Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2006

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2006.

I. Informacje ogólne

 1. Liczba wszystkich zapisanych czytelników - 5215

 2. Pomieszczenia biblioteczne
 3. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m2 – 410

II. Działalność biblioteczna

 1. Czytelnia
 2. Liczba miejsc dla czytelników – 47
  Liczba katalogów komputerowych - 1
  Liczba stanowisk do skanowania - 1
  Liczba miejsc przystosowanych do podłączenia swojego laptopa - 4
  Liczba stanowisk kserograficznych - 1 (samoobsługowe)

  Od września 2006 r. Biblioteka wraz z uczelnią, zaprasza swoich użytkowników, do korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu w Czytelni oraz innych
  agendach.

  Liczba wypożyczeń

  Materiały własne

  Liczba użytkow.

  druki zwarte

  czasopisma

  zbiory specjalne

  ogółem

  20772

  2788

  52

  23612

  1715

  11238

 1. Wypożyczalnia Miejscowa
 2. Komputerowy katalog książek dostępny dla czytelników – 4

  Liczba czytelników – 14454 osoby
  Liczba wypożyczeń – 9911 woluminów
  Liczba zwrotów – 9600 woluminów
 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 2. Obsługuje pracowników naukowych oraz studentów ostatnich lat. W 2006 roku współpracowała z 12 bibliotekami w kraju.

  Liczba użytkowników

  Liczba wypożyczeń

  prac. naukowi

  studenci

  ogółem

  druki zwarte

  czasopisma

  ogółem

  16 7 23 32 2 34
 1. Ośrodek Informacji Naukowej
 2. Zajmuje się udzielaniem informacji bibliotecznych, bibliograficznych oraz związanych z Polską Klasyfikacją Tematyczną (wykorzystywaną przez studentów do kart opisu pracy dyplomowej).

  Szkoli użytkowników biblioteki na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Ma pod stałą opieką wszystkie stanowiska komputerowe dla czytelników oraz stanowiska z komputerowym katalogiem książek. Uczestniczy w redakcji strony WWW biblioteki.


  Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników – 1 (do września)
  Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników – 3 (od października)
  Liczba stanowisk sieciowych przystosowanych do podłączenia swojego laptopa – 1 (do września)

  Od 2006 r. statystyka biblioteczna nie obejmuje wykorzystania stanowisk komputerowych dla studentów.

  Liczba wypożyczeń

  Liczba odwiedzin

  czasopisma

  zbiory specjalne

  ogółem

  8 97 105 72

  Od 01.10.2006 r. ponownie uruchomiono 2 stanowiska komputerowe dla czytelników. Obecnie funkcjonują 3 stanowiska dla studentów, które są wykorzystywane do przeglądania baz dostępnych w OIN, wyszukiwania informacji w bazach czasopism firmy EBSCO, szkoleń bibliotecznych, jako katalog komputerowy oraz do przeglądania strony WWW Biblioteki.

 3. Bazy EBSCO
 4. Od października Biblioteka wykupiła dostęp do baz czasopism firmy EBSCO. Bazy dostępne są ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie uczelni. Korzystać z nich mogą pracownicy i studenci PWSZ w Nysie. Mogą oni również założyć indywidualne konto dostępu do baz EBSCO z komputerów domowych. Indywidualne konta dostępu założyło, do końca 2006 roku: 10 nauczycieli akademickich, 1 bibliotekarz oraz 17 studentów.

  Wykorzystanie baz EBSCO od 01.10.2006 do 31.12.2006 r. obrazują poniższe: tabela i wykresy.

  Session Usage Report Site: STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN NYSA Detail Level: Site
  Period: October 2006 - December 2006

  Sessions

  Request

  Month

  Count

  Average Length

  Searches

  Total Full Text

  PDF Full Text

  HTML Full Text

  Image/Video

  Smart Link

  Abstract

  december 122 35 529 225 130 73 22 16 145
  november 179 35 403 205 31 75 99 35 294
  october 336 34 837 245 107 82 56 11 378
  Grand total 637 1769 675 268 230 177 62 817
 1. Szkolenia biblioteczne
 2. W październiku 2006 roku w Bibliotece, przeprowadzone zostały obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów I roku.

  Wszystkie kierunki

  Szkolenia

  RAZEM

  grupowe

  indywidualne

  Studia dzienne 1004 11 1015
  Studia zaoczne 205 0 205
  Studia pomostowe 2 4 6
  RAZEM 1211 15 1226

  Od 01.10.2006 r. na stronie internetowej Biblioteki umieszczone zostało Wirtualne Szkolenie Biblioteczne, przygotowane przez pracowników Biblioteki z myślą o pracownikach i studentach PWSZ w Nysie.

  Do końca grudnia skorzystało z niego ponad 800 osób.

 1. Strona WWW
 2. W czerwcu 2004 roku umieszczona została w Internecie strona WWW Biblioteki, która jest na bieżąco opracowywana i aktualizowana, dzięki czemu stale rośnie liczba jej użytkowników. Od października 2005 r. strona Biblioteki funkcjonuje w nowej szacie graficznej opracowanej przez pracownika Biblioteki.
  Serwis biblioteczny jest w całości tworzony i prowadzony przez pracowników Biblioteki PWSZ Nysa.
  Uruchomiona we wrześniu 2004 roku na stronie statystyka odwiedzin, pozwala dokładnie określić ilość wejść na stronę, co w układzie miesięcznym z podziałem na lata prezentuje poniższa tabela.

  Lata

  Liczba odwiedzin strony

  miesiące

  RAZEM

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  2004 - - - - - - - - 77 3780 3438 2221 9516
  2005 2462 1469 1487 1411 1548 1413 1131 3156 4460 5259 4730 3258 31784
  2006 3361 3289 3358 2663 2570 2478 1834 1309 2441 7261 5441 4184 40189

  RAZEM

  81489

  Na swojej stronie Biblioteka oferuje, od października 2005 r. dostęp do „Literatury do przedmiotów”, dla poszczególnych kierunków i specjalności. Baza plików jest aktualizowana razem z całą stroną raz w miesiącu, poprzez dodawanie nowo zakupionych pozycji. Od 22 listopada 2006 r. uruchomiono statystykę odwiedzin, z której wynika, że do końca roku z bazy skorzystało ponad 500 osób.

 1. Imprezy okolicznościowe
 2. W maju została przeprowadzona akcja „Tydzień Bibliotek” w ramach ogólnopolskich obchodów tygodnia bibliotek. W okresie tym ogłoszono amnestię dla dłużników Biblioteki. Ponadto uruchomiono stoisko „Free Book” gdzie zainteresowane osoby mogły skorzystać z darmowych materiałów bibliotecznych.

III. Zestawienie finansowe całości zbiorów

* ubytkowane 106,20 zł

Wyszczególnienie

Zakupy

Dary

Przekazania

Wymiana

Inne

Ogółem

w zł

w zł

Druki zwarte 126.904,31 2.703,30 1.314,20 914,00 380,00 132.109,61*
Czasopisma 3.877,39 0,00 23,99 45,00 103,00 4.049,38
Zbiory specjalne 565,44 163,20 0,00 0,00 0,00 728,64
RAZEM 131.347,14 2.866,50 1.338,19 959,00 483,00 136.887,63
W 2006 roku wykupiony został dostęp do baz czasopism firmy EBSCO, od czwartego kwartału 2006 r. do końca 2007 r., na kwotę 8057,88 zł.

Wartość księgozbioru za lata 2001-2006: 566.277,04 zł

IV. Akredytacja

W 2006 roku PWSZ Nysa pozytywnie przeszła akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach kształcenia: Architektura, Informatyka i Pielęgniarstwo.

W trakcie akredytacji ocenie podlegała również Biblioteka.

Procedura akredytacyjna dotyczyła jakości usług świadczonych przez Bibliotekę. Kontrolowane były wszystkie agendy biblioteczne. Komisje oceniły warunki lokalowe, ilość i rodzaj stanowisk dla studentów, rodzaj i zakres świadczonych usług. Oceniony został stan, zakres i dostępność księgozbioru. Sprawdzono ilość tytułów czasopism dla studentów akredytowanych kierunków. Ocenie podlegała strona WWW Biblioteki i rodzaj usług świadczonych przez serwis biblioteczny. Komisje sprawdziły również dostępność do płatnych i bezpłatnych elektronicznych źródeł informacji, oferowanych przez Bibliotekę.

Biblioteka została oceniona pozytywnie przez wszystkie komisje.

stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie