Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2009.

 

 

I. Informacje ogólne
 
 

 

1. Liczba wszystkich zapisanych czytelników  - 5298


2. Pomieszczenia biblioteczne

 

Biblioteka mieści się w 2 pomieszczeniach:

-- pokój 301 (w tym 301a) – Czytelnia

-- pokój 305 – Wypożyczalnia Miejscowa i Międzybiblioteczna wraz z magazynem zbiorów oraz Ośrodek Informacji Naukowej.

Pomieszczenie 305 pełni również funkcję pomieszczeń biurowych Biblioteki, gdzie

znajduje się stanowisko dyrektora Biblioteki, magazyn nowo zakupionych zbiorów

oczekujących na opracowanie oraz przechowywana jest dokumentacja biblioteczna.

 

Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m2  –  410

  

3. Potencjał informatyczny Biblioteki tworzą: 1 serwer i 17 stanowisk komputerowych, w tym 8 komputerów dla pracowników oraz 9 dla użytkowników (1 katalog w Czytelni, 4 katalogi w Wypożyczalni, 3 stanowiska internetowe w OIN, 1 stanowisko do skanowania w Czytelni), 3 skanery (w tym 1 dla studentów) , 4 drukarki, 1 kserokopiarka (własność ajenta).

 

Biblioteka wraz z uczelnią, umożliwia swoim użytkownikom, korzystanie z bezprzewodowego dostępu do Internetu w Czytelni oraz innych agendach.

 

 

II. Działalność biblioteczna

 

1.   Działy Biblioteki:

 

1)   Czytelnia

 

Liczba miejsc dla czytelników  –  47

Liczba katalogów komputerowych – 1

Liczba stanowisk do skanowania – 1

Liczba miejsc przystosowanych do podłączenia swojego laptopa – 14

(w tym 4 miejsca do podłączenia Internetu sieciowego, 10 miejsc do podłączenia Internetu bezprzewodowego)

Liczba stanowisk kserograficznych  - 1 (samoobsługowe)

 

 

Liczba wypożyczeń

Materiały własne

Liczba

użytkow.

druki

zwarte

czasopisma

zbiory

specjalne

ogółem

9068

3573

6

12647

1

5049

 

 

 

Biblioteka oferowała w 2009 r. 152 tytuły czasopism drukowanych, udostępnianych w Czytelni.

 

Prenumerata czasopism drukowanych w 2009 r.:

a) czasopisma krajowe

    --  102 tytuły

Koszt prenumeraty w 2009 r. – 10 336,03 zł

b) czasopisma zagraniczne:

    -- 15 tytułów

Koszt prenumeraty w 2009 r. – 11 875,12 zł

Pozostałe 35 tytułów pochodzi z darowizn i wymiany międzybibliotecznej.

 

 

 

  

Oferta czasopism wzbogacona jest o czasopisma elektroniczne.

Prenumerata czasopism pełnotekstowych w wersji elektronicznej w 2009 r.:

--  EBSCO -- 10 398 tyt.

--  OECD – 30 tyt.

--  ProQuest – 4 058 tyt.

Koszt prenumeraty w 2009 r. – 23 088,16 zł.

 

2)   Wypożyczalnia Miejscowa

 

Komputerowy katalog książek dostępny dla czytelników  –  4

 

Liczba czytelników       –   9727 osób

Liczba wypożyczeń      –   9004 woluminy

Liczba zwrotów          –   8669 woluminów

 

Od 2009 roku, Wypożyczalnia prowadzi również wypożyczanie zbiorów specjalnych drukowanych (nut) dla kierunku jazz i muzyka estradowa.

 

Liczba wypożyczeń    – 20 woluminów.

 

3)   Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 

Obsługuje pracowników naukowych oraz studentów ostatnich lat. W 2009 roku współpracowała z 20 bibliotekami w kraju.

Obsługą Wypożyczalni Międzybibliotecznej zajmuje się personel Wypożyczalni Miejscowej.

 

           

Liczba użytkowników

Liczba wypożyczeń

prac. admin.

prac. naukowi

studenci

ogółem

druki zwarte

czasopisma

ogółem

 

1

 

38

 

6

 

45

 

59

 

14

 

73

 

 

            

 

  

 

Biblioteka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, udostępniała swoje zbiory również innym bibliotekom w kraju.

 

Liczba użytkowników

Liczba wypożyczeń

biblioteki ucz.

MiGBP

Inne

ogółem

druki zwarte

czasopisma

ogółem

 

1

 

1

 

1

 

3

 

4

 

0

 

4

 

 

 

 

4)   Ośrodek Informacji Naukowej

 

Zajmuje się udzielaniem informacji bibliotecznych i bibliograficznych.

Szkoli użytkowników biblioteki na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Ma pod stałą opieką wszystkie stanowiska komputerowe dla czytelników oraz stanowiska z komputerowym katalogiem książek. Uczestniczy w redakcji strony WWW Biblioteki.

 

Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników  –  3

 

Obecnie funkcjonują 3 stanowiska dla studentów, które są wykorzystywane do przeglądania baz dostępnych w OIN, wyszukiwania informacji w bazach czasopism firmy EBSCO, ProQuest i OECD, szkoleń bibliotecznych, jako katalog komputerowy oraz do przeglądania strony WWW Biblioteki.

 

2.   Bazy danych.

 

Bazy płatne - EBSCO, ProQuest i OECD

 

EBSCO – prenumerata od 1 października 2006 r.    

   

 

 

ProQuest – prenumerata od 1 października 2007 r.

 

 

 

OECD – prenumerata od 1 stycznia  2008 r.

 

 

 

 

Prenumerata czasopism pełnotekstowych w wersji elektronicznej:

-- EBSCO -- 10 398 tyt.

-- OECD – 30 tyt.

-- ProQuest – 4 058 tyt.

 

Dostęp do książek w wersji elektronicznej:

--  EBSCO --  1 833. tyt.

--  OECD – 5 000 tyt.

--  ProQuest –  0 tyt.

 

Bazy dostępne są ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie uczelni. Korzystać z nich mogą pracownicy i studenci PWSZ w Nysie. Mogą oni również założyć indywidualne konto dostępu do baz z komputerów domowych.

 

 

Indywidualne konta dostępu w 2009 roku założyło:

- do baz EBSCO: 5 nauczycieli akademickich, 5 bibliotekarzy oraz 37 studentów,

- do baz ProQuest: 8 nauczycieli akademickich, 3 bibliotekarzy, 9 studentów,

- do baz OECD: 5 nauczycieli akademickich, 3 bibliotekarzy, 23 studentów.

 

 

Baza płatna: Notendatenbank.net udostępniana jest od maja 2009 r. 

 

 

 

 

Koszt prenumeraty wszystkich płatnych baz w 2009 r.:

a)  EBSCO

b)  OECD

c)  ProQuest

d)  Notendatenbank.net

-

-

-

-

8 155,18 zł

5 479,34 zł

9 453,64 zł

157,85 zł

Razem:

- 23 246,01 zł

 

 

Bazy w dostępie testowym:

 

- 01.04.2009-31.05.2009 Political Science Complete (platforma EBSCOhost)

 

 

- 18.05.2009-30.06.2009 Research Starters Education, Research Starters Business (platforma EBSCOhost)

 

 

 

- 20.07.2009-31.09.2009 ProQuest Central

 

 

 

- 01.10.2009-01.11.2009r Central&Eastern European Academic Source (platforma EBSCOhost)

 

 

 

-16.11.2009-16.12.2009 ACM Digital Library

 

 

 

 

 

3.   Literatura do Przedmiotów – bibliograficzna baza własna Biblioteki PWSZ w Nysie.

 

 

  

Autorem pomysłu i twórcą bazy jest dyrektor Biblioteki mgr Bogumiła  Wojciechowska-Marek. Baza powstała w 2005 roku, głównie na potrzeby komisji akredytacyjnych i jak dotąd jest unikatowa. Jest bardzo przydatna również dla nauczycieli akademickich nowo powstających kierunków na uczelni. Ponadto cieszy się dużą popularnością wśród studentów. Są w niej rejestrowane wszystkie opracowane książki (od 2009 r. również nuty) z podziałem na wszystkie kierunki/specjalności, a w ich obrębie na poszczególne przedmioty/zagadnienia.  Jest udostępniana w Internecie na  stronie Biblioteki od października 2005 r., Baza jest aktualizowana, wraz z całym serwisem bibliotecznym, raz w miesiącu, poprzez dodawanie nowo zakupionych i opracowanych pozycji. Od 22.11.2006 r. uruchomiono statystykę odwiedzin. Od tego czasu do końca 2009 roku zarejestrowano 17916 odwiedzin.

Od początku powstania, baza jest prowadzona przez dyrektora Biblioteki, którego w tych pracach wspomaga 1 pracownik (od 2005 r. ze względu na zmianę personelu w Bibliotece, jest to już kolejno trzecia osoba, pracownik Wypożyczalni).

 

 

  

 

4.   Gromadzenie zbiorów.

 

W strukturze Biblioteki nie ma działu zajmującego się gromadzeniem zbiorów.

Przyjmowaniem zamówień na druki zwarte i zbiory specjalne, na rynku krajowym i zagranicznym, zajmują się: dyrektor Biblioteki oraz 2 pracowników OIN. Realizacją zamówień zajmują się pracownicy OIN. Prowadzą oni również całą dokumentację finansową dotyczącą gromadzenia zbiorów.

Przyjmowaniem zamówień na czasopisma drukowane: krajowe i zagraniczne zajmują się dyrektor Biblioteki oraz 1 pracownik Czytelni. Realizacją tych zamówień zajmuje się pracownik Czytelni. Sporządza on również dokumenty finansowe związane z prenumeratą czasopism.

 

 

Wzrost księgozbioru  w latach 2001-2009

 

2001 - wydatki    46.570,31 zł; liczba wol.  na koniec roku 1 409  +  10 jed. zb. sp.

2002 - wydatki    55.595,30 zł; liczba wol.  na koniec roku 3 354  +  14 jed. zb. sp.

2003 - wydatki    81.371,24 zł; liczba wol.  na koniec roku 6 284  + 171 jed. zb. sp.

2004 - wydatki    96.301,23 zł; liczba wol.  na koniec roku 9 823  + 200 jed. zb. sp.

2005 - wydatki  100.065,38 zł; liczba wol.  na koniec roku 12 928 + 209 jed. zb. sp.

2006 - wydatki  131.347,14 zł  liczba wol.  na koniec roku 16 458 + 241 jed. zb. sp.

2007 - wydatki  165.894,25 zł  liczba wol.  na koniec roku 20 485 + 289 jed. zb. sp.
2008 - wydatki  234 906,45 zł  liczba wol.  na koniec roku 25 434 + 499 jed. zb. sp.

2009 - wydatki  152 317,07 zł  liczba wol.  na koniec roku 27 996 + 873 jed. zb. sp..

 

 

 

PRZYROST  KSIĘGOZBIORU (druki zwarte) W L. 2001-2009

 

2001  --  1409 

2002  --  1945

2003  --  2930

2004  --  3539

2005  --  3105

2006  --  3530

2007  --  4027

2008  --  4949

2009  --  2562

 

PRZYROST  KSIĘGOZBIORU (zbiory specjalne) W L. 2001-2009

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009  

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

4

157

29

9

32

48

210

 374

 

 

5.   Opracowanie zbiorów.

 

Od  1 października 2001 roku do 31 grudnia 2008 roku  zakupiono 25 434 woluminy druków zwartych oraz 499 jednostek zbiorów specjalnych.

Pomimo braku, w strukturze Biblioteki działu opracowania zbiorów, do końca 2008 roku udało się opracować 17 984 woluminy książek oraz 23 jednostki zbiorów specjalnych. Opracowaniem zbiorów zajmuje się dyrektor Biblioteki oraz 2 pracowników OIN.

W roku 2009 zakupiono 2 562 woluminy druków zwartych oraz 374 jednostki zbiorów specjalnych.

W roku sprawozdawczym, zdołano opracować 3 104 woluminy książek oraz 176 jednostek zbiorów specjalnych: dokumentów dźwiękowych na płytach CD oraz nut drukowanych.

 

  

6.   Inwentaryzacja księgozbioru.

 

Jak co roku, w okresie wakacyjnym, zespół pracowników Biblioteki przeprowadził skontrum księgozbioru Czytelni i Wypożyczalni.

W roku sprawozdawczym, w dniach 6 – 17 lipca 2009 r. zinwentaryzowano:

-- księgozbiór Czytelni z lat 2001-2009  (zinwentaryzowano 9 127 wol.)              

-- księgozbiór Wypożyczalni z lat 2001-2009 (zinwentaryzowano 11 142 wol.) 

Skontrum częściowe, nie objęło zbiorów nieopracowanych (druków zwartych, czasopism, zbiorów specjalnych).

 

 

7.   Archiwizacja dokumentacji bibliotecznej.

 

Od kilku lat Biblioteka przekazuje do archiwum zakładowego swoją dokumentację. W kwietniu 2009 r. przekazano do archiwizacji 12 teczek dokumentów za lata 2006-2007.

 

 

8.   Działalność informacyjna.

 

Biblioteka od lat prowadzi działalność informacyjną. Również w roku sprawozdawczym, na bieżąco prowadzono akcje informacyjne:

a) na stronie WWW PWSZ Nysa,

b) w stronie WWW Biblioteki PWSZ Nysa (w języku polskim i angielskim),

c) na tablicach ogłoszeń na terenie wszystkich budynków uczelni,

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej,

e) drukując materiały reklamowe w postaci ulotek reklamowych o Bibliotece (w języku polskim i angielskim).

 

Wszystkie akcje były skierowane do studentów i pracowników uczelni, gdzie  informowano o wszystkich nowych wydarzeniach w Bibliotece, nowych nabytkach, dostępach testowych do baz i.t.p.

 

Ponadto pracownicy Biblioteki współpracują z czasopismem uczelnianym Alma Mater, zamieszczając swoje artykuły tematyczne dotyczące Biblioteki oraz redagując stałą rubrykę Nowości w Bibliotece.

 

Biblioteka  współpracuje również z Oficyną Wydawniczą PWSZ w Nysie, reklamując przekazane jej nowości wydawnicze naszej uczelni, za pośrednictwem swojego serwisu bibliotecznego (od lat, okładki wydawnictw PWSZ Nysa są skanowane przez bibliotekarzy, a następnie umieszczane w dziele NOWOŚCI, natomiast opisy bibliograficzne  we własnej bazie LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW).

  

 

9.   Działalność dydaktyczna.

 

Biblioteka od początku powstania prowadzi działalność dydaktyczną. Na początku były to doraźne szkolenia indywidualne, głownie w postaci szybkiej pomocy/instrukcji w wyszukiwaniu w katalogu internetowym Biblioteki.

 

Od października 2004 roku prowadzone są obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów I roku w postaci szkoleń grupowych i indywidualnych (od października 2008 r. odbycie szkolenia jest potwierdzane pieczątką w indeksie).

 

Również od wielu lat, co piątek o godz. 15 prowadzone są szkolenia indywidualne. Tematem tych szkoleń, jest w zależności od potrzeb użytkowników, szkolenie podstawowe lub szkolenie zaawansowane w zakresie wyszukiwania materiałów do prac dyplomowych, zwłaszcza  wyszukiwania materiałów (książek i artykułów z czasopism) i sporządzanie opisów bibliograficznych, w celu złożenia zamówienia w Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

 

W październiku 2009 roku w Bibliotece, przeprowadzone zostały obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów I roku (szkolenia odbywają się w grupach ćwiczeniowych lub laboratoryjnych, są jednorazowe i trwają 1 godzinę lekcyjną). Odbycie szkolenia jest potwierdzane w indeksie.

 

Studenci studiów stacjonarnych przeszli obowiązkowe szkolenie w grupach na miejscu w Bibliotece. Natomiast studenci niestacjonarni, mieli do wyboru:

 

-szkolenie w grupach na miejscu w Bibliotece,

-szkolenie wirtualne.

 

Ogółem przeszkolono 1393 osoby.

 

 

Wszystkie kierunki

Szkolenia

Razem

Grupowe

indywidualne

Studia dzienne

915

42

957

Studia zaoczne

89

232

321

Studia pomostowe

0

115

115

Razem

1004

389

1393

 

             

 

 

  

Przeprowadzono również szkolenia zaawansowane dla studentów ostatnich lat piszących prace dyplomowe. Szkolenia zostały przeprowadzone w marcu i kwietniu. Czas trwania szkolenia wynosił 2 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywały się dla studentów stacjonarnych w godzinach przedpołudniowych, natomiast dla studentów niestacjonarnych w godzinach wieczornych. Ogółem uczestniczyło w nich 59 studentów i 1 nauczyciel akademicki.

 

Z przygotowanego przez pracowników Biblioteki Wirtualnego Szkolenia Bibliotecznego do końca grudnia 2009 r. skorzystało 4781 osób.

  

 

  

 

W październiku 2007 roku udostępnione zostało użytkownikom Wirtualne Szkolenie Biblioteczne w języku angielskim, z którego do końca 2009 roku skorzystały 242 osoby, głównie studenci zagraniczni.

 

Ze względu na częste aktualizacje zintegrowanego komputerowego systemu bibliotecznego SOWA oraz katalogu internetowego, szkolenie wirtualne  jest aktualizowane na bieżąco przez pracowników Biblioteki (dodawane są nowe klatki prezentujące nowe opcje w katalogu oraz poprawiane już istniejące poprzez zmianę tekstu i grafiki).

 

 

10.   Strona WWW Biblioteki.

 

W czerwcu 2004 r. została umieszczona w Internecie pierwsza strona WWW Biblioteki. Projekt strony powstał w Bibliotece, natomiast strona została opracowana w języku HTML przez studentów Informatyki PWSZ w Nysie: Szymona Sztabę i Michała Stępińskiego. Po umieszczeniu strony w Internecie, prowadzeniem serwisu bibliotecznego, również od strony technicznej, zajęli się pracownicy Biblioteki: Bogumiła Wojciechowska-Marek, Aneta Marcinkowska oraz Joanna Gajewska.  Doraźną pomocą techniczną służył student Szymon Sztaba. Po ukończeniu przez niego studiów, pracownicy Biblioteki samodzielnie  prowadzili serwis. 

  

 

Pierwsza wersja strony

 

 

Gdy w lipcu 2005 roku zatrudniono w Bibliotece nowego pracownika, Agnieszkę Cupek  posiadającą wykształcenie informatyczne, pracownicy Biblioteki przystąpili do przygotowania, nowego bardziej rozbudowanego, serwisu bibliotecznego. Od października 2005 r. strona Biblioteki funkcjonowała już w nowej szacie graficznej.

Nowa strona przerodziła się w obszerny serwis internetowy. Zaoferowano użytkownikom wersję angielską strony, wirtualne szkolenie biblioteczne (również w wersji angielskiej dla potrzeb studentów zagranicznych).  Poszerzono usługi o dostęp online do formularzy bibliotecznych do pobrania ze strony, dostęp do płatnych baz czasopism w wersji elektronicznej. Umożliwiono kontakt z pracownikami Biblioteki, poprzez umieszczenie adresów mailowych do wszystkich pracowników. Aby ułatwić użytkownikom, zwłaszcza nowym studentom, poruszanie się po agendach bibliotecznych, opracowano wirtualną prezentację Biblioteki. 

 

 

 

Druga wersja strony

 

 

W czerwcu 2009 roku pracownicy Biblioteki przystąpili do przygotowania nowej strony internetowej. Nową witrynę wykonano przy pomocy wolnego oprogramowania. Opracowanie techniczne wykonał pracownik Biblioteki Krzysztof Balcerek (absolwent naszej uczelni kierunku Informatyka). Obecny serwis biblioteczny funkcjonuje w Internecie od 29 września 2009 r. Strona Biblioteki korzysta z systemu CMS Joomla. Umożliwia on sprawniejsze zarządzanie stroną, w porównaniu do poprzednich wersji. W nowym serwisie uruchomiono nowe usługi dla użytkowników Biblioteki: Zapytaj bibliotekarz oraz Zaproponuj zakup książki. Zwłaszcza usługa  Zapytaj bibliotekarza cieszy się dużą popularnością (ponad. 20 zapytań miesięcznie).

Nowa strona jest tak zaprojektowana, iż umożliwia jej dalszy rozwój, zarówno od strony estetycznej jak i zawartości merytorycznej i funkcjonalności witryny. Dalsze prace nad rozwojem strony cały czas trwają. Planowane jest uruchomienie nowych usług dla użytkowników.

 

 

 

 

Trzecia najnowsza wersja strony WWW Biblioteki

 

 

Wszystkie wersje strony były tworzone z myślą o potrzebach użytkowników Biblioteki.

Każda kolejna strona umożliwiała uruchomienie nowych usług dla klientów.

 

Serwis biblioteczny jest w całości tworzony i prowadzony przez pracowników Biblioteki PWSZ w Nysie.

 

Opiekę merytoryczną nad stroną sprawuje dyrektor Biblioteki Bogumiła Wojciechowska-Marek.

Skład zespołu redakcyjnego serwisu ulegał zmianom spowodowanym rotacją personelu Biblioteki.  Od początku, wraz z dyrektorem Biblioteki, stronę redagowała Aneta Marcinkowska. Pozostali pracownicy, w zależności od długości stażu w naszej Bibliotece oraz zakresu obowiązków, współpracowali doraźnie. Ponadto wszyscy bibliotekarze brali udział  w dyskusjach nad aktualnym lub przyszłym serwisem bibliotecznym, zwłaszcza jego estetyką.

Obecnie, oprócz stałego zespołu redakcyjnego, nad utrzymaniem funkcjonalności witryny, zwłaszcza po  comiesięcznych aktualizacjach bazy LDP, czuwają również pozostali pracownicy Biblioteki.

 

Uruchomiona we wrześniu 2004 roku na stronie statystyka odwiedzin, pozwala dokładnie określić ilość wejść na stronę, co w układzie miesięcznym z podziałem na lata prezentuje poniższa tabela

 

 

Liczba odwiedzin strony

lata

miesiące

Razem

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2004

-

-

-

-

-

-

-

-

77

3780

3438

2221

9516

2005

2462

1469

1487

1411

1548

1413

1131

3156

4460

5259

4730

3258

31784

2006

3361

3289

3358

2663

2570

2478

1834

1309

2441

7261

5441

4184

40189

2007

4058

3603

4550

3460

3718

2544

1929

882

2442

6446

5425

2332

41389

2008

3796

3412

3460

3559

3008

1948

1400

1490

2476

5282

5260

4922

40013

2009

3826

3642

4090

3446

3655

2753

1600

2175

9043

18817

11280

6946

71273

Razem

234164

 

  

 

 

 

 

W październiku 2007 roku umieszczona została w Internecie angielska wersja strony WWW Biblioteki. Do 29.09.2009 roku zostało zarejestrowanych 916 wejść.

  

 

11.   Nowe usługi w Bibliotece.

 

Nowa platforma biblioteczna umożliwiła uruchomienie nowych usług online.

 

a) Zapytaj bibliotekarza

 

 

                 

Od  wpuszczenia nowej strony do Internetu  czyli od 29.09.2009 r. do końca roku otrzymaliśmy 69 zapytań od użytkowników, zarówno indywidualnych jak i instytucji np. innych bibliotek.

Na wszystkie zapytania odpowiadają upoważnieni w danej sprawie bibliotekarze. Pracownicy Biblioteki często dostają podziękowania za szybką reakcję i służenie pomocą użytkownikom (również spoza naszej uczelni).

 

b) Zaproponuj zakup książki

 

 

 

Od 29.09.2009 r. do końca roku otrzymaliśmy 20 propozycji zakupu książek. Formularz jest wykorzystywany do składania zamówień przez nauczycieli akademickich PWSZ Nysa oraz innych użytkowników (zarówno naszych studentów jak i osób nie będących naszymi użytkownikami).

 

 

12.   Katalog biblioteczny.

 

Funkcjonuje od 1 października 2001 roku. Od lutego 2003 r. katalog dostępny jest w Internecie. Od tego czasu do końca 2009 roku wielokrotnie przeprowadzono jego aktualizacje. Od 1 września 2008 r. w katalogu Biblioteki pojawiła się opcja prezentowania skanów okładek książek. Do grudnia 2008 r. umieszczano skany książek, które w danym miesiącu przedstawiano na stronie WWW Biblioteki jako NOWOŚCI. Od stycznia 2009 r. w katalogu umieszczane są skany wszystkich opracowywanych zbiorów: książek, czasopism, dokumentów dźwiękowych na płytach CD, dokumentów elektronicznych na płytach CD-ROM.

 

 

 

 

Ponadto dla potrzeb kierunku jazz i muzyka estradowa skanowane są i umieszczane w katalogu okładki wszystkich opracowywanych nut: polskich i zagranicznych.

 

 

 

 

Docelowo planowane jest objęcie skanowaniem okładek wszystkich pozostałych zbiorów specjalnych m.in. norm i kaset.

 

Biblioteka PWSZ w Nysie jako jedna z niewielu bibliotek w kraju przybliża w ten sposób swoje zbiory użytkownikom.

 

 

Nowością w katalogu jest opcja przedłużenia terminu ważności zamówienia przez Internet.

 

 

 

 

Od 10 listopada 2009 r. uruchomiono nową funkcję w katalogu online naszej Biblioteki. Nowa, bardzo oczekiwana przez studentów usługa, to prolongata przez Internet. Nowa opcja jest dostępna na koncie czytelnika, w zakładce wypożyczenia. Jest to możliwość samodzielnej prolongaty (bez konieczności przychodzenia do Biblioteki i przynoszenia książek) wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 

  

 

  

13.   Imprezy okolicznościowe.

 

W maju została przeprowadzona cykliczna akcja „Tydzień Bibliotek” w ramach ogólnopolskich obchodów tygodnia bibliotek. Akcja przebiegała pod nazwa „Biblioteka to plus”

 

 

 

 

W okresie tym ogłoszono amnestię dla dłużników Biblioteki. Umorzone zostały kary 71 studentów, na łączną kwotę: 440,40 zł. Ponadto uruchomiono stoisko „Free Books” gdzie zainteresowane osoby mogły skorzystać z darmowych materiałów bibliotecznych. Po raz drugi Oficyna Wydawnicza PWSZ w ramach promocji uczelni, przekazała Bibliotece wydawnictwa własne z przeznaczeniem na tzw. Free Books. Wśród studentów rozprowadzono 193 egzemplarze książek i 108 egzemplarzy czasopism. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród studentów naszej uczelni.

 

   

III. Zbiory biblioteczne

 

 

Wyszczególnienie

Wpływy w ciągu roku 2009

Stan całości w dniu

31.12.2009

Księgozbiór

 

książki

2562

27996

 

czasopisma

118

137

 

Zbiory specjalne

374

873

w tym

materiały

audiowizualne

87

203

dokumenty

elektroniczne

5

45

 

normy

8

166

 

nuty

273

452

 

inne

1

3

Liczba tytułów czasopism

bieżących

105

 

 

   

 

IV. Zestawienie finansowe całości zbiorów

 

 

Wyszczególnienie

Zakupy

Dary

Przekazania

Wymiana

Inne

Ogółem

w zł

w zł

Druki zwarte

106.271,53

6.417,10

1.299,20

474,00

348,80

114.696,91*

Czasopisma

30.986,68

211,00

52,06

83,00

0,00

31.332,74

Zbiory specjalne

15.058,86

39,90

0,00

0,00

0,00

15.098,76

Razem

152.317,07

6.668,00

1.351,26

557,00

348,80

 161.128,41

 

* ubytkowane 113,72 zł

 

Na 2009 rok wykupiony został dostęp do baz czasopism firmy EBSCO, ProQuest, OECD oraz Notendatenbank.net na łączną kwotę: 23 246,01 zł.

 

Wartość księgozbioru za lata 2001-2009: 1.007.048,09 + 161.128,41 = 1.168.176,50 zł

 

  

  

 

 

    

  

 

V. Akredytacja

 

W 2008 roku PWSZ w Nysie pozytywnie przeszła akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku kształcenia zdrowie publiczne.

 

W trakcie akredytacji ocenie podlegała również Biblioteka.

 

Procedura akredytacyjna dotyczyła jakości usług świadczonych przez Bibliotekę. Kontrolowane były wszystkie agendy biblioteczne. Komisja oceniła warunki lokalowe, ilość i rodzaj stanowisk dla studentów, rodzaj i zakres świadczonych usług. Oceniony został stan, zakres i dostępność księgozbioru. Sprawdzono ilość tytułów czasopism dla studentów akredytowanych kierunków. Ocenie podlegała strona WWW Biblioteki i rodzaj usług świadczonych przez serwis biblioteczny. Komisja sprawdziła również dostępność do płatnych i bezpłatnych elektronicznych źródeł informacji, oferowanych przez Bibliotekę.

 

Komisja oceniła organizację Biblioteki i świadczone przez nią usługi bardzo pozytywnie. Członkowie komisji losowo sprawdzili zawartość księgozbioru w zakresie zgodności z ECTS, oddzielnie dla ratownictwa medycznego i oddzielnie dla zdrowia publicznego. Dzięki bibliograficznej bazie własnej LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW, prowadzonej przez Bibliotekę, można było precyzyjnie wyliczyć ilość tytułów i egzemplarzy książek zakupionych do poszczególnych przedmiotów. Zespól ocenił pozytywnie księgozbiór  znajdujący się w Bibliotece.

 

 

 
stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie