Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

WYNIKI ANKIETY

WYNIKI ANKIETY.

Czy Biblioteka spełnia Twoje oczekiwania?

 

Cele badania: uzyskanie opinii na temat funkcjonowania Biblioteki PWSZ w Nysie.

Struktura badania: anonimowa ankieta internetowa.

Metodologia: wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie WWW Biblioteki.

Informacje zachęcające do udziału w badaniu zostały umieszczone na stronie

internetowej Biblioteki w trakcie trwania akcji Tydzień Bibliotek w maju 2011 roku

oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich budynkach PWSZ w Nysie.

Badanie skierowane było do trzech grup respondentów:

 • studenci PWSZ w Nysie,
 • pracownicy PWSZ w Nysie,
 • inni użytkownicy Biblioteki.

W ankiecie zawarto 10 pytań:

 • 5 pytań jednokrotnego wyboru; w tym 1 pytanie otwarte,
 • 3 pytania wielokrotnego wyboru; w tym 1 pytanie otwarte,
 • 2 pytania z czterostopniową skalą ocen.

Badanie trwało od 10 maja 2011 roku do 7 maja 2012 roku.

Ankietę wypełniło 33 respondentów.

Badania ankietowe:         

                                                 


Kwestionariusz ankiety

 Kwestionariusz ankiety

 

 Ankietę wypełnili:

 

a. Student:

– stacjonarny - 22 osoby

 • I rok - 7 osób
 • II rok - 4 osób
 • III rok - 9 osób
 • IV rok - 2 osoby

– niestacjonarny III rok - 3 osoby

 

b. Pracownik PWSZ w Nysie - 1 osoba

c. Inny użytkownik - 4 osoby

 

Jeden student III roku zaznaczył stacjonarny i niestacjonarny tryb studiowania.

Dwóch respondentów nie zaznaczyło żadnej opcji.

 


Pytanie nr 1.

 

Jak często korzysta Pan/Pani z usług Biblioteki?

 • bardzo często (raz na tydzień) - 5 głosów
 • często (raz na miesiąc) - 21 głosów
 • rzadko (raz na rok) - 4 głosy
 • nie korzystam - 2 głosy

   

wykres-ankieta1

 

Jak wynika z wykresu niemal wszystkie ankietowane osoby (94%) korzystają z usług Biblioteki. 66% z nich robi to często (raz na miesiąc). Tylko dwie osoby nie korzystają z niej wcale, a jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na wyżej wymienione pytanie.

W pytaniu tym respondenci mogli również wyrazić swoją opinię na temat częstotliwości odwiedzin w Bibliotece. Poniżej przykładowe odpowiedzi:

 

 

Dlaczego bardzo często i często:

 • bo piszę pracę licencjacką;
 • bo wypożyczam książki potrzebne do nauki i do poszerzenia wiedzy na wybrany temat;
 • bo chcę zdobyć informacje;
 • bo szukam odpowiedzi na nurtujące pytania;
 • biblioteka po to jest, by z niej korzystać;
 • bo Biblioteka jest dobrze zaopatrzona w książki.

 

Dlaczego rzadko:

 • bo ubogi księgozbiór w interesującej mnie tematyce;
 • bo trzeba czekać godzinę na książkę;
 • bo częściej korzystam z innych bibliotek.

 

Dlaczego nie korzystam:

 • bo skończyłem edukację w PWSZ.

 

 

Pytanie nr 2.

 

Z których agend bibliotecznych Pan/Pani korzysta? (pytanie wielokrotnego wyboru)

 • Czytelni - 22 głosy
 • Ośrodka Informacji Naukowej - 2 głosy
 • Wypożyczalni - 27 głosów
 • Wypożyczalni Międzybibliotecznej - 0 głosów

 

W tym z:

 

-- Czytelni - 5 osób

-- Ośrodka Informacji Naukowej - 1 osoba

-- Wypożyczalni - 10 osób

-- Czytelni i Wypożyczalni - 16 osób

-- Czytelni, Wypożyczalni i Ośrodka Informacji Naukowej - 1 osoba

 

wykres-ankieta3

 

Jak pokazuje wykres, badani najczęściej korzystają z Wypożyczalni (53%) oraz z Czytelni (43%). Z Ośrodka Informacji Naukowej korzysta tylko 4% respondentów. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród badanych nie było osoby, która korzystałaby z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

 

 

Pytanie nr 3.

 

Oceń stopień ważności usług realizowanych przez Bibliotekę.

 

 

Liczba głosów

                           Skala

Usługa

Bardzo ważne

Ważne

Mało ważne

Nie mam zdania

Wypożyczanie książek
do domu

27

5

0

1

Korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism w Czytelni

14

15

2

2

Wypożyczenia międzybiblioteczne

8

11

10

4

Możliwość korzystania
z Internetu

15

8

7

2

Możliwość korzystania z katalogu Biblioteki on-line

23

6

3

1

Obsługa konta bibliotecznego przez Internet

22

4

5

2

Pomoc bibliotekarza przy wyszukiwaniu książek
i informacji

14

10

8

1

Zestawienia nowości
w zbiorach Biblioteki

15

8

6

3

Bibliograficzna baza własna Biblioteki LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW

19

9

4

0

Wirtualne Szkolenie Biblioteczne

8

12

7

5

Szkolenie biblioteczne

na miejscu w Bibliotece

8

12

8

4


 

wykres-ankieta5

 

82% badanych uznało, że wypożyczanie książek do domu jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism w Czytelni, to prawie połowa badanych oceniła tę usługę jako ważną (46%) i bardzo ważną (42%). 70% ankietowanych osób uważa za bardzo ważną usługę korzystania z katalogu Biblioteki on-line. Równie wysoko oceniono możliwość obsługi konta bibliotecznego przez Internet (67%). Dostęp do bazy własnej Biblioteki – LITERATURY DO PRZEDMIOTÓW uznano za bardzo ważny (59% ankietowanych). Średnio co trzecia osoba uważa, że wypożyczenia międzybiblioteczne są mało ważne.

 

 

Pytanie nr 4.

 

W jakim stopniu księgozbiór Biblioteki odpowiada Pana/Pani potrzebom?

 • bardzo dobrym - 8 głosów
 • dobrym - 16 głosów
 • dostatecznym - 3 głosy
 • niedostatecznym - 3 głosy
 • nie mam zdania - 3 głosy

wykres-ankieta7

 

Jak pokazuje wykres 49% ankietowanych uznało, że księgozbiór Biblioteki odpowiada im w stopniu dobrym, natomiast 24% badanych odpowiedziało że w stopniu bardzo dobrym.

 

 

Pytanie nr 5.

 

Korzystanie z katalogu komputerowego jest:

 • łatwe - 17 głosów
 • dosyć łatwe - 10 głosów
 • dosyć trudne - 4 głosy
 • trudne - 2 głosy
 • nie mam zdania - 0 głosów

wykres-ankieta9

 

Dla ponad połowy respondentów (52%) korzystanie z katalogu komputerowego jest łatwe, a dla 30% ankietowanych dosyć łatwe. Tylko 2 osoby (co stanowiło 6% badanych) oceniło je jako trudne.

 

 

Pytanie nr 6.

 

Jak oceniasz przydatność dołączania skanów: okładek, spisów treści do zbiorów w katalogu on-line?

 • bardzo przydatne - 18 głosów
 • przydatne - 14 głosów
 • niepotrzebne - 1 głos

wykres-ankieta11

 

Ankietowani w liczbie 18 osób uważają dołączanie skanów za bardzo przydatną usługę. Stanowią oni 55% respondentów. 14 ankietowanych (42%) uznało tę usługę za przydatną. Tylko jedna osoba odpowiedziała, że dołączane skany są niepotrzebne.

 

 

Pytanie nr 7.

 

Jak oceniasz stronę WWW Biblioteki? (pytanie wielokrotnego wyboru)

 • funkcjonalna - 18 głosów
 • przydatna - 12 głosów
 • ciekawa - 3 głosy
 • nie mam zdania - 1 głos
 • nie podoba mi się - 6 głosów

 

W pytaniu tym ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Głosy rozłożyły się następująco:

 

-- funkcjonalna - 13 osób

-- przydatna - 7 osób

-- funkcjonalna, przydatna - 3 osoby

-- funkcjonalna, ciekawa - 1 osoba

-- funkcjonalna, przydatna, ciekawa - 1 osoba

-- przydatna, ciekawa - 1 osoba

 

 

wykres-ankieta13

 

Funkcjonalność strony WWW Biblioteki była najczęściej wybieraną odpowiedzią. Wskazało na nią 45% ankietowanych. W dalszej kolejności wymieniano jej przydatność (30%) oraz że jest ciekawa (7%). 15% badanych oceniło stronę negatywnie.

 

 

Pytanie nr 8.

 

Czy korzysta Pan/Pani z baz danych dostępnych w Bibliotece? (pytanie wielokrotnego wyboru)

 • tak – w dostępie testowym - 5 głosów
 • tak – w dostępie stałym - 4 głosy
 • nie - 24 głosy

 

wykres-ankieta15

 

73% ankietowanych nie korzysta z baz danych. Wśród ankietowanych tylko 15% wykorzystuje bazy w dostępie testowym i 12% w dostępie stałym.

 

 

Pytanie nr 9.

 

Czy godziny pracy Biblioteki są odpowiednie?

 • zdecydowanie tak - 6 głosów
 • raczej tak - 17 głosów
 • raczej nie - 6 głosów
 • zdecydowanie nie - 3 głosy
 • nie mam zdania - 0 głosów

wykres-ankieta17

 

Ponad 70% badanych osób wskazuje na to, że odpowiadają im godziny pracy Biblioteki. 19% z nich uważa, że godziny pracy Biblioteki są zdecydowanie odpowiednie, a aż 53% ankietowanych odpowiedziało, że „raczej tak”. Jednak 28% respondentów nie jest z nich zadowolona (19% odpowiedziało, że „raczej nie”, 9% odpowiedziało, że „zdecydowanie nie”). Jedna z ankietowanych osób nie udzieliła odpowiedzi na pytanie.

 

 

Pytanie nr 10.

 

Jak ocenia Pan/Pani poziom obsługi w Bibliotece ?

 

a. Kompetencje zawodowe (fachowość)

 • bardzo dobrze - 16 głosów
 • dobrze - 13 głosów
 • dostatecznie - 3 głosy
 • niedostatecznie - 1 głos

b. Życzliwość

 • bardzo dobrze - 15 głosów
 • dobrze - 11 głosów
 • dostatecznie - 6 głosów
 • niedostatecznie - 1 głos

c. Komunikatywność

 • bardzo dobrze - 14 głosów
 • dobrze - 12 głosów
 • dostatecznie - 5 głosów
 • niedostatecznie - 2 głosy

wykres-ankieta19

 

Badanie pokazuje, że poziom obsługi w Bibliotece jest zadowalający. Prawie połowa badanych (49%) bardzo dobrze oceniła kompetencje zawodowe pracowników, jak również takie cechy jak życzliwość (46%) i komunikatywność (43%). Ocenę negatywną pod względem kompetencji zawodowych oraz życzliwości wystawiła tylko jedna osoba, natomiast komunikatywność negatywnie oceniły dwie osoby.

 

 

KONKLUZJA

 

Celem przeprowadzonej ankiety było uzyskanie opinii na temat funkcjonowania Biblioteki PWSZ w Nysie. Po 10 latach jej funkcjonowania, badania ankietowe były pierwszymi badaniami stopnia zadowolenia użytkowników naszej Biblioteki.

 

Wyniki pokazują, że respondenci często korzystają z Biblioteki, aż 66%. Najczęściej z Wypożyczalni (53%) i Czytelni (43%). 49% ankietowanych dobrze oceniła księgozbiór Biblioteki. Dla 82% badanych korzystanie z katalogu komputerowego jest łatwe i dosyć łatwe, a dołączane skany okładek i spisów treści do zbiorów w katalogu on-line są bardzo przydatne i przydatne (97%). Pomyślnie oceniono również stronę WWW Biblioteki. Uznano ją za funkcjonalną, przydatną i ciekawą (82%). Tylko 15% badanych odpowiedziało negatywnie.

Większość respondentów (72%) uważa godziny pracy Biblioteki za odpowiednie. Jedynie 28% ankietowanych ma odmienne zdanie. Bardzo dobrze i dobrze został oceniony poziom obsługi w Bibliotece. Ocenie poddano następujące cechy pracowników:

 • kompetencje zawodowe (bardzo dobrze - 49%, dobrze - 39%),
 • życzliwość (bardzo dobrze - 46%, dobrze - 33%),
 • komunikatywność (bardzo dobrze - 43%, dobrze - 36%).

W pytaniu dotyczącym wykorzystania baz danych dostępnych w Bibliotece 73% ankietowanych odpowiedziało, że nie korzysta z nich w ogóle. Ocenie zostały poddane również różne usługi realizowane przez Bibliotekę uszeregowane według stopnia ważności. W rezultacie dla większości respondentów usługi te są bardzo ważne i ważne. Są to m. in.:

 • wypożyczanie książek do domu - bardzo ważna usługa – 82%,
 • korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism w Czytelni - ważna usługa – 46%,
 • możliwość korzystania z katalogu Biblioteki on-line - bardzo ważna usługa – 70%,
 • obsługa konta bibliotecznego przez Internet - bardzo ważna usługa – 67%,
 • bibliograficzna baza własna Biblioteki LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW - bardzo ważna usługa – 59%.

 

WNIOSKI

 

Na podstawie analizy zebranego materiału badawczego stwierdza się, że funkcjonowanie Biblioteki PWSZ w Nysie przez większość ankietowanych zostało ocenione pozytywnie.

Analiza wyników przedstawionych w powyższym opracowaniu upoważnia do sformułowania następujących wniosków:

 

 • stwierdzono małe wykorzystanie przez respondentów baz danych.

Należy zdiagnozować przyczynę takiego stanu rzeczy. Dlatego też tematem kolejnego badania ankietowego będą bazy danych w Bibliotece PWSZ w Nysie.

Ponieważ bazy udostępniane przez Bibliotekę oferują materiały głównie w językach obcych, należy w przyszłości zaproponować użytkownikom również bazy w języku polskim, co zwiększy ich dostępność dla wszystkich korzystających z oferty bibliotecznej.

 

 • zbyt mała liczba respondentów.

Ponieważ ankietę wypełniło jedynie 33 respondentów, należy zastanowić się w przyszłości nad formą promocji ankiety. Ankieta została umieszczona na stronie internetowej Biblioteki w trakcie trwania akcji Tydzień Bibliotek w maju 2011. Umieszczenie informacji zachęcającej do wzięcia udziału w badaniu na stronie WWW Biblioteki oraz na tablicach ogłoszeń w Bibliotece i we wszystkich budynkach PWSZ w Nysie, było niewystarczające.

stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie