Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2011.

                          Spis treści

I.         Informacje ogólne

II .      Działalność biblioteczna

        1. Działy Biblioteki:

           1) Czytelnia

           2) Wypożyczalnia Miejscowa

           3) Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

           4) Ośrodek Informacji Naukowej

        2.  Bazy danych.

        3.  Literatura do Przedmiotów – bibliograficzna baza własna Biblioteki PWSZ
             w Nysie

        4.  Gromadzenie zbiorów.

        5.  Wymiana międzybiblioteczna.

        6.  Opracowanie zbiorów.

        7 . Inwentaryzacja księgozbioru – Skontrum za lata 2001-2011.

        8.  Archiwizacja dokumentacji bibliotecznej.

        9.  Działalność informacyjna.

        10. Działalność dydaktyczna.

        11. Strona WWW Biblioteki.

        12. Elektroniczne usługi biblioteczne.

        13. Katalog biblioteczny.

        14. Imprezy okolicznościowe.

        15. Akcja promocyjna.

III.     Komputerowy zintegrowany system biblioteczny.

IV.     Zbiory biblioteczne.

V.      Zestawienie finansowe całości zbiorów.

VI.     Biblioteka Cyfrowa.

VII.   Personel.

VIII.  Szkolenia.

IX.     Staże zawodowe bibliotekarzy:

          1. Polska.

        2. Unia Europejska

        3. Turcja.

X.      Akredytacja.

  

  

I. Informacje ogólne

 

1.  Liczba wszystkich zapisanych czytelników  - 4148

 

2.  Pomieszczenia biblioteczne

Biblioteka mieści się w 2 pomieszczeniach:

--  pokój 301 (w tym 301a) – Czytelnia

--  pokój 305 – Wypożyczalnia Miejscowa i Międzybiblioteczna wraz z magazynem zbiorów oraz Ośrodek Informacji Naukowej.

Pomieszczenie 305 pełni również funkcję pomieszczeń biurowych Biblioteki, gdzie

znajduje się stanowisko dyrektora Biblioteki, magazyn nowo zakupionych zbiorów

oczekujących na opracowanie oraz przechowywana jest dokumentacja biblioteczna.

 

Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m2  –  410

 

3. Potencjał informatyczny Biblioteki tworzą: 2 serwery i 17 stanowisk komputerowych, w tym 8 komputerów dla pracowników oraz 9 dla użytkowników (1 katalog w Czytelni, 7 stanowisk komputerowych  służących jako katalogi i stanowiska internetowe w Wypożyczalni i OIN, 1 stanowisko do skanowania w Czytelni), 3 skanery (w tym 1 dla studentów) , 3 drukarki, 1 kserokopiarka (własność ajenta).

 

Biblioteka wraz z uczelnią, umożliwia swoim użytkownikom, korzystanie z bezprzewodowego dostępu do Internetu w Czytelni oraz innych agendach.

 

 

II. Działalność biblioteczna

 

1.  Działy Biblioteki:


1.  Czytelnia

 

Liczba miejsc dla czytelników  –  47

Liczba katalogów komputerowych – 1

Liczba stanowisk do skanowania – 1

Liczba miejsc przystosowanych do podłączenia swojego laptopa – 14

(w tym 4 miejsca do podłączenia Internetu sieciowego, 10 miejsc do podłączenia Internetu bezprzewodowego)

Liczba stanowisk kserograficznych  - 1 (samoobsługowe)

 

Liczba wypożyczeń

Liczba

użytkowników

druki

zwarte

czasopisma

zbiory

specjalne

ogółem

8358

1621

13

9992

4533

 

Biblioteka oferowała w 2011 r. 165 tytułów czasopism drukowanych, udostępnianych w Czytelni.

Prenumerata czasopism drukowanych w 2011 r.:

a) czasopisma krajowe

--  90 tytułów

Koszt prenumeraty w 2011 r. – 10 817,76 zł

b) czasopisma zagraniczne:

-- 15 tytułów

Koszt prenumeraty w 2011 r. – 14 710,06 zł

Pozostałe 60 tytułów pochodzi z darowizn i wymiany międzybibliotecznej.

 

 

 

Oferta czasopism wzbogacona jest o czasopisma elektroniczne.
Prenumerata czasopism pełnotekstowych w wersji elektronicznej w 2011 r.:

--  OECD          –                 14 tyt.

--  ProQuest     –           11 992 tyt.

Koszt prenumeraty w 2011 r. – 13 097,63 zł.

 

2.  Wypożyczalnia Miejscowa

 

Liczba czytelników    –   7113 osób

Liczba wypożyczeń    –   9975 woluminów

 

Od 2009 r. Wypożyczalnia prowadzi również wypożyczanie zbiorów specjalnych drukowanych (nut) dla kierunku jazz i muzyka estradowa.

 

Liczba wypożyczeń    - 2011 r. - 13 woluminów

 

3.  Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 

Obsługuje pracowników naukowych oraz studentów ostatnich lat. W 2011 roku współpracowała z 19 bibliotekami w kraju.

Obsługą Wypożyczalni Międzybibliotecznej zajmuje się personel Wypożyczalni Miejscowej.

 

Liczba użytkowników

Liczba wypożyczeń

prac. naukowi

studenci

ogółem

druki zwarte

czasopisma

ogółem

21

 

19

 

40

 

57

 

24

 

81

 

Biblioteka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, udostępniała również swoje zbiory innym bibliotekom w kraju. Do bibliotek liceum ogólnokształcących wypożyczyliśmy 6 vol. druków zwartych.

 

 

   

4. Ośrodek Informacji Naukowej

 

Zajmuje się:

a) udzielaniem informacji bibliotecznych i bibliograficznych.

b) wypożyczaniem zbiorów specjalnych: dokumentów dźwiękowych, elektronicznych itp.

c) szkoleniem użytkowników biblioteki na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

d) uczestniczy w redakcji strony WWW biblioteki.

 

Stanowiska komputerowe służące jako katalogi i stanowiska internetowe - 7

 

2.  Bazy danych.

 

BAZY PŁATNE – ProQuest, OECD, Notendatenbank.net

 

ProQuest – prenumerata od 1 października 2007 r.

 

 

OECD – prenumerata od 1 stycznia  2008 r.

 

 

Notendatenbank.net udostępniana jest od maja 2009 r. 

 

 

Prenumerata czasopism pełnotekstowych w wersji elektronicznej:

-- OECD -              14 tyt.

-- ProQuest -   11 992 tyt.

razem:             12 006 tyt.

 

Dostęp do książek w wersji elektronicznej:

--  OECD -       6 000 tyt.

--  ProQuest -     180 tyt.

razem:             6 180 tyt. 

 

Bazy dostępne są ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie uczelni. Korzystać z nich mogą pracownicy i studenci PWSZ w Nysie. Mogą oni również założyć indywidualne konto dostępu do baz z komputerów domowych.

 

 

Indywidualne konta dostępu w 2011 roku założyło:

- do baz EBSCO: 4 nauczycieli akademickich, 3 bibliotekarzy, 1 pracownik inny oraz 36 studentów,

-  do baz ProQuest: 2 nauczycieli akademickich, 3 bibliotekarzy, 21 studentów,

- do baz OECD: 2 nauczycieli akademickich, 3 bibliotekarzy, 1 pracownik inny oraz 16 studentów.

 

 

Koszt prenumeraty wszystkich płatnych baz w 2011 r.:

 • OECD                           -            5480,79 zł
 • ProQuest                      -            7616,84 zł
 • Notendatenbank.net       -               98,33 zł

                                  Razem:         13 195,96 zł

 

 

Wirtualna Biblioteka Nauki

Od stycznia 2010 r. w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki Biblioteka PWSZ w Nysie posiadała dostęp do następujących baz danych: Elsevier, Springer, Web of Knowledge, a także EBSCO. Od października 2010 r. WBN oferuje dostęp do baz Nature i Science. Bazy dostępne są dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na podstawie ogólnokrajowych licencji akademickich finansowanych w całości przez MNiSW.

Z WBN mogą korzystać pracownicy i studenci PWSZ w Nysie. WBN dostępna jest z komputerów na terenie całej uczelni.

 

Ilość czasopism pełnotekstowych w bazach dostępnych w ramach licencji krajowej:

EBSCO                                       14 573 tyt.

Elsevier ScienceDirect             1 650 tyt.

SpringerLink                               1 955 tyt.

                        razem:              18 178 tyt.

 

Aby ułatwić studentom i pracownikom uczelni korzystanie z baz danych, w 2011 r. umieszczono na stronie WWW Biblioteki, nagrania szkoleniowe (nagrania audio/wideo). Nagrania dotyczą baz płatnych oraz w licencji krajowej.

 

 

Bazy w dostępie testowym:

 

 • 21.02.2011-31.03.2011 EMIS

 emis

 

 

 

 • 01.03.2011-31.03.2011 Global Health

  wolters kluwer

 

 

 • 01.04.2011-11.05.2011 ibuk

 e-book

 

 

 

 • 01.04.2011-31.05.2011 World Politics Review (platforma EBSCOhost)

 logoEhost

 

 

 

 • 07.04.2011-30.06.2011 E-booki (platform EBSCOhost)

 logoEhost

 

 

 

 • 02.11.2011-02.12.2011 Index to Printed Music (platforma EBSCOhost)

 logoEhost

 

 

 

 • 02.11.2011-07.12.2011 Passport GMID

 gHorRgb300px

 

 

 

3.  Literatura do Przedmiotów – bibliograficzna baza własna Biblioteki PWSZ w Nysie.

 

 

 

 

W 2010 roku uruchomiono w PWSZ nowy kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.    W związku z tym, bibliograficzna baza własna Biblioteki powiększyła się o nowe przedmioty, wykładane na tym kierunku. W chwili obecnej, w bazie znajduje się 436 plików, przedmioty/zagadnienia wykładane na wszystkich kierunkach/specjalnościach naszej uczelni i zawiera opisy bibliograficzne ponad 26 000 woluminów oraz ponad 600 woluminów druków muzycznych (nut).

 

 

  

4.  Gromadzenie zbiorów.

 

W strukturze Biblioteki nie ma działu zajmującego się gromadzeniem zbiorów. Przyjmowaniem zamówień na druki zwarte i zbiory specjalne, na rynku krajowym i zagranicznym, zajmują się: dyrektor Biblioteki oraz 2 pracowników OIN. Realizacją zamówień zajmują się pracownicy OIN. Prowadzą oni również całą dokumentację finansową dotyczącą gromadzenia zbiorów.

Przyjmowaniem zamówień na czasopisma drukowane: krajowe i zagraniczne zajmują się dyrektor Biblioteki oraz pracownicy Czytelni. Realizacją tych zamówień zajmują się pracownicy Czytelni. Sporządzają również dokumenty finansowe związane z prenumeratą czasopism.

 

 

Wzrost księgozbioru  w latach 2001-2011

 

2001  -- wydatki  46.570,31 zł; liczba wol. na koniec roku   1 409 +  10 jed. zb. sp.

2002  -- wydatki  55.595,30 zł; liczba wol. na koniec roku   3 354 +  14 jed. zb. sp.

2003  -- wydatki  81.371,24 zł; liczba wol. na koniec roku   6 284 + 171 jed. zb. sp.

2004  -- wydatki  96.301,23 zł; liczba wol. na koniec roku   9 823 + 200 jed. zb. sp.

2005  -- wydatki100.065,38 zł;  liczba wol. na koniec roku 12 928 + 209 jed. zb. sp.

2006  -- wydatki131.347,14 zł;  liczba wol. na koniec roku 16 458 + 241 jed. zb. sp

2007  -- wydatki165.894,25 zł;  liczba wol. na koniec roku 20 485 + 289 jed. zb. sp.

2008  -- wydatki234.906,45 zł;  liczba wol. na koniec roku 25 434 + 499 jed. zb. sp.

2009  -- wydatki152.317,07 zł;  liczba wol. na koniec roku 27 996 + 873 jed. zb. sp.

2010  -- wydatki140.282,24 zł;  liczba wol. na koniec roku 30 787 +1070 jed.zb. sp.

2011  -- wydatki  54.134,00 zł;  liczba wol. na koniec roku 31 819 +1085 jed.zb. sp.

 

 

Wzrost księgozbioru w latach 2005-2011

 

PRZYROST  KSIĘGOZBIORU (druki zwarte) W L. 2001-2011

 

2001  --  1409 

2002  --  1945

2003  --  2930

2004  --  3539

2005  --  3105

2006  --  3530

2007  --  4027

2008  --  4949

2009  --  2562

2010  --  2791

2011  --  1032

 

 

  

PRZYROST  KSIĘGOZBIORU (zbiory specjalne) W L. 2001-2011

 

2001  --      10

2002  --       4

2003  --    157

2004  --     29

2005  --       9

2006  --     32

2007  --     48

2008  --    210

2009  --    374

2010  --    197

2011 --      15

 

 

   

5.    Wymiana międzybiblioteczna

 

W latach 2002-2011 Biblioteka PWSZ w Nysie w ramach wymiany międzybibliotecznej współpracowała z 46 bibliotekami w kraju i 1 biblioteką za granicą.

Na przestrzeni 10 lat Biblioteka PWSZ w Nysie przekazała innym uczelniom 226 vol. druków zwartych oraz 78 zeszytów czasopism na łączną kwotę 6 476,48 zł. Natomiast w zamian otrzymała 366 vol. druków zwartych i 70 zeszytów czasopism których wartość odpowiada kwocie 7 291,00 zł.

 

MATERIAŁY OTRZYMANE

DRUKI ZWARTE

CZASOPISMA

ILOŚĆ

WARTOŚĆ

ILOŚĆ

WARTOŚĆ

WARTOŚĆ RAZEM

366

6366,00

70

925,00

7291,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁY WYSŁANE

DRUKI ZWARTE

CZASOPISMA

ILOŚĆ

WARTOŚĆ

ILOŚĆ

WARTOŚĆ

WARTOŚĆ RAZEM

226

5221,98

78

1254,50

6476,48

 

   

WYMIANA MIĘDZYBIBLIOTECZNA  2002 - 2011 

Lp.

NAZWA INSTYTUCJI

MATERIAŁY OTRZYMANE

RAZEM WARTOŚĆ

MATERIAŁY WYSŁANE

RAZEM WARTOŚĆ

DRUKI ZWARTE

CZASOPISMA

DRUKI ZWARTE

CZASOPISMA

ILE

WARTOŚĆ

ILE

WARTOŚĆ

ILE

WARTOŚĆ

ILE

WARTOŚĆ

1

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

1

8,54  

0

0,00  

8,54  

2

Beskidzka Wyższa Szkoła         Umiejętności

1

15,00  

0

0,00  

15,00  

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

3

Biblioteka Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu

0

0,00  

2

20,00  

20,00  

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

4

Biblioteka im. Marcina Opitza w Herne

1

65,00  

0

0,00  

65,00  

0

0,00  

4

52,50  

52,50  

5

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

6

136,00  

2

30,00  

166,00  

6

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

11

357,30  

0

0,00  

357,30  

12

283,90  

3

42,00  

325,90  

7

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

2

67,00  

0

0,00  

67,00  

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

8

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

4

47,00  

0

0,00  

47,00  

2

48,00  

0

0,00  

48,00  

9

PSW w Białej Podlaskiej

7

39,00  

0

0,00  

39,00  

9

192,54  

3

50,00  

242,54  

10

PWSW w Przemyślu

3

35,00  

0

0,00  

35,00  

5

106,00  

3

40,00  

146,00  

11

PWSZ w Chełmie

7

124,00  

0

0,00  

124,00  

8

192,00  

4

70,00  

262,00  

12

PWSZ w Ciechanowie

1

15,00  

0

0,00  

15,00  

6

144,00  

2

40,00  

184,00  

13

PWSZ w Elblągu

12

204,00  

10

139,00  

343,00  

8

184,00  

3

50,00  

234,00  

14

PWSZ w Gnieźnie

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

2

48,00  

0

0,00  

48,00  

15

PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim

7

80,00  

2

10,00  

90,00  

8

184,00  

3

50,00  

234,00  

16

PWSZ w Jarosławiu

0

0,00  

1

35,00  

35,00  

6

144,00  

2

40,00  

184,00  

17

PWSZ w Kaliszu

4

26,00  

0

0,00  

26,00  

8

184,00  

2

40,00  

224,00  

18

PWSZ w Koninie

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

8

184,00  

3

50,00  

234,00  

19

PWSZ w Krośnie

1

14,00  

0

0,00  

14,00  

6

144,00  

3

50,00  

194,00  

20

PWSZ w Legnicy

45

831,50  

4

39,00  

870,50  

6

144,00  

2

40,00  

184,00  

21

PWSZ w Lesznie

21

370,00  

8

106,00  

476,00  

11

270,00  

2

40,00  

310,00  

22

PWSZ w Nowym Sączu

14

189,00  

0

0,00  

189,00  

12

261,00  

5

70,00  

331,00  

23

PWSZ w Nowym Targu

0

0,00  

1

15,00  

15,00  

4

88,00  

1

20,00  

108,00  

24

PWSZ w Oświęcimiu

14

281,30  

0

0,00  

281,30  

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

25

PWSZ w Pile

108

1 910,50  

11

172,00  

2 082,50  

30

687,00  

3

60,00  

747,00  

26

PWSZ w Płocku

0

0,00  

4

62,00  

62,00  

8

184,00  

3

50,00  

234,00  

27

PWSZ w Raciborzu

25

420,00  

0

0,00  

420,00  

2

48,00  

1

20,00  

68,00  

28

PWSZ w Sanoku

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

6

136,00  

1

20,00  

156,00  

29

PWSZ w Skierniewicach

5

100,00  

0

0,00  

100,00  

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

30

PWSZ w Sulechowie

14

266,40  

14

241,00  

507,40  

10

218,00  

4

60,00  

278,00  

31

PWSZ w Suwałkach

7

47,00  

0

0,00  

47,00  

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

32

PWSZ w Tarnobrzegu

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

8

184,00  

1

20,00  

204,00  

33

PWSZ w Tarnowie

2

26,00  

0

0,00  

26,00  

4

96,00  

2

30,00  

126,00  

34

PWSZ w Wałbrzychu

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

2

48,00  

2

30,00  

78,00  

35

PWSZ w Wałczu

4

42,00  

0

0,00  

42,00  

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

36

PWSZ Włocławek

5

71,00  

1

20,00  

91,00  

6

144,00  

3

50,00  

194,00  

37

PWSZ w Zamościu

0

0,00  

2

24,00  

24,00  

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

38

SGH w Warszawie

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

4

104,00  

3

30,00  

134,00  

39

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

0

0,00  

4

4,00  

4,00  

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

40

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

3

43,00  

0

0,00  

43,00  

0

0,00  

1

20,00  

20,00  

41

Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

0

0,00  

1

20,00  

20,00  

42

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi

4

123,00  

0

0,00  

123,00  

2

58,00  

0

0,00  

58,00  

43

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

11

302,00  

0

0,00  

302,00  

8

197,00  

0

0,00  

197,00  

44

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie

16

177,00  

2

34,00  

211,00  

6

150,00  

3

40,00  

190,00  

45

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

5

42,00  

0

0,00  

42,00  

2

22,00  

3

30,00  

52,00  

46

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

2

36,00  

0

0,00  

36,00  

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

47

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

0

0,00  

4

4,00  

4,00  

0

0,00  

0

0,00  

0,00  

RAZEM

366

6 366,00  

70

925,00  

7 291,00  

226

5 221,98  

78

1 254,50  

6 476,48  

 

 

6.  Opracowanie zbiorów.

 

Opracowaniem zbiorów zajmuje się dyrektor Biblioteki oraz 2 pracowników OIN. W roku sprawozdawczym, zdołano opracować 2 112 woluminów książek oraz 284 jednostki zbiorów specjalnych: dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych na płytach CD/DVD, norm i nut drukowanych. Ponieważ w dniu 24 września 2010r. nastąpiła  zmiana systemu bibliotecznego SOWA1 na SOWA2/MARC21, zmienił się system opracowania zbiorów. W nowym systemie zbiory są opracowywane w międzynarodowym formacie katalogowania MARC 21. W 2011 r. udało się rozpocząć nowy sposób opracowywania zbiorów, poprzez ściąganie rekordów bibliograficznych oraz khw z NUKAT-U – katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich. Niestety, ponieważ nie udało się uruchomić „lustra” dla systemu SOWA2/MARC21, ściąganie rekordów następuje poprzez „schowek” w katalogu NUKAT, co spowalnia opracowanie zbiorów. Ponadto, Biblioteka PWSZ w Nysie, posiada unikatowe w Polsce zbiory np. nuty zagraniczne sprowadzane z USA, których opisów bibliograficznych

brakuje w katalogach polskich bibliotek. Również dużym utrudnieniem wpływającym na tempo opracowania zbiorów, jest brak rekordów kartoteki haseł wzorcowych przy rekordach bibliograficznych, zwłaszcza książek zagranicznych w NUKAT.

 

 

7.  Inwentaryzacja księgozbioru – Skontrum za lata 2001-2011.

 

W 2011 roku w okresie wakacyjnym, zespół pracowników Biblioteki przeprowadził skontrum całości księgozbioru, które zgodnie z rozporządzeniem ministra należy przeprowadzić co 10 lat. Inwentaryzacja została przeprowadzona w dniach 4 lipca - 9 sierpnia 2011r. Komisja skontrowa sprawdziła stan księgowy księgozbioru Biblioteki na dzień 30 czerwca 2011 r. oraz stan wypożyczeń na 1 lipca 2011 r. W czasie inwentaryzacji sprawdzono:

 1. Dowody wpływu materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, zbiorów specjalnych) za lata 2001 – 2011.
 2. Zapisy wypożyczonych książek na kontach bibliotecznych czytelników. 
 3. Inne dokumenty, tj. rejestry wypożyczeń w poszczególnych agendach.
 4. Stan księgozbioru na półkach.

Inwentaryzację przeprowadzono przy pomocy:

 1. modułu programu SOWA2/ MARC21 – „Obsługa skontrum”,
 2. arkuszy kontroli (wydruk z modułu programu SOWA2/ MARC21 – „Obsługa skontrum” po zarejestrowaniu komputerowym opracowanych egzemplarzy),
 3. arkuszy spisu z natury,
 4. kopii faktur z naniesionymi numerami inwentarzowymi.

Inwentaryzację przeprowadzono  poprzez zarejestrowanie, zaetykietowanych poszczególnych jednostek inwentarzowych, naklejkami z kodem kreskowym. Zarejestrowano czytnikami kodów kreskowych w czasie skontrum 24 497 druków zwartych oraz 312 jednostek zbiorów specjalnych. Pozostałe niezaetykietowane zbiory zostały zarejestrowane na 467 arkuszach spisu z natury.

W wyniku przeprowadzonego skontrum ustalono faktyczny stan księgozbioru.

  

Stan druków zwartych na dzień 09.08.2011 r.

Sumowany element

Liczba

Wartość w zł

Egzemplarze wpisane do bazy

24497

959 569,00

Egzemplarze wpisane do stałych ubytków

0

0,00

Egzemplarze wycofane

6875

245 836,26

W tym niewpisane

6819

243 683,11

Egzemplarze na półkach

23526

915 819,12

Egzemplarze wypożyczone

894

40 812,48

Wykryte sprzeczności

0

0,00

Braki względne

7

184,31

Braki inne

13

536,95

Egzemplarze zgłoszone do wycofania

1

62,99

Egzemplarze w oprawie

0

0,00

Uwagi:

Egzemplarze wycofane: druki zwarte nieopracowane łącznie z drukami zwartymi przeznaczonymi do wycofania

W tym niewpisane: druki zwarte nieopracowane

Braki inne: opracowane druki zwarte przed komputerowym sczytaniem

 

Stan zbiorów specjalnych na dzień 09.08.2011 r.

Sumowany element

Liczba

Wartość w zł

Egzemplarze wpisane do bazy

313

8 246,29

Egzemplarze wpisane do stałych ubytków

0

0,00

Egzemplarze wycofane

760

31 185,37

W tym niewpisane

760

31 185,37

Egzemplarze na półkach

312

8 186,29

Egzemplarze wypożyczone

1

60,00

Wykryte sprzeczności

0

0,00

Braki względne

0

0,00

Braki inne

0

0,00

Egzemplarze zgłoszone do wycofania

0

0,00

Egzemplarze w oprawie

0

0,00

 

W trakcie skontrum stwierdzono brak 7 egzemplarzy druków zwartych na łączną kwotę 184,31 zł, które zaginęły w Bibliotece w okresie 2002-2011 r.

  

8.  Archiwizacja dokumentacji bibliotecznej.

 

Od kilku lat Biblioteka przekazuje do archiwum zakładowego swoją dokumentację. W marcu 2011 r. przekazano do archiwizacji 6 teczek dokumentów za lata 2006-2010.

 

9.  Działalność informacyjna.

 

Biblioteka od lat prowadzi działalność informacyjną. Również w roku sprawozdawczym, na bieżąco prowadzono akcje informacyjne:

a) na stronie WWW PWSZ Nysa,

b) na stronie WWW Biblioteki PWSZ Nysa (w języku polskim i angielskim),

c) na tablicach ogłoszeń na terenie wszystkich budynków uczelni,

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej,

e) drukując materiały reklamowe w postaci ulotek reklamowych o Bibliotece (w języku polskim i angielskim),

f) od 2010 r. przygotowując prezentacje na telewizor w budynku głównym.

 

Wszystkie akcje były skierowane do studentów i pracowników uczelni, gdzie  informowano o wszystkich nowych wydarzeniach w Bibliotece, nowych nabytkach, dostępach testowych do baz itp.

 

Biblioteka  współpracuje również z Oficyną Wydawniczą PWSZ w Nysie, reklamując przekazane jej nowości wydawnicze naszej uczelni, za pośrednictwem swojego serwisu bibliotecznego (od lat, okładki wydawnictw PWSZ Nysa są skanowane przez bibliotekarzy, a następnie umieszczane w dziele NOWOŚCI, w nowościach w katalogu internetowym oraz we własnej bazie bibliograficznej LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW).

 

10.  Działalność dydaktyczna.

Biblioteka od początku powstania prowadzi działalność dydaktyczną. Na początku były to doraźne szkolenia indywidualne, głownie w postaci szybkiej pomocy/instrukcji w wyszukiwaniu w katalogu internetowym Biblioteki.

 

Od października 2004 roku prowadzone są obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów I roku w postaci szkoleń grupowych i indywidualnych (od października 2008 r.

odbycie szkolenia było potwierdzane pieczątką w indeksie). Z chwilą wprowadzenia na uczelni elektronicznego indeksu dla studentów, od października 2010 r. do października 2011 r. potwierdzenie odbycia obowiązkowego szkolenia  bibliotecznego odbywało  się poprzez wydawanie studentom pisemnych zaświadczeń przez pracowników Biblioteki. Aby lepiej skoordynować pracę działów: dziekanatów i Biblioteki oraz w celu usprawnienia obsługi studentów, w obecnym roku akademickim, potwierdzenie odbycia obowiązkowego szkolenia bibliotecznego odbywa się na podstawie listy obecności (wyeliminowano konieczność uzyskiwania przez studentów zaświadczeń).

 

Również od wielu lat, co piątek o godz. 15 prowadzone są szkolenia indywidualne. Tematem tych szkoleń, jest w zależności od potrzeb użytkowników, szkolenie podstawowe lub szkolenie zaawansowane w zakresie wyszukiwania materiałów do prac dyplomowych, zwłaszcza  wyszukiwania materiałów (książek i artykułów z czasopism) i sporządzanie opisów bibliograficznych, w celu złożenia zamówienia w Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Ponieważ zwiększa się ilość baz danych dostępnych w Bibliotece, zarówno w dostępie stałym jak i testowym, rośnie liczba indywidualnych szkoleń użytkowników Biblioteki na prośbę użytkownika, z zakresu wyszukiwania w bazach.

 

W październiku 2011 roku w Bibliotece, przeprowadzone zostały obowiązkowe szkolenia    biblioteczne dla studentów I roku (szkolenia odbywają się w grupach ćwiczeniowych lub laboratoryjnych, są jednorazowe i trwają 1 godzinę lekcyjną).

Studenci studiów stacjonarnych przeszli obowiązkowe szkolenie w grupach na miejscu w bibliotece. Natomiast studenci niestacjonarni, mieli do wyboru:

-szkolenie w grupach na miejscu w Bibliotece,

-szkolenie wirtualne.

 

Ogółem przeszkolono 1128 osób.

 

 

Wszystkie kierunki

Osoby przeszkolone

Osoby nieprzeszkolone

Studia dzienne

754

147

Studia zaoczne

230

164

Studia pomostowe

144

12

Razem

1128

323

 

 

 

Ze względu na zmianę systemu bibliotecznego i katalogu komputerowego, konieczne było opracowanie nowego wirtualnego szkolenia bibliotecznego. W 2010 r. na stronie WWW Biblioteki, umieszczone zostało szkolenie w języku polskim w nowej szacie graficznej. Dodane zostały nowe klatki prezentujące nowe opcje w katalogu  oraz poprawiono już istniejące, poprzez zmianę tekstu i grafiki.

 

W 2011 r. opracowano angielską wersję nowego szkolenia.

 

 

 

 

 

Z Wirtualnego Szkolenia Bibliotecznego do końca grudnia 2011 r. skorzystało 8613 osób.

 

W październiku 2007 roku udostępnione zostało użytkownikom Wirtualne Szkolenie Biblioteczne w języku angielskim, z którego do końca 2011 roku skorzystało 638 osób, głównie studenci zagraniczni.

  

11. Strona WWW Biblioteki.

 

W czerwcu 2004 r. została umieszczona w Internecie pierwsza strona WWW Biblioteki. Obecna, trzecia wersja strony, przerodziła się w wyspecjalizowany portal biblioteczny, wciąż modyfikowany na potrzeby użytkowników.

 

Serwis biblioteczny jest w całości tworzony i prowadzony przez pracowników Biblioteki PWSZ w Nysie.

 

Uruchomiona we wrześniu 2004 roku na stronie statystyka odwiedzin, pozwala dokładnie określić ilość wejść na stronę, co w układzie miesięcznym z podziałem na lata prezentuje poniższa tabela

  

Liczba odwiedzin strony

 

lata

miesiące

Razem

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2004

-

-

-

-

-

-

-

-

77

3780

3438

2221

9516

2005

2462

1469

1487

1411

1548

1413

1131

3156

4460

5259

4730

3258

31784

2006

3361

3289

3358

2663

2570

2478

1834

1309

2441

7261

5441

4184

40189

2007

4058

3603

4550

3460

3718

2544

1929

882

2442

6446

5425

2332

41389

2008

3796

3412

3460

3559

3008

1948

1400

1490

2476

5282

5260

4922

40013

2009

3826

3642

4090

3446

3655

2753

1600

2175

9043

18817

11280

6946

71273

2010

9382

8310

9137

8420

8339

6128

3038

2719

5173

18028

12157

8218

99049

2011

9171

8765

11145

7779

8186

5275

2506

2021

4772

15894

11268

10883

97665

 

Razem  

430878

 

 

  

12.  Elektroniczne usługi biblioteczne.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, Biblioteka oferuje wciąż nowe usługi biblioteczne. W 2011 r. uruchomiono kanał RSS (wiadomości, ogłoszenia, wydarzenia w bibliotece) oraz elektroniczną ankietę. Ankieta „Czy Biblioteka spełnia Twoje oczekiwania” została umieszczona na stronie 10 maja 2011r. z okazji obchodów TYGODNIA BIBLIOTEK.Zawiera 10 pytań dotyczących funkcjonowania Biblioteki, jej księgozbioru, jakości usług świadczonych przez bibliotekarzy (co pozwala zbadać poziom satysfakcji klientów). Do końca roku otrzymano 24 wypełnione ankiety.

Obecnie Biblioteka oferuje następujące elektroniczne usługi biblioteczne:

- katalog on-line

- możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia

- możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne

- możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych

- możliwość zdalnego przedłużania ważności zamówień na  materiały biblioteczne

- elektroniczne (e-mail) powiadamianie o przetrzymaniu materiałów bibliotecznych

- zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych, spoza sieci instytucji

- elektroniczne szkolenie biblioteczne

- formularze zapytań do bibliotekarza

- formularze propozycji zakupu książek, czasopism, zbiorów specjalnych

- kanał RSS (wiadomości, ogłoszenia, wydarzenia w bibliotece)

- elektroniczna ankieta .

 

W 2009 r. nowa platforma biblioteczna umożliwiła uruchomienie nowych usług online.

 

a) Zapytaj bibliotekarza

                 

                 

W 2009 r. otrzymaliśmy 69 zapytań od użytkowników, zarówno indywidualnych  jak i instytucji np. innych bibliotek. W 2010 r. otrzymaliśmy 99 zapytań, natomiast w 2011 r. 89. Poszerzył się zakres tematów o które pytano. Zapytania dotyczyły: konkretnego szukanego tematu, amnestii, zaświadczeń o szkoleniu, tytułów czasopism, baz danych, prac licencjackich, wypożyczeń międzybibliotecznych, zasad korzystania z czytelni lub wypożyczalni, rezerwacji, obiegówek, założenia konta bibliotecznego, pytania czy konkretna książka jest w Bibliotece. Najwięcej pytań (27) dotyczyło zwrotów książek.

Na wszystkie zapytania odpowiadają upoważnieni w danej sprawie bibliotekarze.

 

b) Zaproponuj zakup książki

                

 

W 2009 r. otrzymaliśmy 20 propozycji zakupu książek. Formularz jest wykorzystywany do składania zamówień przez nauczycieli akademickich PWSZ Nysa oraz innych użytkowników (zarówno naszych studentów jak i osób nie będących naszymi użytkownikami). W 2010 r. otrzymaliśmy 30 propozycji, natomiast w 2011 r.  zostało zaproponowanych 25 tytułów.

 

 

13.  Katalog biblioteczny

 

Funkcjonuje od 1 października 2001 roku. Od lutego 2003 r. katalog dostępny jest w Internecie.

W dniu 24 września 2010r. nastąpiła  zmiana systemu bibliotecznego SOWA1 na SOWA2/MARC21.

Po wdrożeniu nowego systemu, udostępniono w Internecie nowy, zaawansowany katalog, z opisem bibliograficznym wszystkich rodzajów zbiorów, prezentowanym również w międzynarodowym formacie katalogowania MARC 21.

Nowy katalog  posiada dodatkową opcje, prezentacji „Nowości” w zbiorach.

Kolekcja jest aktualizowana co miesiąc. Rekordy bibliograficzne poszczególnych pozycji są uzupełniane o skany okładek książek, czasopism, nut, płyt.

Od 2011 roku, dodatkowo, oprócz skanów okładek wszystkich opracowywanych zbiorów,

umieszczane są w katalogu obok poszczególnych pozycji, również skany lub pliki pdf zawierające spisy treści, streszczenia itp.

 

 

 

 

 

Biblioteka PWSZ w Nysie jako jedna z nielicznych bibliotek w kraju przybliża w ten sposób swoje zbiory użytkownikom.

 

 

14 . Imprezy okolicznościowe

 

W maju została przeprowadzona cykliczna akcja „Tydzień Bibliotek” w ramach ogólnopolskich obchodów tygodnia bibliotek. Akcja przebiegała pod nazwą „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę”

  

 

W okresie tym ogłoszono amnestię dla dłużników Biblioteki, która z okazji obchodów 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie została przedłużona do 31 maja 2011 r. Umorzone zostały kary 262 studentom, na łączną kwotę: 11 909,20 zł. Ponadto uruchomiono stoisko „Free Books”, gdzie zainteresowane osoby mogły skorzystać z darmowych materiałów bibliotecznych. Po raz kolejny Oficyna Wydawnicza PWSZ w ramach promocji uczelni, przekazała Bibliotece wydawnictwa własne z przeznaczeniem na tzw. Free Books. Wśród studentów rozprowadzono 147 egzemplarzy książek i 22 egzemplarze czasopism. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród studentów naszej uczelni.

 

 

 

15.  Akcja promocyjna.

W październiku, w czasie szkoleń bibliotecznych, została przeprowadzona akacja promocyjna

Wydawnictwa Naukowego PWN. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie studentom

zakupu książek po obniżonych cenach na podstawie kart rabatowych i kuponów

promocyjnych. Po zakończonej akcji Biblioteka otrzymała wybraną książkę z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN gratis. 

 

 

III. Komputerowy zintegrowany system biblioteczny

 

Biblioteka PWSZ w Nysie rozpoczęła działalność w 2001 roku. Na potrzeby Biblioteki zakupiono zintegrowany komputerowy system biblioteczny SOWA w poznańskiej firmie Sokrates. Początkowo zakupiono moduły systemu niezbędne do uruchomienia Biblioteki:

-- moduł do katalogowania (służący do opracowania zbiorów),

-- moduł administratora,

-- moduł do obsługi inwentarzy,

-- program do grupowego drukowania legitymacji bibliotecznych,

-- moduł skontrum (służący do inwentaryzacji księgozbioru).

Następnie dokupiono moduł wypożyczalni, gdyż 14 grudnia 2001 r. uruchomiono wypożyczanie zbiorów do domu.

W 2003 r. zakupiono dodatkowe moduły, umożliwiające uruchomienie katalogu internetowego (do tej chwili katalog komputerowy dostępny był lokalnie w Bibliotece).

Kolejny zakupiony moduł systemu „Retrokonwersja”  służył do pobierania rekordów bibliograficznych.

Aby zaspokoić oczekiwania użytkowników Biblioteki kupiono i wdrożono moduł służący do zamawiania/rezerwowania książek przez katalog internetowy.

Wzrost liczby prenumerowanych czasopism spowodował zakup modułu służącego do gromadzenia druków ciągłych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, wdrożono w 2007 roku unikatowe rozwiązanie dotyczące wypożyczania zbiorów. Wprowadzono moduł wypożyczeń dodatkowo w Czytelni i Ośrodku Informacji Naukowej. Komputerowa rejestracja każdego wypożyczenia zlikwidowała w Czytelni kolejki do zeszytu zapisów.

 

W 2010 roku postanowiono zmienić system biblioteczny z SOWA1 na SOWA2/MARC21. Na potrzeby systemu zakupiono nowy serwer z systemem Linux. Zmiana nastąpiła 24 września i nie zakłóciła obsługi użytkowników. Nowy system umożliwia katalogowanie (opracowanie) dokumentów bibliotecznych zgodnie z  międzynarodowym standardem katalogowania MARC 21. Podczas tworzenia rekordów bibliograficznych tworzone są lub pobierane z innych źródeł rekordy haseł wzorcowych zarówno formalnych, jak i rzeczowych. Tworzone są również rekordy egzemplarza i wiązane z rekordami bibliograficznymi danego dokumentu.

Format MARC 21 jest bardzo rozbudowanym formatem, wymagającym wykwalifikowanych pracowników. W zależności od konfiguracji (potrzeb biblioteki) bibliotekarz wypełnia od ok. 300 do 1000 pól. Dlatego też do prawidłowego tworzenia  rekordów w systemie SOWA2/MARC21 niezbędna jest znajomość kilkunastu instrukcji (inna do każdego rodzaju dokumentu) liczących nawet do 200 stron. Format MARC 21 stale się rozwija i konieczne jest  na bieżąco śledzenie zmian, które należy uwzględniać w katalogowaniu.

W 2011 roku Biblioteka PWSZ w Nysie przystąpiła do Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA 1 lub SOWA2/MARC21. Na stronie WWW konsorcjum w dziale porady: Szkolenia i pomoce do katalogów OPAC (bibliotekarze dla czytelników), wśród 5 najciekawszych i najlepszych katalogów internetowych systemu SOWA i pomocy do tych katalogów, jest umieszczone Wirtualne Szkolenie Biblioteczne Biblioteki PWSZ w Nysie (na 90 bibliotek członkowskich).

 

IV. Zbiory biblioteczne

 

 

Wyszczególnienie

Wpływy w ciągu roku 2011

Stan całości w dniu

31.12.2011

Księgozbiór

 

książki

1032

31819

 

czasopisma

110

150

 

Zbiory specjalne

15

1085

w tym

materiały

audiowizualne

12

226

dokumenty

elektroniczne

0

46

 

normy

2

168

 

nuty

0

637

 

inne

0

3

Liczba tytułów czasopism

bieżących

110

 

 

 

V. Zestawienie finansowe całości zbiorów

 

 

Wyszczególnienie

Zakupy

Dary

Przekazania

Wymiana

Inne

Ogółem

w zł

w zł

Druki zwarte

29.385,69

4.776,93

2.336,30

2.291,00

1.244,07

 39.143,28* 

Czasopisma

24.212,35

88,00

0,00

144,00

80,00

24.524,35   

Zbiory specjalne

535,96

0,00

0,00

0,00

0,00

511,56**

Razem

54.134,00

4.864,93

2.336,30

2.435,00

1.324,07

64.179,19

* ubytkowane 890,71 zł    **ubytkowane 24,40 zł

 

Na 2011 rok wykupiony został dostęp do baz  firmy ProQuest, OECD oraz Notendatenbank.net na łączną kwotę: 13.195,96 zł.

 

Wartość księgozbioru za lata 2001-2011:
1.316.742,53 zł + 64.179,19 zł = 1.380.921,72 zł

 

 

 

 

 

 

 

VI. Biblioteka cyfrowa

 

dbc
 

W 2010 roku Biblioteka PWSZ w Nysie rozpoczęła nowy rozdział w swojej działalności.

W dniu 24 lutego 2010 r. odbyło się spotkanie sprawozdawczo-informacyjne Rady Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Biblioteki PWSZ w Nysie Bogumiła Wojciechowska-Marek. Uczestnicy Rady pozytywnie zaopiniowali deklarację przystąpienia do Konsorcjum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Do końca 2011r. uczestnikami Konsorcjum było 19 uczelni i instytucji regionu Dolnego Śląska i Opola. 

W bibliotece cyfrowej umieszczono publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w wersji elektronicznej. Do końca 2011 r. kolekcja zawierała 10 publikacji wydanych przez Oficynę Wydawniczą PWSZ.

Liczba wyświetleń/pobrań wszystkich 10 pozycji na koniec roku 2011 wyniosła 8324.

Najwięcej wyświetleń miała pozycja „Własność intelektualna i przemysłowa. Kompendium wiedzy” – 2196.

 

 

Biblioteka PWSZ Nysa uczestniczy w pracach konsorcjum. Bibliotekarze wykonują: skany okładek publikacji, opisy publikacji w standardzie metadanych do opisu zasobów internetowych Dublin Core, przesyłają publikacje w wersji cyfrowej w formacie PDF do DBC.

Po umieszczeniu wersji elektronicznej książki w bibliotece cyfrowej, wykonuje się połączenie, poprzez umieszczenie linków pomiędzy publikacją w DBC a katalogiem bibliotecznym Biblioteki PWSZ Nysa.

 

 

VII. Personel

 

Stan zatrudnienia w Bibliotece na 31.12.2011 r.

 

Wyszczególnienie

Wykształcenie wyższe

Wykształcenie średnie

 

Razem

Bibliotekarskie

inne

Pełnozatrudnieni

4

3

-

7

Niepełnozatrudnieni

-

-

-

-

Ogółem

4

3

-

7

 

 

 

 

Stan zatrudnienia w kolejnych latach podany na dzień 31 grudnia

 

W Bibliotece pracowało w okresie sprawozdawczym :

1 kustosz
2 starszych bibliotekarzy

4 bibliotekarzy

Razem 7 osób.

 

W tym:

Dyrektor Biblioteki: kustosz.

Czytelnia: 1 starszy bibliotekarz, 1 bibliotekarz.

Wypożyczalnia: 2 bibliotekarzy.

Ośrodek Informacji Naukowej: 1 starszy bibliotekarz, 1 bibliotekarz.

 

VIII.  Szkolenia

 

1)  Szkolenia online

 

W 2011 roku pracownicy Biblioteki przeszli serię szkoleń online z baz danych udostępnianych przez serwis biblioteczny. Były to szkolenia z baz ProQuest i Web of Knowledge:

a) Impact Factor i JCR

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

Monika Kloryga

Krzysztof Balcerek

Anna Baran

b) Web of Science i Raporty Cytowań

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

Krzysztof Balcerek

Anna Baran

c) Wprowadzenie do EndNote Web

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

d) Introduction to the New ProQuest Platform

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

e) ProQuest Administrator Module

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

f) Nowa Platforma Web of Knowledge

Bogumiła Wojciechowska-Marek

g) New ProQuest Platform

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

Krzysztof Balcerek

h) ProQuest Administrator Module

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

i) Tworzenie raportów cytowań z Web of Science

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

Krzysztof Balcerek

j) Cite while you write i EndNote Web

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

 

Wszystkie szkolenia prowadzone były za pośrednictwem połączenia internetowego VOIP

i trwały około 60 minut.

Ponieważ zmieniają się bazy: są uruchamiane nowe platformy oraz dochodzą nowe funkcje, bibliotekarze muszą sukcesywnie się szkolić.

 

2) Szkolenia

 

15 listopada 2011r. dyrektor Biblioteki Bogumiła Wojciechowska-Marek wzięła udział w szkoleniu z bazy BANKSCOPE w Dolnośląskim Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej  we Wrocławiu.

 

 

IX.  Staże zawodowe bibliotekarzy

 

Bibliotekarze Biblioteki PWSZ w Nysie od lat uczestniczą w stażach zawodowych w innych bibliotekach naukowych w Polsce oraz poza jej granicami.

 

1)  Polska – praktyki specjalistyczne w innych bibliotekach naukowych odbywały się w 2011r.  w ramach delegacji ale na koszt bibliotekarzy.

 

Bogumiła Wojciechowska-Marek

14 – 21 listopada 2011 r. – Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

 

2)  Unia Europejska – wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus

 

Bogumiła Wojciechowska-Marek

30 maja – 3 czerwca 2011 r. – Biblioteka Wydziału Architektury Slovak University of Technology  w Bratysławie – Słowacja.

 

 

 

   Sprawozdanie

 

 

 

 

3) Turcja – wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus

 

Renata Kitowska, Monika Kloryga i Aneta Marcinkowska

22 – 29 czerwiec 2011 r. - Biblioteka Główna Mehmet Akif Ersoy University w Burdur – Turcja

 

 

 

  

 

 

     Sprawozdanie

 

 

 

 

 

 

 

 

X    Akredytacja

 

W 2011 roku PWSZ w Nysie pozytywnie przeszła akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku kształcenia jazz i muzyka estradowa.

W trakcie akredytacji ocenie podlegała również Biblioteka.

Procedura akredytacyjna dotyczyła jakości usług świadczonych przez Bibliotekę. Kontrolowane były wszystkie agendy biblioteczne. Komisja oceniła warunki lokalowe, ilość i rodzaj stanowisk dla studentów, rodzaj i zakres świadczonych usług. Oceniony został stan, zakres i dostępność księgozbioru. Sprawdzono ilość tytułów czasopism dla studentów akredytowanego kierunku. Ocenie podlegała strona WWW Biblioteki i rodzaj usług świadczonych przez serwis biblioteczny. Komisja sprawdziła również dostępność do płatnych i bezpłatnych elektronicznych źródeł informacji, oferowanych przez Bibliotekę.

 

Komisja oceniła organizację Biblioteki i świadczone przez nią usługi pozytywnie. Członkowie komisji losowo sprawdzili zawartość księgozbioru w zakresie zgodności z ECTS, Dzięki bibliograficznej bazie własnej LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW, prowadzonej przez Bibliotekę, można było precyzyjnie wyliczyć ilość tytułów i egzemplarzy książek i nut zakupionych do poszczególnych przedmiotów. Zespól ocenił pozytywnie księgozbiór  znajdujący się w Bibliotece. Również korzystnie oceniono nową elektroniczną usługę biblioteczną – ankietę online, a zwłaszcza możliwość oceny pracy Biblioteki przez studentów.

 

stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie