WARUNKI SPECJALNE :

Dodano następującą definicję:

Upoważnieni Użytkownicy oznaczają

(a) osoby, które są upoważnione przez Upoważnioną Instytucję do korzystania z dostępu do usług informatycznych takiej Upoważnionej Instytucji na miejscu lub zdalnie („Zdalny Dostęp”) metodą Bezpiecznego Uwierzytelniania oraz które są stowarzyszone z Upoważnioną Instytucją jako aktualni studenci (przed i po uzyskaniu dyplomu, w tym studenci o statusie gościa), kadra wydziałowa (w tym wykładowcy wizytujący), członkowie personelu (stałego i tymczasowego), zleceniobiorcy lub zarejestrowani użytkownicy Upoważnionej Instytucji

 

(b) osoby, które nie są obecnymi studentami, kadrą wydziałowa, członkami personelu lub zleceniobiorcami Upoważnionej Instytucji, lecz którzy mają prawo dostępu do usług informatycznych Upoważnionej Instytucji z terminali komputerowych znajdujących się fizycznie na terenie takiej Upoważnionej Instytucji („Użytkownicy Przypadkowi”), którzy są także uważani za Upoważnionych Użytkowników tylko przez okres ich fizycznego przebywania na terenie takiej Upoważnionej Instytucji

 

(c) jakakolwiek osoba podlegająca wymogowi stałego zamieszkania w Polsce, która wykonała właściwą procedurę rejestracyjną będąca Upoważnionym Użytkownikiem przez okres, przez jaki taka rejestracja pozostaje ważną i która, w przypadku osób, o których mowa w punkcie (a), (b) lub (c), pozostaje uprawnionym Upoważnionym Użytkownikiem przez okres korzystania przez nią z Materiału Licencjonowanego

 

Dodano następującą definicję:

Cele Komercyjne/Zastosowanie Komercyjne

oznacza używanie Materiału Licencjonowanego, w celach niewyłącznie będących Celami Badawczymi lub Edukacyjnymi i/lub którego celem jest wynagrodzenie pieniężne (Licencjonobiorcy, Upoważnionej Instytucji lub Upoważnionego Użytkownika) drogą sprzedaży, odsprzedaży, udzielenia kredytu, przekazania, dzierżawy lub inną formą korzystania z Materiałów Licencjonowanych.

 

Dodano następującą definicję:

Cele Badawcze lub Edukacyjne

oznacza używanie przeznaczone do badań, prywatnych studiów, nauczania lub nauki na odległość.

 

Dodano następującą definicję:

Bezpieczna Sieć

Sieć (sieć niezależna lub sieć wirtualna w sieci Internet), do której dostęp posiadają wyłącznie Upoważnieni Użytkownicy, których tożsamość jest uwierzytelniana podczas logowania i która jest potem okresowo zgodna z bieżącą najlepszą praktyką i których zachowanie podlega regulacji przez Upoważnioną Instytucję. Uwierzytelnianie w Bezpiecznej Sieci musi być przeprowadzane za pomocą adresu IP, Nazwy użytkownika/Hasła, metodą uwierzytelniania SHIBBOLETH lub inną metodą uzgodnioną na piśmie pomiędzy Licencjonodawcą i Licencjonobiorcą.

 

Następującą definicję usunięto:

Użytkownicy podlegający Opłacie

 

Następującą definicję usunięto:

„Pełnoetatowy Personel i Studenci”:

 

Następującą definicję usunięto:

„Kadra i Studenci Wydziału Nienaukowego”:

 

Następującą definicję usunięto:

Kadra i Studenci Wydziału Naukowego”:

 

WARUNKI

 

1. INTERPRETACJA

 

1.1 W niniejszej Umowie (jak określono w Załączniku), o ile nie wymaga tego inaczej kontekst, następujące wyrażenia mają następujące znaczenie:

Upoważniony Użytkownik”: (a) każdy członek personelu akademickiego lub badawczego zatrudniony lub w inny sposób akredytowany przez Członka w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu;

(b) każdy student wpisany na listę studentów Członka lub akredytowany przez Członka studiujący w pełnym lub niepełnym wymiarze uczestnictwa w zajęciach; (c) indywidualne osoby prywatne zarejestrowane jako użytkownicy biblioteki lub usługi informatycznej Członka; oraz (d) indywidualne osoby prywatne posiadające zezwolenie na korzystanie z biblioteki lub usług informatycznych

Członka; oraz w każdym przypadku osoby posiadające zezwolenie Członka na korzystanie z ogólnego dostępu do jego Sieci;

Wsparcie Klienta”: Helpdesk (jak określono w Załączniku) zapewniający uzasadnione wsparcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie;

Pełnoetatowy Personel i Studenci”: studenci studiujący w pełnym wymiarze czasu wpisani na listę studentów Członka lub akredytowani przez Członka oraz pełnoetatowy personel akademicki i badawczy zatrudniony lub w inny sposób akredytowany przez Członka (dotyczy Nature i Scientific American);

Materiał Licencjonowany”: dla każdego Członka oznacza Materiał określony w Załączniku A do tych Warunków;

Materiał”: uzgodnione elementy Nature, Czasopism NPG, Czasopism Osób Trzecich, Czasopism Palgrave Macmillan i Czasopism Osób Trzecich Palgrave Macmillan wskazane w Załączniku;

„Członek”: każdy z Członków Licencjonobiorcy wyszczególniony w Załączniku, a „Członkowie” oznaczają wszystkich z nich;

Sieć”: dla każdego Członka, system sieci lokalnej obejmujący podłączone komputery na terenie lokalizacji takiego Członka, którego adres IP określono w Załączniku;

„Kadra i Studenci Wydziału Nienaukowego”: studenci studiujący w pełnym wymiarze czasu wpisani na listę studentów lub akredytowani przez Licencjonobiorcę oraz pełnoetatowy personel akademicki i badawczy zatrudniony lub w inny sposób akredytowany przez Licencjonobiorcę, z wyłączeniem studentów i personelu wydziałów naukowych (dotyczy Czasopism Palgrave Macmillan i Czasopism Osób Trzecich Palgrave Macmillan);

Data Przedłużenia”: oznacza jak to określono w punkcie 4.1;

Kadra i Studenci Wydziału Naukowego”: studenci studiujący w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu wpisani na listę studentów Wydziału Naukowego Członków lub akredytowani przez ten Wydział oraz pełnoetatowy lub niepełnoetatowy personel akademicki i badawczy zatrudniony lub w inny sposób akredytowany przez Wydział Naukowy Członka (dotyczy wyłącznie Czasopism NPG (z wyłączeniem Scientific American) i Czasopism Osób Trzecich);

 

2. DOSTAWA I UDZIELENIE PRAW

 

2.1 Z uwzględnieniem płatności dokonywanych przez Licencjonobiorcę i w zależności od przestrzegania przez Licencjonobiorcę jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Licencjonodawca udziela Licencjonobiorcy następujących niewyłącznych praw („Praw”) na Okres Dostawy:

 

(a) zezwalanie każdemu Członkowi na korzystanie z dostępu poprzez Sieć w dowolnej chwili (zgodnie z punktem 7) z serwera Licencjonodawcy lub, w przypadkach indywidualnych, za pomocą usługi świadczonej przez przedstawiciela w jego imieniu, do celu korzystania z dostępu do tej części Materiału Licencjonowanego, która jest przez niego subskrybowana (jak określono w Załączniku A) do celów związanych z badaniami, nauczaniem i prywatnym studiowaniem za pomocą stacji roboczych podłączonych do Sieci Członka;

(b) udostępnianie tej części Materiału Licencjonowanego, która jest subskrybowana przez Członka (jak określono w Załączniku A) bezpośrednio lub zdalnie poprzez Sieć stosownego Członka Upoważnionym Użytkownikom tego Członka do celów związanych z badaniami, nauczaniem i prywatnym studiowaniem zgodnie ze zwyczajowymi procedurami i praktykami Licencjonobiorcy akceptowalnymi dla Licencjonodawcy;

(c) zezwalanie Upoważnionym Użytkownikom Członka na drukowanie i/lub pobieranie pojedynczych artykułów i innych pojedynczych pozycji pochodzących z wyszukiwania tej części Materiału Licencjonowanego, do której stosowny Członek ma subskrybowany dostęp (jak określono w Załączniku A) do celów związanych z badaniami, nauczaniem i prywatnym studiowaniem za pomocą stacji roboczych podłączonych do Sieci Członka;

(d) zezwalanie personelowi akademickiemu akredytowanemu przez Członka na kopiowanie pojedynczych artykułów z tej części Materiału Licencjonowanego, do której stosowny Członek ma subskrybowany dostęp (jak określono w Załączniku A) celem przekazania ich studentom akredytowanym przez Licencjonobiorcę w celu umieszczenia takich pojedynczych artykułów w pakietach szkoleniowych;

(e) zezwalanie każdemu Członkowi na kopiowanie pojedynczych egzemplarzy artykułów z tej części Materiału Licencjonowanego, do której stosowny Członek ma subskrybowany dostęp (jak określono w Załączniku A) w formie wydruku na papierze celem ich bezpłatnej dystrybucji w takiej papierowej wersji (lecz nie elektronicznej) do bibliotek organizacji typu non-profit i organizacji niekomercyjnych zgodnie z zasadami dozwolonego użytku. Osoba, która niniejszym otrzymała taką kopię nie nabywa prawa ani licencji na kopiowanie lub inne przetwarzanie takiego pojedynczego artykułu; oraz

(f) tworzenie łącza hypertext w jakiejkolwiek części Materiału Licencjonowanego pod warunkiem, że z takiego łącza hypertext nie mogą korzystać osoby inne niż Upoważnieni Użytkownicy.

 

2.2 Prawa dotyczą osoby Licencjonobiorcy i nie obejmują jego organizacji zależnych lub macierzystych, ani jakichkolwiek innych organizacji związanych lub stowarzyszonych z nim oprócz Członków określonych w niniejszej Umowie. Licencjonobiorca nie ma prawa cedować, podlicencjonować, przenosić, powierzać lub w inny sposób przekazywać swoich praw wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjonodawcy.

 

2.3 Tytuł prawny i prawo własności do Materiału Licencjonowanego (w tym do kopii wykonanych przez Licencjonobiorcę lub w jego imieniu oraz kopii wykonanych przez Upoważnionych Użytkowników) nie jest przenoszone na Licencjonobiorcę i pozostaje przy Licencjonodawcy, zgodnie z Prawami udzielonymi w punkcie 2.1 i punkcie 4.6. Licencjonobiorca potwierdza, że jakiekolwiek prawa, które nie są wyraźnie udzielone w niniejszej Licencji, są zastrzeżone dla Licencjonodawcy.

 

2.4 Licencjonobiorca oraz Członkowie są odpowiedzialni za zapewnienie sprzętu komputerowego i usług telekomunikacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu i korzystania z Materiału Licencjonowanego oraz zapłatę za ten sprzęt i usługi. Licencjonodawca nie będzie udzielać zniżki lub zwrotu opłat ponoszonych przez Licencjonobiorcę w związku z takimi usługami telekomunikacyjnymi lub opłat związanych z kontaktowaniem się ze Wsparciem Klienta. Licencjonobiorca akceptuje fakt, że Licencjonodawca nie ma kontroli nad takimi usługami telekomunikacyjnymi oraz że Licencjonodawca nie będzie ponosić względem Licencjonobiorcy lub Członków jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zaniedbań dostawców usług telekomunikacyjnych lub z tytułu usterek urządzeń tych dostawców i sprzętu komputerowego Licencjonobiorcy.

 

3. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

 

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w punkcie 2.1, Licencjonobiorca gwarantuje, że on ani którykolwiek Członek nie będzie wykonywać poniższych czynności oraz że on ani którykolwiek Członek nie udzieli licencji ani pozwolenia innym osobom, bezpośrednio lub pośrednio, na wykonywanie tych czynności bez wcześniejszej pisemnej zgody Licencjonodawcy:

 

(a) sprzedaż, dystrybucja, licencjonowanie, dzierżawa lub korzystanie w inny sposób z Materiału Licencjonowanego lub któregokolwiek z jego elementów do jakiegokolwiek celu komercyjnego;

(b) udostępnianie Materiału Licencjonowanego lub któregokolwiek z jego elementów w jakikolwiek sposób osobom innym niż Upoważnieni Użytkownicy;

(c) udostępnianie Materiału Licencjonowanego lub któregokolwiek z jego elementów w elektronicznych biuletynach informacyjnych, grupach dyskusyjnych, na stronach internetowych, serwerach FTP lub w jakąkolwiek inną metodą umieszczania lub przesyłania materiałów w sieci Internet, za pomocą usługi on-line lub w sieci WAN;

(d) usuwanie lub zasłanianie informacji o prawach autorskich Licencjonodawcy umieszczonych na Materiałach Licencjonowanych, w tym na wydrukach na papierze;

(e) wykorzystywanie Materiału Licencjonowanego do tworzenia prac, produktów lub usług pochodnych lub łączenie Materiału Licencjonowanego z jakimkolwiek innym produktem, bazą danych lub usługą;

(f) dokonywanie zmian, poprawek, modyfikacji lub tłumaczenia Materiału Licencjonowanego;

(g) podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogą spowodować znaczne lub całkowite ograniczenie możliwości uzyskania przychodu przez Licencjonobiorcę drogą sprzedaży i marketingu Materiału Licencjonowanego;

(h) korzystanie z Materiału Licencjonowanego dostarczonego zgodnie z niniejszą Umową w sposób, który może naruszać prawa autorskie lub inne prawa własności zawarte w tym materiale;

(i) zdalne udostępnianie Materiału Licencjonowanego lub któregokolwiek z jego elementów osobom innym niż Upoważnieni Użytkownicy; lub

(j) masowe, zautomatyzowane lub systematyczne wydzielanie danych z Materiału

Licencjonowanego lub magazynowanie takich danych w formie wydruku papierowego.

 

7. ZOBOWIĄZANIA LICENCJONOBIORCY

 

7.1 Licencjonobiorca podejmie wszelkie uzasadnione kroki i spowoduje, że każdy Członek podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Materiał Licencjonowany jest używany wyłącznie zgodnie z zasadami i warunkami niniejszej Umowy oraz poinformuje Upoważnionych Użytkowników o ograniczeniach dozwolonego użytkowania i innych postanowieniach określonych w niniejszej Umowie.

 

7.2 Licencjonobiorca wprowadzi niezbędne procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków niniejszej Umowy przez Upoważnionych Użytkowników i zapewni wprowadzenie takich procedur przez każdego Członka.

 

7.3 Licencjonobiorca niezwłocznie zawiadomi Licencjonodawcę o naruszeniach warunków Umowy, o jakich dowie się Licencjonobiorca lub Członek, a Licencjonobiorca zgadza się współpracować i spowodować, że Członkowie będą współpracować z Licencjonodawcą w niezbędnym zakresie w celu ewentualnego wstrzymania dalszego niewłaściwego użytkowania.

 

7.4 Zgodnie z punktem 4.9, żadne z postanowień zawartych w niniejszej Umowie nie będzie czynić Licencjonobiorcy odpowiedzialnym za niedotrzymanie ograniczeń określonych w zasadach i warunkach niniejszej Umowy przez któregokolwiek Upoważnionego Użytkownika o ile Licencjonobiorca spełnił warunki podane w punktach 6, 7.1, 7.2 oraz 7.3 oraz nie spowodował, umyślnie pomagał lub zachęcał do takiego niedotrzymania i nie dopuścił do jego kontynuowania po otrzymaniu zawiadomienia o takim niedotrzymaniu od Licencjonodawcy lub w inny sposób. Jednakże w przypadku nieprzerwania niewłaściwego użytkowania Licencjonodawca będzie mieć prawo od wypowiedzenia niniejszej Umowy.

 

7.5 Licencjonodawca będzie mieć prawo do kontroli korzystania z Materiału Licencjonowanego przez serwery Licencjonodawcy lub, w indywidualnych przypadkach, za pomocą usługi świadczonej przez przedstawiciela w jego imieniu w celu kontroli przestrzegania niniejszej Umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem