Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2008

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2008.

I. Informacje ogólne

 1. Liczba wszystkich zapisanych czytelników - 5600

 2. Pomieszczenia biblioteczne
 3. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m2 – 410

II. Działalność biblioteczna

 1. Czytelnia
 2. Liczba miejsc dla czytelników – 47
  Liczba katalogów komputerowych - 1
  Liczba stanowisk do skanowania - 1
  Liczba miejsc przystosowanych do podłączenia swojego laptopa - 14
  Liczba stanowisk kserograficznych - 1 (samoobsługowe)

  Biblioteka wraz z uczelnią, umożliwia swoim użytkownikom, korzystanie z bezprzewodowego dostępu do Internetu w Czytelni oraz innych agendach.

  Liczba wypożyczeń

  Materiały własne

  Liczba użytkow.

  druki zwarte

  czasopisma

  zbiory specjalne

  ogółem

  9381 3134 3 12518 4 4887


 1. Wypożyczalnia Miejscowa
 2. Komputerowy katalog książek dostępny dla czytelników – 4

  Liczba czytelników – 9658 osoby
  Liczba wypożyczeń – 8962 woluminów
  Liczba zwrotów – 8888 woluminów
 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 2. Obsługuje pracowników naukowych oraz studentów ostatnich lat. W 2008 roku współpracowała z 19 bibliotekami w kraju.

  Liczba użytkowników

  Liczba wypożyczeń

  prac. naukowi

  studenci

  ogółem

  druki zwarte

  czasopisma

  ogółem

  41 16 57 73 30 103 1. Ośrodek Informacji Naukowej
 2. Zajmuje się udzielaniem informacji bibliotecznych i bibliograficznych.
  Szkoli użytkowników biblioteki na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Ma pod stałą opieką wszystkie stanowiska komputerowe dla czytelników oraz stanowiska z komputerowym katalogiem książek. Uczestniczy w redakcji strony WWW biblioteki.


  Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników – 3

  Obecnie funkcjonują 3 stanowiska dla studentów, które są wykorzystywane do przeglądania baz dostępnych w OIN, wyszukiwania informacji w bazach czasopism firmy EBSCO, ProQuest i OECD, szkoleń bibliotecznych, jako katalog komputerowy oraz do przeglądania strony WWW Biblioteki.

 3. Bazy danych.
 4. Bazy płatne - EBSCO, ProQuest i OECD
  Od ponad 2 lat Biblioteka udostępnia Bazy czasopism firmy EBSCO, a od października 2007 wykupiony został dostęp do baz czasopism firmy ProQuest. Baza OECD udostępniona jest od 2008 roku.
  Bazy dostępne są ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie uczelni. Korzystać z nich mogą pracownicy i studenci PWSZ w Nysie. Mogą oni również założyć indywidualne konto dostępu do baz z komputerów domowych.

  Indywidualne konta dostępu w 2008 roku założyło:

  • do baz EBSCO: 7 nauczycieli akademickich, 2 bibliotekarzy oraz 44 studentów,
  • do baz ProQuest: 6 nauczycieli akademickich, 3 bibliotekarzy, 18 studentów,
  • do baz OECD: 1 nauczyciel akademicki, 3 bibliotekarzy, 8 studentów.

  Inne bazy:
  • bazy czasopism farmaceutycznych i medycznych Wydawnictwa Taylor & Francis - dostęp miesięczny w listopadzie 2008 r.
  • pakiety Science & Technology Library oraz Social Sciences & Humanities Library - dostęp 2-miesięczny w okresie listopad - grudzień 2008 r.

    1. Szkolenia biblioteczne
 2. W październiku 2008 roku w Bibliotece, przeprowadzone zostały obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów I roku.
  Studenci studiów stacjonarnych przeszli obowiązkowe szkolenie w grupach na miejscu w bibliotece. Natomiast studenci niestacjonarni, mieli do wyboru:

  • szkolenie w grupach na miejscu w bibliotece
  • szkolenie wirtualne.

  Wszystkie kierunki

  Szkolenia

  RAZEM

  grupowe

  indywidualne

  Studia dzienne 996 2 998
  Studia zaoczne 162 0 162
  Studia pomostowe 10 0 10
  RAZEM 1168 2 1170

   

  Przeprowadzono również szkolenia zaawansowane dla studentów ostatnich lat piszących prace dyplomowe. Uczestniczyło w nich 24 osoby.
  Z przygotowanego przez pracowników Biblioteki Wirtualnego Szkolenia Bibliotecznego do końca grudnia 2008 r. skorzystało 3778 osób.
  W październiku 2007 roku udostępnione zostało użytkownikom Wirtualne Szkolenie Biblioteczne w języku angielskim, z którego do końca 2008 roku skorzystało 141 osób, głównie studentów zagranicznych.

 1. Strona WWW
 2. W czerwcu 2004 roku umieszczona została w Internecie strona WWW Biblioteki, która jest na bieżąco opracowywana i aktualizowana, dzięki czemu stale rośnie liczba jej użytkowników. Od października 2005 r. strona Biblioteki funkcjonuje w nowej szacie graficznej opracowanej przez zatrudnionego w tym czasie w Bibliotece pracownika.
  Serwis biblioteczny jest w całości tworzony i prowadzony przez pracowników Biblioteki PWSZ w Nysie.
  Uruchomiona we wrześniu 2004 roku na stronie statystyka odwiedzin, pozwala dokładnie określić ilość wejść na stronę, co w układzie miesięcznym z podziałem na lata prezentuje poniższa tabela.

  Lata

  Liczba odwiedzin strony

  miesiące

  RAZEM

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  2004 - - - - - - - - 77 3780 3438 2221 9516
  2005 2462 1469 1487 1411 1548 1413 1131 3156 4460 5259 4730 3258 31784
  2006 3361 3289 3358 2663 2570 2478 1834 1309 2441 7261 5441 4184 40189
  2007 4058 3603 4550 3460 3718 2544 1929 882 2442 6446 5425 2332 41389
  2008 3796 3412 3460 3559 3008 1948 1400 1490 2476 5282 5260 4922 40013

  RAZEM

  162891  W październiku 2007 roku umieszczona została w Internecie angielska wersja strony WWW Biblioteki. Do końca 2008 roku zostało zarejestrowanych 658 wejść.

  Na swojej stronie Biblioteka oferuje, od października 2005 r. dostęp do „Literatury do przedmiotów”, dla poszczególnych kierunków i specjalności. Baza plików jest aktualizowana razem z całą stroną raz w miesiącu, poprzez dodawanie nowo zakupionych pozycji. Do końca 2008 roku z bazy skorzystało 10826 osób.

 1. Katalog biblioteczny
 2. Funkcjonuje od 1 października 2001 roku. Od lutego 2003 r. katalog dostępny jest w Internecie. W styczniu 2005 roku dodatkowo udostępniony został katalog, w którym możliwe jest wyszukiwanie proste i złożone. Z dn. 20.02.2006 r. stara wersja katalogu została usunięta i obowiązuje jego najnowsza zaktualizowana wersja, następnie ponownie zaktualizowana w maju 2007 roku.
  We wrześniu 2008 r. udostępniono w Internecie dodatkowo katalog czasopism.
  Od 12 grudnia 2007 r., po aktualizacji całego systemu bibliotecznego SOWA, udostępniono w Internecie dodatkowo najnowszą zaawansowaną wersję katalogu. Od 1 września 2008 r. w katalogu Biblioteki pojawiła się opcja prezentowania skanów książek. Do grudnia 2008 r. umieszczano skany książek, które w danym miesiącu przedstawiono na stronie WWW Biblioteki jako NOWOŚCI. Docelowo planowane jest skanowanie wszystkich nowych nabytków Biblioteki, również zbiorów specjalnych. Biblioteka PWSZ w Nysie jako jedna z niewielu bibliotek w kraju przybliża w ten sposób swoje zbiory użytkownikom.
 1. Imprezy okolicznościowe
 2. W maju została przeprowadzona akcja „Tydzień Bibliotek” w ramach ogólnopolskich obchodów tygodnia bibliotek. W okresie tym ogłoszono amnestię dla dłużników Biblioteki. Umorzone zostały kary 94 studentów, na łączną kwotę: 344,00 zł. Ponadto uruchomiono stoisko "Free Books" gdzie zainteresowane osoby mogły skorzystać z darmowych materiałów bibliotecznych. Po raz pierwszy Oficyna Wydawnicza PWSZ w ramach promocji uczelni, przekazała Bibliotece wydawnictwa własne (200 egz. książek i 124 egz. czasopism) z przeznaczeniem na tzw. Free Books. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród studentów naszej uczelni.

III. Zestawienie finansowe całości zbiorów

* ubytkowane 106,35 zł

Wyszczególnienie

Zakupy

Dary

Przekazania

Wymiana

Inne

Ogółem

w zł

w zł

Druki zwarte 207.776,58 31.771,74 2.325,00 442,00 99,00 242.307,97*
Czasopisma 20.495,45 1.710,50 0,00 41,00 0,00 22.246,95
Zbiory specjalne 6.634,42 216,00 0,00 0,00 0,00 6.850,42
RAZEM 234.906,45 33.698,24 2.325,00 483,00 99,00 271.405,34
Na 2008 rok wykupiony został dostęp do baz czasopism firmy EBSCO, ProQuest oraz OECD na łączną kwotę 15.912,19 zł.

Wartość księgozbioru za lata 2001-2008:735.642,75 + 271.405,34 = 1.007.048,09 zł.


IV. Akredytacja

W 2008 roku PWSZ w Nysie pozytywnie przeszła akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku kształcenia finanse i rachunkowość.
W trakcie akredytacji ocenie podlegała również Biblioteka.
Procedura akredytacyjna dotyczyła jakości usług świadczonych przez Bibliotekę. Kontrolowane były wszystkie agendy biblioteczne. Komisja oceniła warunki lokalowe, ilość i rodzaj stanowisk dla studentów, rodzaj i zakres świadczonych usług. Oceniony został stan, zakres i dostępność księgozbioru. Sprawdzono ilość tytułów czasopism dla studentów akredytowanych kierunków. Ocenie podlegała strona WWW Biblioteki i rodzaj usług świadczonych przez serwis biblioteczny. Komisja sprawdziła również dostępność do płatnych i bezpłatnych elektronicznych źródeł informacji, oferowanych przez Bibliotekę.
Komisja oceniła organizację Biblioteki bardzo pozytywnie. Członkowie komisji losowo sprawdzili zawartość księgozbioru w zakresie zgodności z ECTS. Zespół ocenił pozytywnie księgozbiór znajdujący się w Bibliotece. Ponadto komisja stwierdziła, że: "Biblioteka jest nowoczesna i w pełni skomputeryzowana. Bardzo ważne są szkolenia biblioteczne na początku i w trakcie trwania studiów. Studenci mają zapewniony dostęp do najnowszej literatury w bibliotece, jak również w czytelni czasopism. Bardzo sprawna obsługa czytelników przez pracowników biblioteki, którzy są kompetentni i biegli, co jest ważne dla procesu dydaktycznego."

stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie