Facebook
RSS aktualności
Ankieta
Zaproponuj zakup książki
Zapytaj bibliotekarza
Kontakt

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Biblioteki PWSZ w Nysie za rok 2012.

 

Spis treści

 

I.        Informacje ogólne

II .     Działalność biblioteczna

1. Działy Biblioteki:

1) Czytelnia

2) Wypożyczalnia Miejscowa

3) Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

4) Ośrodek Informacji Naukowej

2.  Bazy danych.

3.  Literatura do Przedmiotów – bibliograficzna baza własna Biblioteki PWSZ
w Nysie

4.  Gromadzenie zbiorów.

5.  Opracowanie zbiorów.

6.  Archiwizacja dokumentacji bibliotecznej.

7.  Działalność informacyjna.

8.  Działalność dydaktyczna.

9.  Strona WWW Biblioteki.

10. Elektroniczne usługi biblioteczne oferowane przez bibliotekę.

11. Katalog biblioteczny.

12. Imprezy okolicznościowe.

1) Tydzień Bibliotek

2) Wystawa książek Emila Bloch

13. Akcja promocyjna.

III.    Komputerowy zintegrowany system biblioteczny SOWA/MARC21.

IV.    Zbiory biblioteczne.

V.     Zestawienie finansowe całości zbiorów.

VI.     Biblioteka Cyfrowa.

VII.   Portal W.BIBLIOTECE.PL

VIII.  Personel.

IX.    Szkolenia.

X.       Staże zawodowe bibliotekarzy:

1. Polska.

2. Unia Europejska

3. Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegia.

XI.       Akredytacja.

 

I. Informacje ogólne

 

1. Liczba wszystkich zapisanych czytelników  - 39082. Pomieszczenia biblioteczne

Biblioteka mieści się w 2 pomieszczeniach:

--  pokój 301 (w tym 301a) – Czytelnia

--  pokój 305 – Wypożyczalnia Miejscowa i Międzybiblioteczna wraz z magazynem zbiorów oraz Ośrodek Informacji Naukowej.

Pomieszczenie 305 pełni również funkcję pomieszczeń biurowych Biblioteki, gdzie

znajduje się stanowisko dyrektora Biblioteki, magazyn nowo zakupionych zbiorów

oczekujących na opracowanie oraz przechowywana jest dokumentacja biblioteczna.

 

Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w m2 –  410

1. Potencjał informatyczny Biblioteki tworzą: 2 serwery i 17 stanowisk komputerowych, w tym 8 komputerów dla pracowników oraz 9 dla użytkowników (1 katalog w Czytelni, 7 stanowisk komputerowych  służących jako katalogi i stanowiska internetowe w Wypożyczalni i OIN, 1 stanowisko do skanowania w Czytelni), 3 skanery (w tym 1 dla studentów) , 3 drukarki, 1 kserokopiarka (własność ajenta).

Biblioteka wraz z uczelnią, umożliwia swoim użytkownikom, korzystanie z bezprzewodowego dostępu do Internetu w Czytelni oraz innych agendach.

 

II. Działalność biblioteczna

 

1. Działy Biblioteki:

1)   Czytelnia

 

Liczba miejsc dla czytelników  –  47

Liczba katalogów komputerowych – 1

Liczba stanowisk do skanowania – 1

Liczba miejsc przystosowanych do podłączenia swojego laptopa – 14

(w tym 4 miejsca do podłączenia Internetu sieciowego, 10 miejsc do podłączenia Internetu bezprzewodowego)

Liczba stanowisk kserograficznych  - 1 (samoobsługowe)

 

Liczba wypożyczeń

Liczba

użytkowników

druki

zwarte

czasopisma

zbiory

specjalne

ogółem

6843

1282

6

8131

3508

 

Biblioteka oferowała w 2012 r. 185 tytułów czasopism drukowanych, udostępnianych w Czytelni.

Prenumerata czasopism drukowanych w 2012 r.:

a) czasopisma krajowe

--  94 tytuły

Koszt prenumeraty w 2012 r. – 11 858,81 zł

b) czasopisma zagraniczne:

-- 13 tytułów

Koszt prenumeraty w 2012 r. – 16 699,88 zł

Pozostałe 78 tytułów pochodzi z darowizn, wymiany międzybibliotecznej itp.

 


Oferta czasopism wzbogacona jest o czasopisma elektroniczne.

Prenumerata czasopism pełnotekstowych w wersji elektronicznej w 2012 r.:

--  OECD          –                   8 tyt.

--  ProQuest     –           12 985 tyt.

--  ibuk            –                 17 tyt.

Koszt prenumeraty w 2012 r. – 19 396,40 zł.

 

2)   Wypożyczalnia Miejscowa

 

Liczba czytelników    –    6443 osób

Liczba wypożyczeń    –   9525 woluminów

 

Od 2009 r. Wypożyczalnia prowadzi również wypożyczanie zbiorów specjalnych drukowanych (nut) dla kierunku jazz i muzyka estradowa.

 

Liczba wypożyczeń    - 2012 r. - 18 woluminów

 

3)   Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 

Obsługuje pracowników naukowych oraz studentów ostatnich lat. W 2012 roku współpracowała z 19 bibliotekami w kraju.

Obsługą Wypożyczalni Międzybibliotecznej zajmuje się personel Wypożyczalni Miejscowej.

 

Liczba użytkowników

Liczba wypożyczeń

nauczyciele akademiccy

studenci

ogółem

druki zwarte

czasopisma

 

nuty

ogółem

24

 

13

 

37

 

50

 

1

 

6

57

 

 

 

 

4)   Ośrodek Informacji Naukowej

 

Zajmuje się:

a) udzielaniem informacji bibliotecznych i bibliograficznych.

b) wypożyczaniem zbiorów specjalnych: dokumentów dźwiękowych, elektronicznych itp.

c) szkoleniem użytkowników Biblioteki na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

d) uczestniczy w redakcji strony WWW Biblioteki.

 

Stanowiska komputerowe służące jako katalogi i stanowiska internetowe - 7

2. Bazy danych

BAZY PŁATNE – ProQuest, OECD, Notendatenbank.net, ibuk.pl

 

 

ProQuest – prenumerata od 1 października 2007 r.

 

 

OECD – prenumerata od 1 stycznia  2008 r.

 

 

Notendatenbank.net udostępniana jest od maja 2009 r.

 

 

 

 

ibuk – dostęp od 14 maja 2012 r.

 

 

Prenumerata czasopism pełnotekstowych w wersji elektronicznej:

-- OECD -                 8 tyt.

-- ProQuest -    12 985 tyt.

-- ibuk-                  17 tyt.

razem:                 13 010 tyt.

 

Dostęp do książek w wersji elektronicznej:

--  OECD -       8 500 tyt.

--  ProQuest -     194 tyt.

--  ibuk-              68 tyt.

razem:               8 762 tyt.

 

 

Bazy dostępne są ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie uczelni. Korzystać z nich mogą pracownicy i studenci PWSZ w Nysie. Mogą oni również założyć indywidualne konto dostępu do baz z komputerów domowych. Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z elektronicznych źródeł w styczniu 2012 roku został w tym celu zainstalowanyserwer PROXY. W ten sposób wyeliminowano konieczność zakładania osobnych kont do każdej bazy. Obecnie każdy zakłada 1 konto do wszystkich baz, również tych w dostępie testowym.

Początkowo zastosowano rozwiązanie polegające na każdorazowym konfigurowaniu PROXY w przeglądarce internetowej. Od października 2012 r. można pobrać specjalny skrypt z serwera Biblioteki. Pozwala on na jednorazową konfigurację przeglądarki, co bardzo ułatwiło korzystanie z baz.

 

Indywidualne konta dostępu do baz z komputerów domowych w 2012 roku założyło 85 osób, w tym:

- 6 bibliotekarzy,

- 21 pracowników,

- 58 studentów.

 

Koszt prenumeraty wszystkich płatnych baz w 2012 r.:

 • OECD                              -             6 445,88 zł
 • ProQuest                         -            11 062,90 zł
 • Notendatenbank.net          -                109,21 zł
 • ibuk                                -             1 887,62 zł

Razem:           19 505,61 zł

 

Wirtualna Biblioteka Nauki

 

Od stycznia 2010 r. w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki Biblioteka PWSZ w Nysie posiadała dostęp do następujących baz danych: Elsevier, Springer, Web of Knowledge, a także EBSCO. Od października 2010 r. WBN oferuje dostęp do baz Nature i Science. W 2012 r. zasób WBN został poszerzony o bazy: Scopus oraz Wiley-Blackwell. Bazy dostępne są dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na podstawie ogólnokrajowych licencji akademickich finansowanych w całości przez MNiSW.

Z WBN mogą korzystać pracownicy i studenci PWSZ w Nysie. WBN dostępna jest z komputerów na terenie całej uczelni oraz z komputerów domowych za pomocą serwera PROXY.

 

Ilość czasopism pełnotekstowych w bazach dostępnych w ramach licencji krajowej:

 

EBSCO

15 703 tyt.

Elsevier ScienceDirect

1 779 tyt.

SpringerLink

1 960 tyt.

Nature

1 tyt.

Science

1 tyt.

Wiley-Blackwell

1 367 tyt.

razem:

20 811 tyt.

 

 

Ogólnopolski program "Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line"

 

 

Od stycznia 2012 r. PWSZ w Nysie bierze udział w ogólnopolskim programie "Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line", organizowanym przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Program zapewnia studentom oraz nauczycielom akademickim bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji  5 tytułów czasopism o tematyce: bankowość, finanse, administracja samorządowa (wydania bieżące oraz wieloletnie archiwum).

 

Baza prac dyplomowych studentów PWSZ w Nysie

 

 

W 2012 roku rozpoczęto udostępnianie bazy własnej naszej uczelni, bazy prac dyplomowych studentów. Baza jest udostępniana na 2 komputerach w Bibliotece w pomieszczeniu 305.

 

 

Aby ułatwić studentom i pracownikom uczelni korzystanie z baz danych, w 2011 r. umieszczono na stronie WWW Biblioteki, nagrania szkoleniowe (nagrania audio/wideo). Nagrania dotyczą baz płatnych oraz w licencji krajowej. Nagrania są stale aktualizowane, wraz z aktualizacją baz.

 


Wykorzystanie zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie lub w sieci lokalnej w Bibliotece PWSZ w Nysie w ciągu 2012 roku:

 

Liczba sesji

30 407

Liczba pobranych dokumentów

22 703

Liczba wyświetleń publikacji z własnej biblioteki cyfrowej

20 549

 

 

Powyższe liczby nie obejmują statystyki wykorzystania baz w dostępie testowym.

Bazy te również cieszą się dużym zainteresowaniem naszych użytkowników. Np.

wyniki dostępu testowego bazy SAFARI w okresie listopada 2012r.były imponujące: 135 sesji, 5217 sekcji przejrzanych w 93 pozycjach z czego 10 z ekonomii, a reszta z informatyki.

 

 

 

Bazy w dostępie testowym:

 

 • 01.03.2012-31.03.2012 BPR Benchmark

 

 • 28.03.2012-25.05.2012 Literature Online

 

 • 09.05.2012-31.06.2012 Czasopismo Scientific American

 

 • 30.05.2012-30.06.2012 Dzienniki Królowej Wiktorii

 

 • 11.10.2012-08.11.2012 Global Health

 

 • 31.10.2012-30.11.2012 Safari Books Online

 

 • 20.11.2012-19.12.2012 Elibrary

 

 

3.  Literatura do Przedmiotów – bibliograficzna baza własna Biblioteki PWSZ w Nysie

 

 

Obecnie w bazie znajduje się 444 pliki, przedmioty/zagadnienia wykładane na wszystkich kierunkach/specjalnościach naszej uczelni i zawiera opisy bibliograficzne 30 104 woluminów druków zwartych oraz 637 woluminów druków muzycznych (nut).

Dostęp do bazy dla użytkowników znajduje się na stronie WWW Biblioteki. Baza jest aktualizowana co miesiąc.

 

 

 

 

W 2012 roku z bazy skorzystano 5392 razy, a tym samym od 2006 roku statystyka wejść na stronę z LDP daje liczbę 37 042 wejść.

 

4.  Gromadzenie zbiorów

 

W strukturze Biblioteki nie ma działu zajmującego się gromadzeniem zbiorów. Przyjmowaniem zamówień na druki zwarte i zbiory specjalne, na rynku krajowym i zagranicznym, zajmują się: dyrektor Biblioteki oraz pracownicy OIN. Realizacją zamówień zajmują się pracownicy OIN oraz  prowadzą całą dokumentację finansową dotyczącą gromadzenia zbiorów.

Przyjmowaniem zamówień na czasopisma drukowane: krajowe i zagraniczne zajmują się dyrektor Biblioteki oraz pracownicy Czytelni. Realizacją tych zamówień zajmują się pracownicy Czytelni. Sporządzają również dokumenty finansowe związane z prenumeratą czasopism.

Zbiory powiększane są na bieżąco o nowe skrypty, podręczniki, książki oraz inne materiały biblioteczne, pozyskiwane drogą kupna, wymiany i darowizn. W 2012 r. Biblioteka przeznaczyła na zakup materiałów bibliotecznych 95 388,63 zł oraz płatny dostęp do baz danych 19 505,61 zł.

 

Wzrost księgozbioru  w latach 2001-2012

 

2001

--

wydatki

46.570,31 zł;

liczba wol.  na koniec roku

1 409

+

10

jed. zb. sp.

2002

--

wydatki

55.595,30 zł;

liczba wol.  na koniec roku

3 354

+

14

jed. zb. sp.

2003

--

wydatki

81.371,24 zł;

liczba wol.  na koniec roku

6 284

+

171

jed. zb. sp.

2004

--

wydatki

96.301,23 zł;

liczba wol.  na koniec roku

9 823

+

200

jed. zb. sp.

2005

--

wydatki

100.065,38 zł;

liczba wol.  na koniec roku

12 928

+

209

jed. zb. sp.

2006

--

wydatki

131.347,14 zł;

liczba wol.  na koniec roku

16 458

+

241

jed. zb. sp.

2007

--

wydatki

165.894,25 zł;

liczba wol.  na koniec roku

20 485

+

289

jed. zb. sp.

2008

--

wydatki

234 906,45 zł;

liczba wol.  na koniec roku

25 434

+

499

jed. zb. sp.

2009

--

wydatki

152 317,07 zł;

liczba wol.  na koniec roku

27 996

+

873

jed. zb. sp.

2010

--

wydatki

140 282,24 zł;

liczba wol.  na koniec roku

30 787

+

1070

jed. zb. sp.

2011

--

wydatki

54 134,00 zł;

liczba wol.  na koniec roku

31 819

+

1085

jed. zb. sp.

2012

--

wydatki

95 388,63 zł;

liczba wol.  na koniec roku

33 303

+

1128

jed. zb. sp.

 

 

Wzrost księgozbioru w latach 2005-2012

 


 

PRZYROST  KSIĘGOZBIORU (druki zwarte) W L. 2001-2012

 

 

2001  --  1409

2002  --  1945

2003  --  2930

2004  --  3539

2005  --  3105

2006  --  3530

2007  --  4027

2008  --  4949

2009  --  2562

2010  --  2791

2011  --  1032

2012  --  1484

 

 

PRZYROST  KSIĘGOZBIORU (zbiory specjalne) W L. 2001-2012

 

 

2001  --      10

2002  --       4

2003  --    157

2004  --      29

2005  --       9

2006  --      32

2007  --      48

2008  --     210

2009  --     374

2010  --     197

2011  --      15

2012  --      43

 

 

5. Opracowanie zbiorów

 

Opracowaniem zbiorów w 2012 r. zajmował się dyrektor Biblioteki oraz pracownicy OIN. W roku sprawozdawczym, zdołano opracować 1 924 woluminy książek oraz 257 jednostek zbiorów specjalnych: dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych na płytach CD/DVD, norm i nut drukowanych. Ponieważ w dniu 24 września 2010r. nastąpiła  zmiana systemu bibliotecznego SOWA1 na SOWA2/MARC21, zmienił się system opracowania zbiorów. W nowym systemie zbiory są opracowywane w międzynarodowym formacie katalogowania MARC 21. W 2011 r. udało się rozpocząć nowy sposób opracowywania zbiorów, poprzez ściąganie rekordów bibliograficznych oraz khw z NUKAT-U – katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich. Niestety, ponieważ nie udało się uruchomić „lustra” dla systemu SOWA2/MARC21, ściąganie rekordów następuje poprzez „schowek” w katalogu NUKAT, co spowalnia opracowanie zbiorów. Ponadto, Biblioteka PWSZ w Nysie, posiada unikatowe w Polsce zbiory np. nuty zagraniczne sprowadzane z USA, których opisów bibliograficznych brakuje w katalogach polskich bibliotek. Również dużym utrudnieniem wpływającym na tempo opracowania zbiorów, jest brak rekordów kartoteki haseł wzorcowych przy rekordach bibliograficznych, zwłaszcza książek zagranicznych w NUKAT.

 

6.  Archiwizacja dokumentacji bibliotecznej

 

Od kilku lat Biblioteka przekazuje do archiwum zakładowego swoją dokumentację. W marcu 2012 r. przekazano do archiwizacji 7 teczek dokumentów za lata 2006-2010.

 

7.  Działalność informacyjna

 

Biblioteka od lat prowadzi działalność informacyjną. Również w roku sprawozdawczym, na bieżąco prowadzono akcje informacyjne:

a) na stronie WWW PWSZ Nysa,

b) na stronie WWW Biblioteki PWSZ Nysa (w języku polskim i angielskim),

c) na tablicach ogłoszeń na terenie wszystkich budynków uczelni,

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej,

e) drukując materiały reklamowe w postaci ulotek reklamowych o Bibliotece (w języku polskim i angielskim),

f) od 2010 r. przygotowując prezentacje na telewizor w budynku głównym.

 

Wszystkie akcje były skierowane do studentów i pracowników uczelni, gdzie  informowano o wszystkich nowych wydarzeniach w Bibliotece, nowych nabytkach, dostępach testowych do baz itp.

 

Biblioteka  współpracuje również z Oficyną Wydawniczą PWSZ w Nysie, reklamując przekazane jej nowości wydawnicze naszej uczelni, za pośrednictwem swojego serwisu bibliotecznego (od lat, okładki wydawnictw PWSZ Nysa są skanowane przez bibliotekarzy, a następnie umieszczane w dziele NOWOŚCI, w nowościach w katalogu internetowym oraz we własnej bazie bibliograficznej LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW). Od 2011 roku, dodatkowo, oprócz skanów okładek, umieszczane są w katalogu również skany lub pliki PDF zawierające spisy treści, streszczenia itp.

 

8.  Działalność dydaktyczna

 

 

Biblioteka od początku powstania prowadzi działalność dydaktyczną. Na początku były to doraźne szkolenia indywidualne, głownie w postaci szybkiej pomocy/instrukcji w wyszukiwaniu w katalogu internetowym Biblioteki.

 

Od października 2004 roku prowadzone są obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów I roku w postaci szkoleń grupowych i indywidualnych.

Również od wielu lat, co piątek o godz. 15 prowadzone są szkolenia indywidualne. Tematem tych szkoleń, jest w zależności od potrzeb użytkowników, szkolenie podstawowe lub szkolenie zaawansowane w zakresie wyszukiwania materiałów do prac dyplomowych, zwłaszcza  wyszukiwania materiałów (książek i artykułów z czasopism) i sporządzanie opisów bibliograficznych, w celu złożenia zamówienia w Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Ponieważ zwiększa się ilość baz danych dostępnych w Bibliotece, zarówno w dostępie stałym jak i testowym, rośnie liczba indywidualnych szkoleń użytkowników Biblioteki na prośbę użytkownika, z zakresu wyszukiwania w bazach.

 

W 2012 roku przeszkolono indywidualnie na miejscu w Bibliotece 93 osoby.

 

 

Od października 2012 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, Biblioteka całkowicie zmieniła system szkoleń studentów. Wprowadzono szkolenie on-line na edukacyjnej platformie e-learningowe PWSZ w Nysie. Platforma Moodle umożliwiła wprowadzenie zaliczenia szkolenia w formie zaliczenia quizu on-line, co zwiększyło dostępność szkolenia bibliotecznego, zwłaszcza dla studentów niestacjonarnych. Na dzień 31.12.2012r. quiz zaliczyło 452 studentów. Ogółem 547 studentów wykonało 900 podejść.

 

 

Od 01.10.2006 r. na stronie internetowej Biblioteki umieszczone zostało Wirtualne Szkolenie Biblioteczne, przygotowane przez pracowników Biblioteki z myślą o pracownikach i studentach PWSZ w Nysie. Szkolenie było wielokrotnie modyfikowane zarówno pod względem merytorycznym jak i graficznym, wraz ze zmieniającą się stroną WWW Biblioteki oraz systemem bibliotecznym i katalogiem internetowym. Od października 2012 roku jest wykorzystywane w obowiązkowym szkoleniu bibliotecznym na edukacyjnej platformie e-learningowe PWSZ w Nysiena platformie Moodle.

 

 

Z Wirtualnego Szkolenia Bibliotecznego w 2012 r. skorzystało 4143 osoby, a od 2006 r. całkowita liczba użytkowników szkolenia wzrosła do 12 756 osób.

 

W październiku 2007 roku udostępnione zostało użytkownikom Wirtualne Szkolenie Biblioteczne w języku angielskim, z którego w 2012 r. skorzystało 131 osób, a od 2007 do końca 2012 roku skorzystało 769 osób, głównie studenci zagraniczni.

 

9.  Strona WWW Biblioteki

 

W czerwcu 2004 r. została umieszczona w Internecie pierwsza strona WWW Biblioteki. Obecna, trzecia wersja strony, przerodziła się w wyspecjalizowany portal biblioteczny, wciąż modyfikowany na potrzeby użytkowników.

 

Serwis biblioteczny jest w całości tworzony i prowadzony przez pracowników Biblioteki PWSZ w Nysie.

 


Uruchomiona we wrześniu 2004 roku na stronie statystyka odwiedzin, pozwala dokładnie określić ilość wejść na stronę, co w układzie miesięcznym z podziałem na lata prezentuje poniższa tabela

 

Liczba odwiedzin strony

 

lata

Miesiące

Razem

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2004

-

-

-

-

-

-

-

-

77

3780

3438

2221

9516

2005

2462

1469

1487

1411

1548

1413

1131

3156

4460

5259

4730

3258

31784

2006

3361

3289

3358

2663

2570

2478

1834

1309

2441

7261

5441

4184

40189

2007

4058

3603

4550

3460

3718

2544

1929

882

2442

6446

5425

2332

41389

2008

3796

3412

3460

3559

3008

1948

1400

1490

2476

5282

5260

4922

40013

2009

3826

3642

4090

3446

3655

2753

1600

2175

9043

18817

11280

6946

71273

2010

9382

8310

9137

8420

8339

6128

3038

2719

5173

18028

12157

8218

99049

2011

9171

8765

11145

7779

8186

5275

2506

2021

4772

15894

11268

10883

97665

2012

10743

10265

10136

8195

8680

5764

3112

2385

5335

19146

12865

7649

104275

 

Razem

535153

 

 

 

10.  Elektroniczne usługi biblioteczne oferowane przez Bibliotekę

 

 

Biblioteka PWSZ w Nysie wciąż rozszerza ofertę usług świadczonych na rzecz naszych studentów i pracowników. Obecnie nasza oferta zawiera następujące usługi elektroniczne:

 

- katalog on-line

- możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia

- możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne

- możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych

- możliwość zdalnego przedłużania ważności zamówień na  materiały biblioteczne

- elektroniczne (e-mail) powiadamianie o przetrzymaniu materiałów bibliotecznych

- zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych, spoza sieci instytucji,

poprzez serwer PROXY (serwer PROXY uruchomiono w 2012r.)

- elektroniczne szkolenie biblioteczne na platformie Moodle (uruchomione w 2012r.)

- formularze zapytań do bibliotekarza

- formularz propozycji zakupu książki

- kanał RSS (wiadomości, ogłoszenia, wydarzenia w bibliotece)

- elektroniczna ankieta

- elektroniczna sonda (uruchomiona w 2012r.)

 

 

W 2012 r. otrzymano  49 zapytań od użytkowników, zarówno indywidualnych  jak i instytucji. Poszerzył się zakres tematów o które pytano. Zapytania dotyczyły: konkretnego szukanego tematu (oparzenia, probiotyki, mikrobiologia, Rzym, hirsutyzm), szkolenia bibliotecznego, baz danych, prac licencjackich, wypożyczeń międzybibliotecznych, zasad korzystania z czytelni lub wypożyczalni, rezerwacji, założenia konta bibliotecznego, pytania czy konkretna książka jest w Bibliotece.

30 zapytań dotyczyło wypożyczalni, 3 wypożyczalni międzybibliotecznej, 2 czytelni, 1 OIN, 3 szkolenia bibliotecznego, 10 różnych zagadnień.

Na wszystkie zapytania odpowiadają upoważnieni w danej sprawie bibliotekarze.

 

 

W 2012 r. otrzymano 22 propozycje zakupu książek. Formularz jest wykorzystywany do składania zamówień przez nauczycieli akademickich PWSZ Nysa oraz studentów.

 

 

 

ELEKTRONICZNA ANKIETA

Po raz pierwszy została uruchomiona w 2011r. z okazji „Tygodnia Bibliotek”. Ankieta ”Czy Biblioteka spełnia Twoje oczekiwania?” miała na celu zbadanie oczekiwań użytkowników wobec Biblioteki PWSZ w Nysie. Była skierowana do pracowników i studentów PWSZ w Nysie. Badanie przeprowadzane było drogą elektroniczną. W ankiecie zawarto 10 pytań, w większości zamkniętych. Zastosowano także pytania półotwarte, aby tam gdzie wymaga tego treść pytania, czytelnik mógł wyrazić swoją opinię. Ankiety miały charakter anonimowy.

Ankieta zawierała następujące pytania:

1. Jak często korzysta Pan/Pani z usług Biblioteki?: bardzo często (raz na tydzień), często (raz na miesiąc), rzadko (raz na rok), nie korzystam.

2. Z których agend bibliotecznych Pan/Pani korzysta?: Czytelni, Ośrodka Informacji Naukowej, Wypożyczalni, Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

3. Oceń stopień ważności usług realizowanych przez Bibliotekę (3 - bardzo ważne; 2 - ważne; 1 - mało ważne; 0 - nie mam zdania): wypożyczanie książek do domu, korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism w Czytelni, wypożyczenia międzybiblioteczne, możliwość korzystania z Internetu, możliwość korzystania z katalogu Biblioteki on-line, obsługa konta bibliotecznego przez Internet, pomoc bibliotekarza przy wyszukiwaniu książek i informacji, zestawienia nowości w zbiorach Biblioteki, bibliograficzna baza własna Biblioteki LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW, Wirtualne Szkolenie Biblioteczne, Szkolenie biblioteczne na miejscu w Bibliotece.

4. W jakim stopniu księgozbiór Biblioteki odpowiada Pana/Pani potrzebom?: bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym, nie mam zdania.

5. Korzystanie z katalogu komputerowego jest: łatwe, dosyć łatwe, dosyć trudne, trudne, nie mam zdania.

6. Jak oceniasz przydatność dołączania skanów: okładek, spisów treści do zbiorów w katalogu on-line?: bardzo przydatne, przydatne, niepotrzebne.

7. Jak oceniasz stronę WWW Biblioteki?: funkcjonalna, przydatna, ciekawa, nie mam zdania, nie podoba mi się.

8. Czy korzysta Pan/Pani z baz danych dostępnych w Bibliotece?: tak – w dostępie testowym, tak – w dostępie stałym, nie.

9. Czy godziny pracy Biblioteki są odpowiednie?: zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie,  zdecydowanie nie, nie mam zdania.

10. Jak ocenia Pan/Pani poziom obsługi w Bibliotece? (3 - bardzo dobrze; 2 - dobrze; 1 - dostatecznie; 0 – niedostatecznie): kompetencje zawodowe (fachowość), życzliwość, komunikatywność.

Czas trwania ankiety: od 10-05-2011 do 07-05-2012.

Liczba uczestników: 33 respondentów (w tym 22 studentów stacjonarnych, 3 studentów niestacjonarnych).

Wyniki: SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY.

Natomiast warto zwrócić uwagę na wyniki dotyczące pytań:

Pytanie 4 - W jakim stopniu księgozbiór Biblioteki odpowiada Pana/Pani potrzebom?

Ankietowani w większości uznali, że w stopniu dobrym (16 głosów) i bardzo dobrym (8 głosów).

Pytanie 10 -Jak ocenia Pan/Pani poziom obsługi w Bibliotece?

a) kompetencje zawodowe (fachowość) – bardzo dobrze 16 głosów i dobrze 13 głosów,

b) życzliwość – bardzo dobrze 15 głosów i dobrze 11 głosów,

c) komunikatywność – bardzo dobrze 14 głosów i dobrze 12 głosów.

Powyższe wyniki wskazują, że poziom obsługi w Bibliotece jest zadowalający. Prawie połowa badanych (49%) bardzo dobrze oceniła kompetencje zawodowe pracowników, jak również takie cechy jak życzliwość i komunikatywność.

Bardzo ciekawe są wyniki dotyczące pytań 3 i 6 skierowane na ocenę unikatowych usług Biblioteki PWSZ w Nysie.

Pytanie 3 - Oceń stopień ważności usług realizowanych przez Bibliotekę

a) zestawienia nowości w zbiorach Biblioteki – bardzo ważne 15 głosów, ważne 8 głosów,

Zestawienia nowości uznano za bardzo ważne (47% ankietowanych) i ważne (25% ankietowanych).

b) bibliograficzna baza własna Biblioteki LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW – bardzo ważne 19 głosów, ważne 9 głosów.

Dostęp do bazy własnej Biblioteki – Literatury do Przedmiotów uznano za bardzo ważny (59% ankietowanych) i ważny (28% ankietowanych).

 

W 2011 roku PWSZ w Nysie pozytywnie przeszła akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku kształcenia jazz i muzyka estradowa. Komisja bardzo korzystnie oceniła nową elektroniczną usługę biblioteczną – ankietę online, a zwłaszcza możliwość oceny pracy Biblioteki przez studentów. Również komisja akredytacyjna w 2012 roku na kierunku neofilologia pozytywnie oceniła tę usługę.

 

 

ELEKTRONICZNA SONDA

Usługę tę po raz pierwszy uruchomiono na stronie WWW Biblioteki 26 kwietnia 2012r.

 

 

Pierwsza sonda „Którą z akcji „Tygodnia Bibliotek” preferujesz?” była związana z „Tygodniem Bibliotek” i miała na celu zbadanie, która akcja: amnestia dla dłużników czy darmowe książki, jest preferowana przez studentów. 15 osób (62,5%) wybrało amnestię.

Czas trwania sondy: od 26-04-2012 do 30-05-2012.

Liczba uczestników: 24 osoby.

Wyniki: 15 osób amnestia, 9 osób darmowe książki.

 

 

Którą z akcji "Tygodnia Bibliotek" preferujesz?

Amnestia dla dłużników

15 

62.5%

 

Darmowe książki


37.5%

 

Liczba głosujących

:  24

Pierwszy głos

:  czwartek, 26 kwietnia 2012 08:51

Ostatni głos

:  środa, 30 maja 2012 08:53

 

 

 

 

Druga sonda „Czy pomoc udzielana przez bibliotekarzy jest zadowalająca?” miała na celu zbadanie w jakim stopniu użytkownicy Biblioteki PWSZ w Nysie są zadowoleni z pomocy bibliotekarzy. 38 osób (53,5%) wybrało najwyższy przedział 80-100%.

Czas trwania sondy: od 03-06-2012 do 06-12-2012.

Liczba uczestników: 71 osób.

Wyniki: 38 osób 80-100%, 20 osób poniżej 30%, 7 osób 30-50%, 6 osób 50-80%.

 

 

Czy pomoc udzielana przez bibliotekarzy jest zadowalająca?

80-100%

38 

53.5%

 

poniżej 30%

20 

28.2%

 

30-50%


9.9%

 

50-80%


8.5%

 

Liczba głosujących

:  71

Pierwszy głos

:  niedziela, 03 czerwca 2012 12:12

Ostatni głos

:  czwartek, 06 grudnia 2012 19:29

   

 

 

Trzecia sonda „Z jakich elektronicznych usług biblioteki będziesz korzystać w okresie świątecznym?” miała na celu zbadanie czy w okresie wakacji zimowych studenci chcą korzystać zdalnie z usług Biblioteki. Niestety w sądzie wzięło udział tylko 2 osoby, ponieważ awaria serwera (przerwy w dostawie prądu spowodowały awarię) uniemożliwiła korzystanie ze strony WWW Biblioteki w dniach 21.12.-27.12.2012r.

 

Ogółem w 3 sondach zagłosowało 97 osób.

 

 

 

11.  Katalog biblioteczny

 

Funkcjonuje od 1 października 2001 roku. Od lutego 2003 r. katalog dostępny jest w Internecie.

W dniu 24 września 2010r. nastąpiła  zmiana systemu bibliotecznego SOWA1 na SOWA2/MARC21.

Po wdrożeniu nowego systemu, udostępniono w Internecie nowy, zaawansowany katalog, z opisem bibliograficznym wszystkich rodzajów zbiorów, prezentowanym również w międzynarodowym formacie katalogowania MARC 21.

Nowy katalog  posiada dodatkową opcje, prezentacji „Nowości” w zbiorach.

Kolekcja jest aktualizowana co miesiąc. Rekordy bibliograficzne poszczególnych pozycji są uzupełniane o skany okładek książek, czasopism, nut, płyt.

Od 2011 roku, dodatkowo, oprócz skanów okładek wszystkich opracowywanych zbiorów,

umieszczane są w katalogu obok poszczególnych pozycji, również skany lub pliki PDF zawierające spisy treści, streszczenia itp.

 

 

Biblioteka posiada w swoich zbiorach 1128 jednostek zbiorów specjalnych. Są to m.in. zbiory dokumentów dźwiękowych na płytach CD, DVD oraz kaseta magnetofonowych, zbiory dokumentów elektronicznych na płytach CD-ROM. Aby ułatwić wypożyczanie (zbiory te wypożyczane są w Ośrodku Informacji Naukowej) wszystkich w/w materiałów bibliotecznych, bibliotekarze sporządzają skany etykiet dysków optycznych oraz kaset magnetofonowych i umieszczają je w katalogu internetowym przy opisie bibliograficznym.

 

Biblioteka PWSZ w Nysie jako jedna z nielicznych bibliotek w kraju przybliża w ten sposób swoje zbiory użytkownikom.

 

Po przystąpieniu Biblioteki w listopadzie 2012r. do portalu W.BIBLIOTECE.PL katalog ma nową funkcję „asystenta”. Po wyszukaniu w katalogu, jeśli danej pozycji nie ma w Bibliotece PWSZ w Nysie, użytkownik otrzymuje wskazówkę:

 

„Twoje zapytanie nie zwróciło żadnych wyników. Możesz powrócić do formularza i dokładniej sprecyzować pytanie, albo skorzystać z Asystenta wyszukiwania w Portalu e-usług bibliotecznych: w.bibliotece.pl.”

Po kliknięciu na belkę „szukaj w bibliotece.pl”

 

 

można odnaleźć szukaną pozycję w innej bibliotece w Polsce. Funkcja ta może być bardzo przydatna, aby szybko wyszukać dany tytuł i złożyć zamówienie w wypożyczalni międzybibliotecznej (dla studentów piszących prace dyplomowe).

 

12.  Imprezy okolicznościowe

 

1)      Tydzień Bibliotek

W maju została przeprowadzona cykliczna akcja „Tydzień Bibliotek” w ramach ogólnopolskich obchodów tygodnia bibliotek. Akcja przebiegała pod nazwą „Biblioteka ciągle w grze!”

 

 

W okresie tym ogłoszono amnestię dla dłużników Biblioteki, Umorzone zostały kary 63 studentom, na łączną kwotę: 320,80 zł.

 

 

Ponadto uruchomiono stoisko „Free Books”, gdzie zainteresowane osoby mogły tradycyjnie już skorzystać z darmowych materiałów bibliotecznych. Oficyna Wydawnicza PWSZ w ramach promocji uczelni, przekazała Bibliotece wydawnictwa własne z przeznaczeniem na tzw. Free Books. Wśród studentów rozprowadzono 130 egzemplarzy książek i 3 egzemplarze czasopism. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród studentów naszej uczelni.

 

Tygodniowi Bibliotek towarzyszyła sonda umieszczona na stronie WWW Biblioteki, w której studenci mogli się wypowiedzieć którą z odbywających się akcji preferują.

W głosowaniu wzięły udział 24 osoby (Amnestia dla dłużników – 15 głosów, Darmowe książki – 9 głosów).

 

2)  Wystawa książek Emila Blocha

 

W dniach 01.02.2012 – 10.02.2012 w Czytelni Biblioteki PWSZ w Nysie  można było oglądać zbiory z biblioteki Konrada Blocha przekazane nyskiej Uczelni przez Panią Lore Bloch.

Wystawa była częścią obchodów związanych z 100 rocznicą obchodów urodzin Konrada Emila Blocha noblisty z Nysy.

 

 

13.  Akcja promocyjna

 

 

W październiku i listopadzie 2012 roku w Bibliotece została przeprowadzona akacja promocyjna Wydawnictwa Lekarskiego PZWL. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie studentom PWSZ w Nysie zakupu książek po obniżonych cenach na podstawie kart rabatowych rozprowadzanych przez pracowników Biblioteki.

 

 

 

 

III. Komputerowy zintegrowany system biblioteczny

 

Biblioteka PWSZ w Nysie rozpoczęła działalność w 2001 roku. Na potrzeby Biblioteki zakupiono zintegrowany komputerowy system biblioteczny SOWA w poznańskiej firmie Sokrates. Początkowo zakupiono moduły systemu niezbędne do uruchomienia Biblioteki:

-- moduł do katalogowania (służący do opracowania zbiorów),

-- moduł administratora,

-- moduł do obsługi inwentarzy,

-- program do grupowego drukowania legitymacji bibliotecznych,

-- moduł skontrum (służący do inwentaryzacji księgozbioru).

Następnie dokupiono moduł wypożyczalni, gdyż 14 grudnia 2001 r. uruchomiono wypożyczanie zbiorów do domu.

W 2003 r. zakupiono dodatkowe moduły, umożliwiające uruchomienie katalogu internetowego (do tej chwili katalog komputerowy dostępny był lokalnie w Bibliotece).

Kolejny zakupiony moduł systemu „Retrokonwersja”  służył do pobierania rekordów bibliograficznych.

Aby zaspokoić oczekiwania użytkowników Biblioteki kupiono i wdrożono moduł służący do zamawiania/rezerwowania książek przez katalog internetowy.

Wzrost liczby prenumerowanych czasopism spowodował zakup modułu służącego do gromadzenia druków ciągłych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, wdrożono w 2007 roku unikatowe rozwiązanie dotyczące wypożyczania zbiorów. Wprowadzono moduł wypożyczeń dodatkowo w Czytelni i Ośrodku Informacji Naukowej. Komputerowa rejestracja każdego wypożyczenia zlikwidowała w Czytelni kolejki do zeszytu zapisów.

 

W 2010 roku postanowiono zmienić system biblioteczny z SOWA1 na SOWA2/MARC21. Na potrzeby systemu zakupiono nowy serwer z systemem Linux. Zmiana nastąpiła 24 września i nie zakłóciła obsługi użytkowników. Nowy system umożliwia katalogowanie (opracowanie) dokumentów bibliotecznych zgodnie z  międzynarodowym standardem katalogowania MARC 21. Podczas tworzenia rekordów bibliograficznych tworzone są lub pobierane z innych źródeł rekordy haseł wzorcowych zarówno formalnych, jak i rzeczowych. Tworzone są również rekordy egzemplarza i wiązane z rekordami bibliograficznymi danego dokumentu.

Format MARC 21 jest bardzo rozbudowanym formatem, wymagającym wykwalifikowanych pracowników. W zależności od konfiguracji (potrzeb biblioteki) bibliotekarz wypełnia od ok. 300 do 1000 pól. Dlatego też do prawidłowego tworzenia  rekordów w systemie SOWA2/MARC21 niezbędna jest znajomość kilkunastu instrukcji (inna do każdego rodzaju dokumentu) liczących nawet do 200 stron. Format MARC 21 stale się rozwija i konieczne jest  na bieżąco śledzenie zmian, które należy uwzględniać w katalogowaniu.

W 2011 roku Biblioteka PWSZ w Nysie przystąpiła do Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA 1 lub SOWA2/MARC21. Na stronie WWW konsorcjum w dziale porady: Szkolenia i pomoce do katalogów OPAC (bibliotekarze dla czytelników), wśród 5 najciekawszych i najlepszych katalogów internetowych systemu SOWA i pomocy do tych katalogów, jest umieszczone Wirtualne Szkolenie Biblioteczne Biblioteki PWSZ w Nysie (na 90 bibliotek członkowskich).

W 2012 roku, ze względu na uruchomienie na platformie Moodle PWSZ w Nysie szkolenia bibliotecznego, zaktualizowano system biblioteczny. Został, na zamówienie Biblioteki, zainstalowany specjalny skrypt, umożliwiający automatyczną blokadę konta bibliotecznego nowego użytkownika oraz automatyczne zniesienie tej blokady po otrzymaniu zaliczenia szkolenia bibliotecznego przez studenta. Automatyczne zniesienie blokady następuje po wykryciu przez system SOWA2/MARC21, iż dany student zaliczył szkolenie biblioteczne na e-learningowej platformie PWSZ Nysa i otrzymał wymaganą liczbę punktów (blokada jest znoszona 2 razy dziennie). Wymagało to skonfigurowania systemu bibliotecznego z uczelnianą platformą e-learningową Moodle. Dodatkowo zmodyfikowano zestawienia z systemu bibliotecznego, tak aby można było generować listy studentów, którzy zaliczyli szkolenie biblioteczne, w celu wysyłania tych list do dziekanatów (zaliczenie szkolenia bibliotecznego jest wymagane do otrzymania zaliczenia I semestru przez studentów).

 

 

 

IV. Zbiory biblioteczne

 

Wyszczególnienie

Wpływy w ciągu roku 2012

Stan całości w dniu

31.12.2012

Księgozbiór

 

książki

1484

33303

 

czasopisma

119

168

 

Zbiory specjalne

43

1128

w tym

materiały

audiowizualne

43

269

dokumenty

elektroniczne

0

46

 

normy

0

168

 

nuty

0

637

 

inne

0

3

Liczba tytułów czasopism

bieżących

119

 

 

V. Zestawienie finansowe całości zbiorów

 

Wyszczególnienie

Zakupy

Dary

Przekazania

Wymiana

Inne

Ogółem

w zł

w zł

Druki zwarte

66.028,58

6.251,90

1.058,60

868,91

798,28

74.822,33*

Czasopisma

27.378,31

156,00

0,00

32,00

24,40

27.590,71

Zbiory specjalne

801,36

0,00

0,00

0,00

0,00

801,36

Razem

94.208,25

6.407,90

1.058,60

900,91

822,68

103.214,40

* ubytkowane 183,94 zł

 

Na 2012 rok wykupiony został dostęp do baz  firmy ProQuest, OECD, Notendatenbank.net oraz ibuk.pl na łączną kwotę: 19.505,61 zł.

 

Wartość księgozbioru za lata 2001-2012: 1.380.921,72 zł + 103.214,40 zł = 1.484.136,12 zł

 

 

 

 

 

 

 

VI. Biblioteka cyfrowa

 

 

 

 

 

 

W 2010 roku Biblioteka PWSZ w Nysie rozpoczęła nowy rozdział w swojej działalności.

W dniu 24 lutego 2010 r. odbyło się spotkanie sprawozdawczo-informacyjne Rady Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Biblioteki PWSZ w Nysie Bogumiła Wojciechowska-Marek. Uczestnicy Rady pozytywnie zaopiniowali deklarację przystąpienia do Konsorcjum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Do końca 2012r. uczestnikami Konsorcjum było 20 uczelni i instytucji regionu Dolnego Śląska i Opola.

W 2012 roku kolekcja zawierała 22 publikacje wydane przez Oficynę Wydawniczą PWSZ w Nysie. Dało to naszej uczelni 19 miejsce na 45 (wg atrybutu „prawa” ), natomiast wg liczby  wyświetleń wszystkich publikacji 15 miejsce z liczbą 28 873 pobrań.

Najbardziej poczytna publikacja wg stanu na dzień 31.12.2012r.została pobrana 7584 razy.

 

 

Biblioteka PWSZ Nysa uczestniczy w pracach konsorcjum. Bibliotekarze wykonują: skany okładek publikacji, opisy publikacji w standardzie metadanych do opisu zasobów internetowych Dublin Core, przesyłają publikacje w wersji cyfrowej w formacie PDF do DBC.

Po umieszczeniu wersji elektronicznej książki w bibliotece cyfrowej, wykonuje się połączenie, poprzez umieszczenie linków pomiędzy publikacją w DBC a katalogiem bibliotecznym Biblioteki PWSZ Nysa.

 

 

VII. Portal W.BIBLIOTECE.PL

 

 

Z dniem 8 listopada 2012 roku Biblioteka została uczestnikiem Internetowego Portalu Usług Bibliotecznych W.BIBLIOTECE.PL. Zbiory Biblioteki są prezentowane w portalu, który powstał w celu zapewnienia publicznie dostępnej, możliwie pełnej informacji o zbiorach polskich bibliotek. Codziennie w nocy nowe rekordy bibliograficzne (na bieżąco opracowywane zbiory) są pobierane i integrowane z bazą katalogową portalu. Na 152 biblioteki zrzeszone w 2012 r. w portalu, Biblioteka PWSZ w Nysie jako jedna z nielicznych, dostarcza pozostałym bibliotekom skany okładek swoich zbiorów. Dzięki automatycznemu aktualizowaniu kopii danych w portalu, pozostałe biblioteki członkowskie otrzymują nasze skany, które są dołączane do ich rekordów bibliograficznych w katalogach poszczególnych bibliotek. Na koniec grudnia 2012r. katalog Biblioteki w portalu zawierał ponad 9 000 rekordów bibliograficznych.

 

 

 

VIII. Personel

 

 

Stan zatrudnienia w Bibliotece na 31.12.2012 r.

 

Wyszczególnienie

Wykształcenie wyższe

Wykształcenie średnie

 

Razem

Bibliotekarskie

inne

Pełnozatrudnieni

4

3

-

7

Niepełnozatrudnieni

-

-

-

-

Ogółem

4

3

-

7

 

W okresie od maja do grudnia (przez 8 miesięcy) 2 osoby przebywały na chorobowym i urlopie macierzyńskim. W tym czasie przyjęto na zastępstwo za pracownika wypożyczalni – 1 osobę, ale tylko w okresie od października do grudnia (na okres 3 miesięcy).

 

W Bibliotece pracowało w okresie sprawozdawczym :

2 kustoszy
1 starszy bibliotekarz

4 bibliotekarzy

Razem 7 osób.

 

W tym:

Dyrektor Biblioteki: kustosz.

Czytelnia: 1 starszy bibliotekarz, 1 bibliotekarz.

Wypożyczalnia: 2 bibliotekarzy

Ośrodek Informacji Naukowej: 1 kustosz, 1 bibliotekarz.

 

IX.  Szkolenia

 

 

Szkolenia online

 

W 2012 roku pracownicy Biblioteki przeszli serię szkoleń online z baz danych udostępnianych przez serwis biblioteczny. Były to szkolenia z baz ProQuest i Web of Knowledge oraz 1 telekonferencja webex:

a) ProQuest-ebrary dla użytkowników

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

b) Zdrowie i medycyna na Nowej Platformie ProQuest

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

Monika Kloryga

Krzysztof Balcerek

Anna Baran

Joanna Janiś

c) Strategia publikacji Web of Knowledge

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

d) Podstawy RefWorks 2.0 – ProQuest

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

e) Biznes i ekonomia na Nowej Platformie ProQuest

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

Monika Kloryga

Krzysztof Balcerek

Anna Baran

Renata Kitowska

f) Nauka i technologia – ProQuest

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

g) Telekonferencja webex na temat tworzenia i korzyści z repozytorium AMUR

Bogumiła Wojciechowska-Marek

Aneta Marcinkowska

 

Wszystkie szkolenia prowadzone były za pośrednictwem połączenia internetowego VOIP

i trwały około 60 minut.

Ponieważ zmieniają się bazy: są uruchamiane nowe platformy oraz dochodzą nowe funkcje, bibliotekarze muszą sukcesywnie się szkolić.

 

X.  Staże zawodowe bibliotekarzy

 

 

Bibliotekarze Biblioteki PWSZ w Nysie od lat uczestniczą w stażach zawodowych w innych bibliotekach naukowych w Polsce oraz poza jej granicami.

 

1.  Polska– praktyki specjalistyczne w innych bibliotekach naukowych odbywały się w 2012r.  w ramach delegacji ale na koszt bibliotekarzy.

 

Aneta Marcinkowska

Czerwiec 2012 r. -- Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

 

2.  Unia Europejska – wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus

 

Czechy – wyjazd w ramach programu LLP Erasmus

 

Joanna Janiś, Krzysztof Balcerek

21 – 25 maja 2012 r. - Biblioteka Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlínie – Czechy.

 

 

3.  Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegia – wyjazd w ramach programu LLP Erasmus

 

 

Aneta Marcinkowska

11 - 18 sierpnia 2012 r. - Biblioteka Główna  Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) w Ås - Norwegia.

 

 

XI.  Akredytacja

 

 

W 2012 roku PWSZ w Nysie pozytywnie przeszła akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku kształcenia neofilologia.

W trakcie akredytacji ocenie podlegała również Biblioteka.

Procedura akredytacyjna dotyczyła jakości usług świadczonych przez Bibliotekę. Kontrolowane były wszystkie agendy biblioteczne. Komisja oceniła warunki lokalowe, ilość i rodzaj stanowisk dla studentów, rodzaj i zakres świadczonych usług. Oceniony został stan, zakres i dostępność księgozbioru. Sprawdzono ilość tytułów czasopism dla studentów akredytowanego kierunku. Ocenie podlegała strona WWW Biblioteki i rodzaj usług świadczonych przez serwis biblioteczny. Komisja sprawdziła również dostępność do płatnych i bezpłatnych elektronicznych źródeł informacji, oferowanych przez Bibliotekę.

 

Komisja oceniła organizację Biblioteki i świadczone przez nią usługi pozytywnie. Członkowie komisji losowo sprawdzili zawartość księgozbioru w zakresie zgodności z ECTS, Dzięki bibliograficznej bazie własnej LITERATURA DO PRZEDMIOTÓW, prowadzonej przez Bibliotekę, można było precyzyjnie wyliczyć ilość tytułów i egzemplarzy książek  zakupionych do poszczególnych przedmiotów.

Biblioteka została oceniona pozytywnie przez wszystkie poprzednie komisje. Natomiast komisja na kierunku neofilologia oceniła Bibliotekę: „Biblioteka jest bardzo nowoczesna, w pełni zdigitalizowana, zapewnia pełną i bardzo profesjonalną obsługę zarówno studentów jak i wykładowców. Posiada dostęp do licznych baz danych.”, „…biblioteka oraz jej wyposażenie są bardzo dobre. Na szczególne uznanie zasługuje zarządzanie biblioteką i jej nowoczesny charakter, dostęp do baz danych, dostępność zasobów internetowych…”

 

 

 

stat4u
©Copyright 2013 by Biblioteka PWSZ w Nysie