trwało od 8 maja 2012 roku do 7 maja 2013 roku.

Ankietę wypełniło 20 respondentów.

Badania ankietowe:

 

s_121_191_16777215_00_images_Wykresy_ankieta2_ankieta2.png

Kwestionariusz ankiety

 

Ankietę wypełnili:

a)   Student:

– stacjonarny  - 9 osób

 • I rok - 5 osób
 • III rok - 4 osoby

– niestacjonarny, studiów pomostowych - 3 osoby

b)   Inny użytkownik - 1 osoba

 

Jeden student IV roku zaznaczył stacjonarny i niestacjonarny tryb studiowania.

Sześciu respondentów nie zaznaczyło żadnej opcji.

 

 

Pytanie nr 1.

 

Jak często korzysta Pan/Pani z baz udostępnianych przez Bibliotekę?

 • bardzo często (raz na tydzień) - 1 głos
 • często (raz na miesiąc) - 7 głosów
 • rzadko (raz na rok) - 5 głosów
 • nie korzystam - 7 głosów


1.jpg

 

Jak pokazuje wykres większość ankietowanych korzysta z baz udostępnianych przez Bibliotekę. 35% respondentów wykorzystuje bazy często (raz na miesiąc), 25% ankietowanych robi to rzadko (raz na rok). Tylko jedna osoba korzysta z baz bardzo często (raz na tydzień). Natomiast osoby nie korzystające z baz stanowią 35% respondentów.

W pytaniu tym ankietowani mogli wypowiedzieć się dlaczego nie korzystają z baz. Najczęściej pojawiała się odpowiedź, że nie mieli takiej potrzeby.

 

 

Pytanie nr 2.

 

Z których baz danych korzysta Pan/Pani? (pytanie wielokrotnego wyboru)

 • ProQuest - 3 głosy
 • OECD iLibrary - 2 głosy
 • EBSCO - 3 głosy
 • Notendatenbank.net - 1 głos
 • Elsevier – ScienceDirect - 0 głosów
 • Nature - 1 głos
 • Science - 0 głosów
 • Scopus - 1 głos
 • SpringerLink - 0 głosów
 • Web of Knowledge - 0 głosów
 • Wiley-Blackwell - 0 głosów
 • Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line - 5 głosów
 • ibuk.pl (dostęp od 14 maja 2012r.) - 4 głosy

 2.jpg  

Najczęściej ankietowani korzystają z polskich baz. 25% odpowiedzi dotyczyła bazy  Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line, co stanowiło 31% respondentów oraz 20% odpowiedzi dotyczyło bazy ibuk.pl, którą wskazało 25% ankietowanych. Z baz anglojęzycznych najczęściej wybierano ProQuest (15% odpowiedzi tj. 19% respondentów), EBSCO (15% odpowiedzi tj. 19% respondentów) oraz OECD iLibrary (10% odpowiedzi tj. 13% respondentów).

 

 

Pytanie nr 3.

 

Jakie materiały w bazach danych wyszukuje Pan/Pani najczęściej: (pytanie wielokrotnego wyboru)

 • książki - 12 głosów
 • czasopisma - 9 głosów
 • nagrania audio/wideo - 1 głos
 • zdjęcia/fotografie - 1 głos
 • dane statystyczne - 4 głosy
 • inne - 4 głosy


3.jpg

 

Ankietowani w pytaniu jakie materiały najczęściej wyszukują w bazach wskazali książki, co stanowiło 39% odpowiedzi (75% respondentów). Na drugim miejscu najczęściej wyszukiwane są czasopisma, wskazuje na to 29% odpowiedzi, kolejne są dane statystyczne oraz inne dane, które stanowią po 13% odpowiedzi. Najmniej popularne są wyszukania z nagraniami audio/wideo oraz zdjęciami/fotografiami (po 3% odpowiedzi).

 

 

Pytanie nr 4.

 

Czy korzysta Pan/Pani z baz danych w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy?

 • tak - 6 głosów
 • nie - 11 głosów

  4.jpg

 

Większość badanych, bo 65% nie korzysta z baz danych w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy. Na zadane pytanie twierdząco odpowiedziało 35% ankietowanych. 3 osoby nie udzieliło odpowiedzi na pytanie, co stanowiło 15% wszystkich badanych.

 

 

Pytanie nr 5.

 

Czy korzysta Pan/Pani z bibliograficznej bazy własnej Biblioteki „LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW”?

 • tak - 11 głosów
 • nie - 5 głosów

 

5.jpg

 

Z bibliograficznej bazy własnej Biblioteki „LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW” korzysta 69% respondentów, natomiast 31% badanych nie korzysta z niej. Cztery osoby nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi i stanowiły 20% wszystkich biorących udział w badaniu.

 

 

Pytanie nr 6.

 

Czy korzysta Pan/Pani z nagrań szkoleniowych dotyczących baz udostępnianych ze strony WWW Biblioteki?

 • tak - 1 głos
 • nie - 15 głosów

   6.jpg

 

Jedna osoba zaznaczyła, że korzysta z nagrań szkoleniowych dotyczących baz, które udostępniane są na stronie WWW Biblioteki. 94% ankietowanych udzieliło odpowiedzi negatywnej. Cztery osoby zostawiło pytanie bez odpowiedzi.

 

 

Pytanie nr 7.

 

Skąd czerpie Pan/Pani informacje o bazach danych: (pytanie wielokrotnego wyboru)

 • ze strony WWW  Biblioteki - 8 głosów
 • ze strony WWW Uczelni - 2 głosy
 • z ogłoszeń Biblioteki na terenie uczelni (tablice, telewizor) - 1 głos
 • od bibliotekarzy - 2 głosy
 • ze szkoleń bibliotecznych - 0 głosów
 • od nauczycieli akademickich - 2 głosy
 • od innych użytkowników Biblioteki - 3 głosy
 • z innych źródeł - 7 głosów

 7.jpg 

20% ankietowanych (4 osoby) nie odpowiedziało na wyżej wymienione pytanie. 50% respondentów (32% odpowiedzi) najczęściej czerpie informacje o bazach danych ze strony WWW Biblioteki. 44% ankietowanych (28% odpowiedzi) o bazach dowiaduje się z innych źródeł. W najmniejszym stopniu informacje o bazach czerpane są z ogłoszeń na terenie uczelni – tablice i telewizor (6% badanych, 4% odpowiedzi).

 

 

Pytanie nr 8.

 

Czy w ofercie baz udostępnianych przez Bibliotekę brakuje Panu/Pani dostępu do innej bazy, jeśli tak to jakiej? (pytanie otwarte)

 

Na wyżej wymienione pytanie żaden z respondentów nie udzielił odpowiedzi.

 

 

PODSUMOWANIE

 

Celem przeprowadzonej ankiety było uzyskanie opinii na temat korzystania z baz danych udostępnianych przez Bibliotekę PWSZ w Nysie.

Większość ankietowanych (65%) zdeklarowała się, że korzysta z baz danych udostępnianych przez Bibliotekę z różną częstotliwością. Natomiast 35% respondentów nie korzysta z baz. Osoby, które wzięły udział w ankiecie najczęściej odwiedzały polskie bazy: Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line (25% odpowiedzi) oraz ibuk.pl (20% odpowiedzi). Z baz zagranicznych najczęściej wybierano ProQuest (15% odpowiedzi), EBSCO (15% odpowiedzi) oraz OECD iLibrary (10% odpowiedzi). Najczęściej wyszukiwaną kategorię zbiorów stanowią książki (39%) oraz czasopisma (29%).

Z baz danych w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy korzysta 35% ankietowanych. Bibliograficzna baza własna „LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW” odwiedzana jest przez 69% respondentów. Tylko jedna osoba zdeklarowała, że korzysta z nagrań szkoleniowych dotyczących baz danych.

Większość ankietowanych informacje o bazach czerpie ze strony WWW Biblioteki (50% respondentów) oraz z innych źródeł (44%). Mało popularnym źródłem informacji okazały się ogłoszenia wywieszane na terenie uczelni na tablicach i  wyświetlane na telewizorze (6%).

 

WNIOSKI

 

Na podstawie zebranego materiału badawczego stwierdza się, że 65% ankietowanych korzysta z baz danych, w tym 35% często (raz na miesiąc).

Analiza wyników przedstawionych w powyższym opracowaniu upoważnia do sformułowania następujących wniosków:

 

 • największą poczytnością cieszą się bazy oferujące materiały w języku polskim,
 • bibliograficzna baza własna Biblioteki „LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW” cieszy się dużą popularnością.

 

 

 • 35% respondentów nie korzysta z baz, a tylko 35% korzysta z baz w dostępie zdalnym.

 

Chcąc zwiększyć zainteresowanie bazami wśród studentów i pracowników PWSZ w Nysie Biblioteka rozpoczęła „akcję mailingową”, polegającą na wysyłaniu pocztą e-mailową nauczycielom akademickim oraz studentom informacji o nowych bazach, również tych w dostępie testowym.

 

 • zbyt mała liczba respondentów.

 

Ponieważ w badaniu wzięło udział tylko 20 respondentów, należy w przyszłości oprócz ankiety online zastosować dodatkową formę prowadzenia badania ankietowego, polegającego na udostępnieniu kwestionariusza w formie drukowanej w agendach bibliotecznych.

 

 

 

stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie