Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2010.  

Spis treści

 

 

 

 

 

 

I.

Informacje ogólne

II .

Działalność biblioteczna

 

1. Działy Biblioteki

 

    1) Czytelnia

 

    2) Wypożyczalnia Miejscowa

 

    3) Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 

    4) Ośrodek Informacji Naukowej

 

2. Bazy danych.

 

3. Literatura do Przedmiotów – bibliograficzna baza własna Biblioteki PWSZ w Nysie.

 

4. Gromadzenie zbiorów.

 

5. Opracowanie zbiorów.

 

6. Inwentaryzacja księgozbioru.

 

7. Archiwizacja dokumentacji bibliotecznej.

 

8. Działalność informacyjna.

 

9. Działalność dydaktyczna.

 

10. Strona WWW Biblioteki

 

11. Nowe usługi w Bibliotece

 

12. Katalog biblioteczny

 

13. Imprezy okolicznościowe

III.

Komputerowy zintegrowany system biblioteczny

IV.

Zbiory biblioteczne

V. 

Zestawienie finansowe całości zbiorów

VI.

Biblioteka Cyfrowa

VII.

Personel

VIII.

Szkolenia

IX.   

Staże zawodowe bibliotekarzy

 

1. Polska

 

2. Unia Europejska

X.

Akredytacja

 

 

 

 

 

I.         Informacje ogólne


1. Liczba wszystkich zapisanych czytelników  - 5149

 

2. Pomieszczenia biblioteczne

 

Biblioteka mieści się w 2 pomieszczeniach:

--  pokój 301 (w tym 301a) – Czytelnia,

--  pokój 305 – Wypożyczalnia Miejscowa i Międzybiblioteczna wraz z magazynem zbiorów oraz Ośrodek Informacji Naukowej.

Pomieszczenie 305 pełni również funkcję pomieszczeń biurowych Biblioteki, gdzie

znajduje się stanowisko dyrektora Biblioteki, magazyn nowo zakupionych zbiorów

oczekujących na opracowanie oraz przechowywana jest dokumentacja biblioteczna.

 

Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m2  –  410

 

3. Potencjał informatyczny Biblioteki tworzą: 2 serwery i 17 stanowisk komputerowych, w tym 8 komputerów dla pracowników oraz 9 dla użytkowników (1 katalog w Czytelni, 7 stanowisk komputerowych  służących jako katalogi i stanowiska internetowe w Wypożyczalni i OIN, 1 stanowisko do skanowania w Czytelni), 3 skanery (w tym 1 dla studentów) , 3 drukarki, 1 kserokopiarka (własność ajenta).

 

Biblioteka wraz z uczelnią, umożliwia swoim użytkownikom, korzystanie z bezprzewodowego dostępu do Internetu w Czytelni oraz innych agendach.

 

II .       Działalność biblioteczna

 

1. Działy Biblioteki


1) Czytelnia

 

Liczba miejsc dla czytelników  –  47

Liczba katalogów komputerowych – 1

Liczba stanowisk do skanowania – 1

Liczba miejsc przystosowanych do podłączenia swojego laptopa – 14

(w tym 4 miejsca do podłączenia Internetu sieciowego, 10 miejsc do podłączenia Internetu bezprzewodowego)

Liczba stanowisk kserograficznych  - 1 (samoobsługowe)

 

 

Liczba wypożyczeń

 

 

Materiały własne

 

 

Liczba

 użytkow.

 

druki

zwarte 

czasopisma

 

zbiory

specjalne

ogółem

 

9573  

2262   

6

11841 

2   

5055  

 

 

Biblioteka oferowała w 2010 r. 158 tytułów czasopism drukowanych, udostępnianych w Czytelni.

Prenumerata czasopism drukowanych w 2010 r.:

 

a) czasopisma krajowe

  

 --  101 tytułów

Koszt prenumeraty w 2010 r. – 11 646,30 zł

 

b) czasopisma zagraniczne

 

  -- 14 tytułów

  Koszt prenumeraty w 2010 r. – 12 803,05 zł

 Pozostałe 43 tytuły pochodzą z darowizn i wymiany międzybibliotecznej.

 

 

Oferta czasopism wzbogacona jest o czasopisma elektroniczne.

Prenumerata czasopism pełnotekstowych w wersji elektronicznej w 2010 r.:

--  OECD                            –       14 tyt.

--  ProQuest                       –   6 589 tyt.

Koszt prenumeraty w 2010 r.  - 12 327,56 zł

 

 

2) Wypożyczalnia Miejscowa

 

Liczba czytelników       –    9328 osób

Liczba wypożyczeń      –   10400 woluminów

 

Od 2009 r. Wypożyczalnia prowadzi również wypożyczanie zbiorów specjalnych drukowanych (nut) dla kierunku jazz i muzyka estradowa.

 

Liczba wypożyczeń    - 2010 r. - 17 woluminów

 

 

3) Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 

Obsługuje pracowników naukowych oraz studentów ostatnich lat. W 2010 roku współpracowała z 20 bibliotekami w kraju.
Obsługą Wypożyczalni Międzybibliotecznej zajmuje się personel Wypożyczalni Miejscowej.

 

Liczba użytkowników

Liczba wypożyczeń

prac. naukowi  

studenci  

ogółem

druki zwarte  

czasopisma  

ogółem  

 

40 

 

23

 

63 

 

67 

 

102 

 

169 

 

 

 

 

Biblioteka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, udostępniała swoje zbiory również innym bibliotekom w kraju.

 

 

Liczba użytkowników

Liczba wypożyczeń

biblioteki ucz.  

WiMBP  

ogółem

druki zwarte  

czasopisma  

ogółem  

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4) Ośrodek Informacji Naukowej

 

Zajmuje się:

a) udzielaniem informacji bibliotecznych i bibliograficznych,

b) wypożyczaniem zbiorów specjalnych: dokumentów dźwiękowych, elektronicznych

itp.,

c) szkoleniem użytkowników Biblioteki na poziomie podstawowym i zaawansowanym,

d) uczestniczy w redakcji strony WWW Biblioteki.

 

Stanowiska komputerowe służące jako katalogi i stanowiska internetowe – 7

 

 

2.  Bazy danych

 

Bazy płatne - ProQuest, OECD, Notendatenbank.net

 

ProQuest – prenumerata od 1 października 2007 r.

 

 

 

OECD – prenumerata od 1 stycznia  2008 r.

 

 

 

Notendatenbank.net udostępniana jest od maja 2009 r.

   

 

 

Prenumerata czasopism pełnotekstowych w wersji elektronicznej:

-- OECD          -      14 tyt.

-- ProQuest     -  6 589 tyt.

razem:  6 603 tyt.

 

Dostęp do książek w wersji elektronicznej:

--  OECD         -  5 500 tyt.

--  ProQuest    -        0 tyt.

razem:  5 500 tyt.

 

Bazy dostępne są ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie uczelni. Korzystać z nich mogą pracownicy i studenci PWSZ w Nysie. Mogą oni również założyć indywidualne konto dostępu do baz z komputerów domowych.

  

Indywidualne konta dostępu w 2010 roku założyło:

- do baz EBSCO: 9 nauczycieli akademickich, 3 bibliotekarzy oraz 49 studentów,

- do baz ProQuest: 8 nauczycieli akademickich, 3 bibliotekarzy, 25 studentów,

- do baz OECD: 7 nauczycieli akademickich, 3 bibliotekarzy, 21 studentów.

 

Koszt prenumeraty wszystkich płatnych baz w 2010 r.:

 • OECD                              -          5 357,60 zł
 • ProQuest                         -          6 870,98 zł
 • Notendatenbank.net          -              98,98 zł

Razem:         12 327,56 zł

 

Wirtualna Biblioteka Nauki
 
Od stycznia 2010 r. w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki Biblioteka PWSZ w Nysie posiadała dostęp do następujących baz danych:

 

 - Elsevier,

 

 - Springer,

 

 - Web of Knowledge,

 

a także

 

 - EBSCO.

 

Od października 2010 r. WBN oferuje dostęp do baz Nature i Science. Bazy dostępne są dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na podstawie ogólnokrajowych licencji akademickich finansowanych w całości przez MNiSW.

Z WBN mogą korzystać pracownicy i studenci PWSZ w Nysie. WBN dostępna jest z komputerów na terenie całej uczelni.

 

Ilość czasopism pełnotekstowych w bazach dostępnych w ramach licencji krajowej:

EBSCO                               --  14259

Elsevier ScienceDirect   --    1650

SpringerLink                     --    1130

                             razem:       17039

 

Bazy w dostępie testowym:

 

 • 06.01.2010-08.03.2010 Publishing Opportunities Database (platforma EBSCOhost)

 •  01.02.2010-31.03.2010 bazy o tematyce muzycznej (platforma EBSCOhost)

W skład pakietu wchodziły następujące bazy:

 • RILM Abstracts of Music Literature (1967 - present)
 • RIPM Retrospective Index to Music Periodicals (1800 – 1960)
 • Index to Printed Music (1720 – 2006)
 • The Music Index Online (1973 – present)
 • Music Catalog – Library of Congress (1960 – present)
 • RISM Series A/II: Music Manuscripts after 1600 (1600 – 1800)
 • RIPM Online Archive of Music Periodicals with Full Text (1800-1950)

 

 • 16.04.2010-15.05.2010 Atlas Primal Pictures

 • 26.04.2010-26.06.2010 Art & Architecture Complete (platforma EBSCOhost)

 

 

 •  03.11.2010-30.11.2010 Baza Iconda

  

   

3.  Literatura do Przedmiotów – bibliograficzna baza własna Biblioteki PWSZ w Nysie

 

 

W 2010 roku uruchomiono w PWSZ nowy kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne. W związku z tym, bibliograficzna baza własna Biblioteki powiększyła się o nowe przedmioty, wykładane na tym kierunku. W chwili obecnej, w bazie znajduje się 432 pliki, przedmioty/zagadnienia wykładane na wszystkich kierunkach/specjalnościach naszej uczelni i zawiera opisy bibliograficzne ponad 24 000 woluminów.

 

 

4.  Gromadzenie zbiorów

     

W strukturze Biblioteki nie ma działu zajmującego się gromadzeniem zbiorów. Przyjmowaniem zamówień na druki zwarte i zbiory specjalne, na rynku krajowym i zagranicznym, zajmują się: dyrektor Biblioteki oraz 2 pracowników OIN. Realizacją zamówień zajmują się pracownicy OIN. Prowadzą oni również całą dokumentację finansową dotyczącą gromadzenia zbiorów. Przyjmowaniem zamówień na czasopisma drukowane: krajowe i zagraniczne zajmują się dyrektor Biblioteki oraz 1 pracownik Czytelni. Realizacją tych zamówień zajmuje się pracownik Czytelni. Sporządza on również dokumenty finansowe związane z prenumeratą czasopism.

 

 

Wzrost księgozbioru  w latach 2001-2010

 

2001  -- wydatki    46.570,31 zł; liczba wol.  na koniec roku    1 409  +     10 jed. zb. sp.

2002  -- wydatki    55.595,30 zł; liczba wol.  na koniec roku    3 354  +     14 jed. zb. sp.

2003  -- wydatki    81.371,24 zł; liczba wol.  na koniec roku    6 284  +   171 jed. zb. sp.

2004  -- wydatki    96.301,23 zł; liczba wol.  na koniec roku    9 823  +   200 jed. zb. sp.

2005  -- wydatki  100.065,38 zł; liczba wol.  na koniec roku  12 928   +   209 jed. zb. sp.

2006  -- wydatki  131.347,14 zł  liczba wol.  na koniec roku  16 458   +   241 jed. zb. sp.

2007  -- wydatki  165.894,25 zł  liczba wol.  na koniec roku  20 485   +   289 jed. zb. sp.

2008  -- wydatki  234 906,45 zł  liczba wol.  na koniec roku  25 434   +   499 jed. zb. sp.

2009  -- wydatki  152 317,07 zł  liczba wol.  na koniec roku  27 996   +   873 jed. zb. sp.

2010  -- wydatki  140 282,24 zł  liczba wol.  na koniec roku  30 787   + 1070 jed. zb. sp.

 

Wzrost księgozbioru w latach 2005-2010

 

 

PRZYROST  KSIĘGOZBIORU (druki zwarte) W L. 2001-2010

 

2001  --  1409 

2002  --  1945

2003  --  2930

2004  --  3539

2005  --  3105

2006  --  3530

2007  --  4027

2008  --  4949

2009  --  2562

2010  --  2791

 

 

PRZYROST  KSIĘGOZBIORU (zbiory specjalne) W L. 2001-2010

2001 --

10

2002 --

4

2003 --

157

2004 --

29

2005 --

9

2006 --

32

2007 --

48

2008 --

210

2009 --

374

2010 --

197

 

 

 

5.  Opracowanie zbiorów

 

Od  1 października 2001 roku do 31 grudnia 2008 roku  zakupiono 25 434 woluminy druków zwartych oraz 499 jednostek zbiorów specjalnych. Pomimo braku, w strukturze Biblioteki działu opracowania zbiorów, do końca 2008 roku udało się opracować 17 984 woluminy książek oraz 23 jednostki zbiorów specjalnych. Opracowaniem zbiorów zajmuje się dyrektor Biblioteki oraz 2 pracowników OIN. W roku 2010 zakupiono 2 791 woluminy druków zwartych oraz 197 jednostek zbiorów specjalnych. W roku sprawozdawczym, zdołano opracować 2 189 woluminów książek oraz 85 jednostek zbiorów specjalnych: dokumentów dźwiękowych na płytach CD oraz nut drukowanych. W dniu 24 września 2010r. nastąpiła  zmiana systemu bibliotecznego SOWA1 na SOWA2/MARC21. Zmienił się system opracowania zbiorów. W nowym systemie zbiory są opracowywane w międzynarodowym formacie katalogowania MARC 21.

 

6 . Inwentaryzacja księgozbioru

 

Jak co roku, w okresie wakacyjnym, zespół pracowników Biblioteki przeprowadził skontrum księgozbioru Czytelni i Wypożyczalni oraz OIN.

W roku sprawozdawczym, w dniach 12 lipca do 4 sierpnia  2010 r. zinwentaryzowano:

-- księgozbiór Czytelni z lat 2001-2010            

-- księgozbiór Wypożyczalni z lat 2001-2010

-- zbiory Ośrodka Informacji Naukowej z lat 2001-2010

Razem zinwentaryzowano 22 046 woluminów druków zwartych i 267 jednostek zbiorów specjalnych. 

Skontrum częściowe, nie objęło zbiorów nieopracowanych (druków zwartych, czasopism, zbiorów specjalnych).

 

7 . Archiwizacja dokumentacji bibliotecznej

 

Od kilku lat Biblioteka przekazuje do archiwum zakładowego swoją dokumentację. W marcu 2010 r. przekazano do archiwizacji 5 teczek dokumentów za lata 2006-2008.

  

8.  Działalność informacyjna

 

Biblioteka od lat prowadzi działalność informacyjną. Również w roku sprawozdawczym, na bieżąco prowadzono akcje informacyjne:

a) na stronie WWW PWSZ Nysa,

b) na stronie WWW Biblioteki PWSZ Nysa (w języku polskim i angielskim),

c) na tablicach ogłoszeń na terenie wszystkich budynków uczelni,

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej,

e) drukując materiały reklamowe w postaci ulotek reklamowych o Bibliotece (w języku polskim i angielskim),

f) od 2010 r. przygotowując prezentacje na telewizor w budynku głównym.

 

Wszystkie akcje były skierowane do studentów i pracowników uczelni, gdzie  informowano o wszystkich nowych wydarzeniach w Bibliotece, nowych nabytkach, dostępach testowych do baz itp.

 

Ponadto pracownicy Biblioteki współpracują z czasopismem uczelnianym Alma Mater,

zamieszczając swoje artykuły tematyczne dotyczące Biblioteki oraz redagując stałą rubrykę Nowości w Bibliotece.

 

Biblioteka  współpracuje również z Oficyną Wydawniczą PWSZ w Nysie, reklamując przekazane jej nowości wydawnicze naszej uczelni, za pośrednictwem swojego serwisu bibliotecznego (od lat, okładki wydawnictw PWSZ Nysa są skanowane przez bibliotekarzy, a następnie umieszczane w dziale NOWOŚCI oraz we własnej bazie bibliograficznej LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW).

 

9.  Działalność dydaktyczna

 

Biblioteka od początku powstania prowadzi działalność dydaktyczną. Na początku były to doraźne szkolenia indywidualne, głownie w postaci szybkiej pomocy/instrukcji w wyszukiwaniu w katalogu internetowym Biblioteki.

 

Od października 2004 roku prowadzone są obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów I roku w postaci szkoleń grupowych i indywidualnych (od października 2008 r.

odbycie szkolenia było potwierdzane pieczątką w indeksie). Z chwilą wprowadzenia na uczelni elektronicznego indeksu dla studentów, od października 2010 r. potwierdzenie odbycia obowiązkowego szkolenia  bibliotecznego odbywa się poprzez wydawanie studentom pisemnych zaświadczeń przez pracowników Biblioteki.

 

Również od wielu lat, co piątek o godz. 15 prowadzone są szkolenia indywidualne. Tematem tych szkoleń, jest w zależności od potrzeb użytkowników, szkolenie podstawowe lub szkolenie zaawansowane w zakresie wyszukiwania materiałów do prac dyplomowych, zwłaszcza  wyszukiwania materiałów (książek i artykułów z czasopism) i sporządzanie opisów bibliograficznych, w celu złożenia zamówienia w Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Ponieważ zwiększa się ilość baz danych dostępnych w Bibliotece, zarówno w dostępie stałym jak i testowym, rośnie liczba indywidualnych szkoleń użytkowników Biblioteki na prośbę użytkownika, z zakresu wyszukiwania w bazach.

 

W październiku 2010 roku w Bibliotece, przeprowadzone zostały obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów I roku (szkolenia odbywają się w grupach ćwiczeniowych lub laboratoryjnych, są jednorazowe i trwają 1 godzinę lekcyjną). Odbycie szkolenia jest potwierdzane zaświadczeniem, wydawanym przez pracowników Wypożyczalni.

 

Studenci studiów stacjonarnych przeszli obowiązkowe szkolenie w grupach na miejscu w Bibliotece. Natomiast studenci niestacjonarni, mieli do wyboru:

 

-szkolenie w grupach na miejscu w Bibliotece,

-szkolenie wirtualne.

 

Ogółem przeszkolono 1249 osób.

 

 

Przeprowadzono również szkolenia zaawansowane dla studentów ostatnich lat piszących prace dyplomowe. Szkolenia zostały przeprowadzone w kwietniu i w czerwcu. Czas trwania szkolenia wynosił 2 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywały się dla studentów stacjonarnych w godzinach przedpołudniowych, natomiast dla studentów niestacjonarnych w godzinach wieczornych. Ogółem uczestniczyło w nich 65 studentów.

 

Ze względu na zmianę systemu bibliotecznego i katalogu komputerowego, konieczne było opracowanie nowego Wirtualnego Szkolenia Bibliotecznego. 13 grudnia 2010 r.

na stronie WWW Biblioteki, umieszczone zostało szkolenie w nowej szacie graficznej. Dodane zostały nowe klatki prezentujące nowe opcje w katalogu  oraz poprawiono już istniejące poprzez zmianę tekstu i grafiki.

 

 

  

 

Z Wirtualnego Szkolenia Bibliotecznego do końca grudnia 2010 r. skorzystało 6 463 osoby.

 

W październiku 2007 roku udostępnione zostało użytkownikom Wirtualne Szkolenie Biblioteczne w języku angielskim, z którego do końca 2010 roku skorzystało 413 osób, głównie studenci zagraniczni.

 

10.Strona WWW Biblioteki

 

W czerwcu 2004 r. została umieszczona w Internecie pierwsza strona WWW Biblioteki. Obecna, trzecia wersja strony, przerodziła się w wyspecjalizowany portal biblioteczny, wciąż modyfikowany na potrzeby użytkowników.

 

Serwis biblioteczny jest w całości tworzony i prowadzony przez pracowników Biblioteki PWSZ w Nysie.

 

Uruchomiona we wrześniu 2004 roku na stronie statystyka odwiedzin, pozwala dokładnie określić ilość wejść na stronę, co w układzie miesięcznym z podziałem na lata prezentuje poniższa tabela.

 

 

lata

miesiące

Razem

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2004

-

-

-

-

-

-

-

-

77

3780

3438

2221

9516

2005

2462

1469

1487

1411

1548

1413

1131

3156

4460

5259

4730

3258

31784

2006

3361

3289

3358

2663

2570

2478

1834

1309

2441

7261

5441

4184

40189

2007

4058

3603

4550

3460

3718

2544

1929

882

2442

6446

5425

2332

41389

2008

3796

3412

3460

3559

3008

1948

1400

1490

2476

5282

5260

4922

40013

2009

3826

3642

4090

3446

3655

2753

1600

2175

9043

18817

11280

6946

71273

2010

9382

8310

9137

8420

8339

6128

3038

2719

5173

18028

12157

8218

99049

Razem

333213

 

 

 

 

11. Nowe usługi w Bibliotece

 

W 2009 r. nowa platforma biblioteczna umożliwiła uruchomienie nowych usług online.

  

a) Zapytaj bibliotekarza

           
         

      
W 2009 r. otrzymaliśmy 69 zapytań od użytkowników, zarówno indywidualnych  jak i instytucji, np. innych bibliotek. Natomiast w 2010 r. otrzymaliśmy 99 zapytań.

Na wszystkie zapytania odpowiadają upoważnieni w danej sprawie bibliotekarze.

Pracownicy Biblioteki często dostają podziękowania za szybką reakcję i służenie pomocą użytkownikom (również spoza naszej uczelni).

 

b) Zaproponuj zakup książki

          
         

        

W 2009 r. otrzymaliśmy 20 propozycji zakupu książek. Formularz jest wykorzystywany do składania zamówień przez nauczycieli akademickich PWSZ Nysa oraz innych użytkowników (zarówno naszych studentów jak i osób nie będących naszymi użytkownikami). Natomiast w 2010 r. otrzymaliśmy 30 propozycji.

 

12. Katalog biblioteczny


Funkcjonuje od 1 października 2001 roku. Od lutego 2003 r. katalog dostępny jest w Internecie.

W dniu 24 września 2010r. nastąpiła  zmiana systemu bibliotecznego SOWA1 na SOWA2/MARC21.

Po wdrożeniu nowego systemu, udostępniono w Internecie nowy, zaawansowany katalog, z opisem bibliograficznym wszystkich rodzajów zbiorów, prezentowanym również w międzynarodowym formacie katalogowania MARC 21.

Nowy katalog  posiada dodatkową opcje, prezentacji „Nowości” w zbiorach.

Kolekcja jest aktualizowana co miesiąc. Rekordy bibliograficzne poszczególnych pozycji są uzupełniane o skany okładek książek, nut, płyt.

 

 

 

Biblioteka PWSZ w Nysie jako jedna z niewielu bibliotek w kraju przybliża w ten sposób swoje zbiory użytkownikom.

 

13. Imprezy okolicznościowe

 

W maju została przeprowadzona cykliczna akcja „Tydzień Bibliotek” w ramach ogólnopolskich obchodów tygodnia bibliotek. Akcja przebiegała pod nazwą „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”.

 

tb2010

 

W okresie tym ogłoszono amnestię dla dłużników Biblioteki. Umorzone zostały kary 54 studentów, na łączną kwotę: 294,60 zł. Ponadto uruchomiono stoisko „Free Books” gdzie zainteresowane osoby mogły skorzystać z darmowych materiałów bibliotecznych. Po raz kolejny Oficyna Wydawnicza PWSZ w ramach promocji uczelni, przekazała Bibliotece wydawnictwa własne z przeznaczeniem na tzw. Free Books. Wśród studentów rozprowadzono 181 egzemplarzy książek i 3 egzemplarze czasopism. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród studentów naszej uczelni.

  

III.     Komputerowy zintegrowany system biblioteczny

 

Biblioteka PWSZ w Nysie rozpoczęła działalność w 2001 roku. Na potrzeby Biblioteki zakupiono zintegrowany komputerowy system biblioteczny SOWA w poznańskiej firmie Sokrates. Początkowo zakupiono moduły systemu niezbędne do uruchomienia Biblioteki:

-- moduł do katalogowania (służący do opracowania zbiorów),

-- moduł administratora,

-- moduł do obsługi inwentarzy,
-- program do grupowego drukowania legitymacji bibliotecznych,

-- moduł skontrum (służący do inwentaryzacji księgozbioru).

Następnie dokupiono moduł wypożyczalni, gdyż 14 grudnia 2001 r. uruchomiono       wypożyczanie zbiorów do domu.

W 2003 r. zakupiono dodatkowe moduły, umożliwiające uruchomienie katalogu internetowego (do tej chwili katalog komputerowy dostępny był lokalnie w Bibliotece).

Kolejny zakupiony moduł systemu „Retrokonwersja”  służył do pobierania rekordów bibliograficznych.

Aby zaspokoić oczekiwania użytkowników Biblioteki kupiono i wdrożono moduł służący do zamawiania/rezerwowania książek przez katalog internetowy.

Wzrost liczby prenumerowanych czasopism spowodował zakup modułu służącego do gromadzenia druków ciągłych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, wdrożono w 2007 roku unikatowe rozwiązanie dotyczące wypożyczania zbiorów. Wprowadzono moduł wypożyczeń również w Czytelni i Ośrodku Informacji Naukowej. Komputerowa rejestracja każdego wypożyczenia zlikwidowała w Czytelni kolejki do zeszytu zapisów.

 

W 2010 roku postanowiono zmienić system biblioteczny z SOWA1 na SOWA2/MARC21. Na potrzeby systemu zakupiono nowy serwer z systemem Linux. Zmiana nastąpiła 24 września i nie zakłóciła obsługi użytkowników. Nowy system umożliwia katalogowanie (opracowanie) dokumentów bibliotecznych zgodnie z  międzynarodowym standardem katalogowania MARC 21. Podczas tworzenia rekordów bibliograficznych tworzone są lub pobierane z innych źródeł rekordy haseł wzorcowych zarówno formalnych, jak i rzeczowych. Tworzone są również rekordy egzemplarza i wiązane z rekordami bibliograficznymi danego dokumentu.

Format MARC 21 jest bardzo rozbudowanym formatem, wymagającym wykwalifikowanych pracowników. W zależności od konfiguracji (potrzeb Biblioteki) bibliotekarz wypełnia od ok. 300 do 1000 pól. Dlatego też do prawidłowego tworzenia  rekordów w systemie SOWA2/MARC21 niezbędna jest znajomość kilkunastu instrukcji (inna do każdego rodzaju dokumentu) liczących nawet do 200 stron. Format MARC 21 stale się rozwija i trzeba na bieżąco śledzić zmiany, które należy uwzględniać w katalogowaniu.

 

IV.     Zbiory biblioteczne

 

 

Wyszczególnienie

Wpływy w ciągu roku 2010

Stan całości w dniu

31.12.2010

Księgozbiór

 

książki

2791

30787

 

czasopisma

120

140

 

Zbiory specjalne

197

1070

w tym

materiały

audiowizualne

11

214

dokumenty

elektroniczne

1

46

 

normy

0

166

 

nuty

185

637

 

inne

0

3

Liczba tytułów czasopism

bieżących

105

 

   

V.      Zestawienie finansowe całości zbiorów

 

 

Wyszczególnienie

Zakupy

Dary

Przekazania

Wymiana

Inne

Ogółem

w zł

w zł

Druki zwarte

104.828,06

3.758,80

2.468,60

1.060,00

1.101,37

112.803,85*

Czasopisma

25.796,78

89,00

0,00

199,00

0,00

26.084,78

Zbiory specjalne

9.657,40

20,00

0,00

0,00

0,00

9.677,40

Razem

140.282,24

3.867,80

2.468,60

1.259,00

1.101,37

148.566,03

* ubytkowane 412,98 zł

 

 

      Na 2010 rok wykupiony został dostęp do baz firmy ProQuest, OECD oraz Notendatenbank.net na łączną kwotę: 12 327,56 zł.

 

      Wartość księgozbioru za lata 2001-2010: 1.168.176,50 + 148.566,03 = 1.316.742,53 zł

  

 

 

VI.     Biblioteka Cyfrowa

 

dbc

 

W 2010 roku Biblioteka PWSZ w Nysie, rozpoczęła nowy rozdział w swojej działalności. W dniu 24 lutego 2010 r. odbyło się spotkanie sprawozdawczo-informacyjne Rady Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Biblioteki PWSZ w Nysie Bogumiła Wojciechowska-Marek. Uczestnicy Rady pozytywnie zaopiniowali deklarację przystąpienia do Konsorcjum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Obecnie uczestnikami Konsorcjum jest 18 uczelni i instytucji regionu Dolnego Śląska i Opola. W bibliotece cyfrowej umieszczono już pierwsze  publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w wersji elektronicznej. Do końca 2010 r. kolekcja zawierała 5 publikacji wydanych przez Oficynę Wydawniczą naszej uczelni.

 

 

 

Biblioteka PWSZ Nysa uczestniczy w pracach konsorcjum. Bibliotekarze wykonują: skany okładek publikacji, opisy publikacji w standardzie metadanych do opisu zasobów internetowych Dublin Core, przesyłają publikacje w wersji cyfrowej w formacie PDF do DBC. Po umieszczeniu wersji elektronicznej książki w bibliotece cyfrowej, wykonuje się połączenie, poprzez umieszczenie linków pomiędzy publikacją w DBC a katalogiem bibliotecznym Biblioteki PWSZ Nysa.

 

VII.   Personel

 

Stan zatrudnienia w Bibliotece na 31.12.2010 r.

 

  

Wyszczególnienie

Wykształcenie wyższe

Wykształcenie średnie

Bibliotekarskie

inne

Pełnozatrudnieni

4

3

-

Niepełnozatrudnieni

-

-

-

Ogółem

4

3

-

 

 

 

Stan zatrudnienia w kolejnych latach podany na dzień 31 grudnia

 

 

W Bibliotece w okresie sprawozdawczym pracowało:


- 3 starszych bibliotekarzy,

- 1 bibliotekarz,

- 3 młodszych bibliotekarzy.

Razem 7 osób

 

W tym:

 

- Dyrektor Biblioteki: starszy bibliotekarz.

 

- Czytelnia: 1 starszy bibliotekarz, 1 młodszy bibliotekarz.

 

- Wypożyczalnia: 2 młodszych bibliotekarzy.

 

- Ośrodek Informacji Naukowej: 1 starszy bibliotekarz, 1 bibliotekarz.

 

VIII.  Szkolenia

 

1)  W 2010 roku w związku ze zmianą systemu komputerowego z SOWA1  na  

     SOWA2/MARC21, w dniu 26 sierpnia wszyscy pracownicy Biblioteki wzięli

     udział w szkoleniu ogólnym z obsługi systemu SOWA2/MARC21. Szkolenie   

     prowadził autor programu SOWA, Pan Leszek Masadyński.

 

2)  W dniach 30-31 sierpnia 2010 r. wszyscy pracownicy Biblioteki uczestniczyli w

     specjalistycznym szkoleniu z zakresu opracowania w formacie MARC 21 w

     systemie SOWA2/MARC21, prowadzonym przez Pana Wojciecha Kowalewskiego   

     z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

 

IX.     Staże zawodowe bibliotekarzy

  

Bibliotekarze Biblioteki PWSZ w Nysie od lat uczestniczą w stażach zawodowych w innych bibliotekach naukowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

 

1. Polska– praktyki specjalistyczne w innych bibliotekach naukowych odbywają się w ramach urlopów wypoczynkowych oraz na koszt bibliotekarzy.

 

Bogumiła Wojciechowska-Marek

a) 23-27 czerwiec 2008 r. – Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-

    Technicznej Politechniki Wrocławskiej

b) 30 czerwiec - 4 lipiec 2008 r. – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

           

Aneta Marcinkowska

a)  21-25 lipiec 2008 r. – Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

b)  8-14 lipiec 2010 r. – Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we

     Wrocławiu

 

Renata Kitowska

20 – 31 lipiec 2009 r. – Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

 

 

2. Unia Europejska – wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus

 

Aneta Marcinkowska i Agnieszka Cupek

29 lipiec – 5 sierpień 2007 r. - Athlone Institute of Technology Library - Irlandia

 

 Sprawozdanie

 

Krzysztof Balcerek

23 – 28 sierpień 2008 r. - Centralna Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Opawie - Czechy

 

100_0545 Sprawozdanie

 

Renata Kitowska

21 - 25 czerwiec 2010 r. – Biblioteka Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu - Czechy

 

4 Sprawozdanie

 

Bogumiła Wojciechowska-Marek

28 czerwiec - 2 lipiec 2010 r. – Centralna Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Opawie - Czechy

 

IMG_8923 Sprawozdanie

  

X.      Akredytacja

 

W 2010 roku PWSZ w Nysie pozytywnie przeszła akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku kształcenia pielęgniarstwo.

 

W trakcie akredytacji ocenie podlegała również Biblioteka.

 

Procedura akredytacyjna dotyczyła jakości usług świadczonych przez Bibliotekę. Kontrolowane były wszystkie agendy biblioteczne. Komisja oceniła warunki lokalowe, ilość i rodzaj stanowisk dla studentów, rodzaj i zakres świadczonych usług. Oceniony został stan, zakres i dostępność księgozbioru. Sprawdzono ilość tytułów czasopism dla studentów akredytowanych kierunków. Ocenie podlegała strona WWW Biblioteki i rodzaj usług świadczonych przez serwis biblioteczny. Komisja sprawdziła również dostępność do płatnych i bezpłatnych elektronicznych źródeł informacji, oferowanych przez Bibliotekę.

 

Komisja oceniła organizację Biblioteki i świadczone przez nią usługi bardzo pozytywnie. Członkowie komisji losowo sprawdzili zawartość księgozbioru w zakresie zgodności z ECTS. Dzięki bibliograficznej bazie własnej LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW, prowadzonej przez Bibliotekę, można było precyzyjnie wyliczyć ilość tytułów i egzemplarzy książek zakupionych do poszczególnych przedmiotów. Zespół ocenił pozytywnie księgozbiór  znajdujący się w Bibliotece oraz zmiany wprowadzone w Bibliotece od poprzedniej akredytacji w 2007 roku.

 

  

 
stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie