1. PODSTAWOWE OKREŚLENIA

 

1.1

 

Upoważnieni Użytkownicy

(a) jakikolwiek obecny, pojedynczy pracownik Uprawnionej Instytucji Licencjonobiorcy, który jest upoważniony przez Licencjonobiorcę do korzystania z dostępu do Materiałów Licencjonowanych; oraz (b) jakakolwiek osoba wykonująca

tymczasowo funkcje pracownika, niezależny wykonawca lub konsultant, który wykonuje pracę na rzecz Uprawnionej Instytucji Licencjonobiorcy i jest upoważniony przez Uprawnioną Instytucję do korzystania z dostępu do Materiałów Licencjonowanych tak długo, jak taki użytkownik pozostaje osobą upoważnioną przez Uprawnioną Instytucję do wykonywania pracy na rzecz Uprawnionej Instytucji oraz tak długo, jak w którymkolwiek z tych dwóch przypadków takie osoby otrzymały od Licencjonobiorcy hasło lub inne narzędzie do uwierzytelniania. Ta definicja Upoważnionych Użytkowników obejmuje inne osoby, w tym użytkowników przypadkowych, którzy posiadają zgodę na korzystanie z biblioteki lub serwisu informatycznego Uprawnionej Instytucji oraz na korzystanie z dostępu do Bezpiecznej Sieci, lecz wyłącznie z terminali komputerowych znajdujących się na Terenie Biblioteki Uprawnionej Instytucji. Ta definicja Upoważnionych Użytkowników nie obejmuje emerytów lub absolwentów Uprawnionej Instytucji. Ta definicja Upoważnionych Użytkowników nie obejmuje użytkowników w filiach, instytucjach stowarzyszonych lub partnerskich Uprawnionej Instytucji znajdujących się poza Polską lub w innych Instytucjach w Polsce, których nie wyszczególniono w Załączniku 1 do niniejszej Umowy.

 

Zastosowanie Komercyjne

Wyłącznie do celów wynagrodzenia pieniężnego (uzyskiwanego przez lub na rzecz Licencjonobiorcy lub Uprawnionej Instytucji, bądź Upoważnionego Użytkownika) drogą sprzedaży, odsprzedaży, pożyczki, przekazania, wynajmu lub inną formą korzystania z Materiałów Licencjonowanych. W celu uniknięcia wątpliwości, odzyskanie kosztów bezpośrednich przez Licencjonobiorcę lub którąkolwiek Uprawnioną Instytucję od Upoważnionych Użytkowników, ani korzystanie przez Licencjonobiorcę lub Uprawnioną Instytucję bądź przez Upoważnionego Użytkownika z Materiałów Licencjonowanych w ramach badań finansowanych przez organizację handlową nie jest uważane za Zastosowanie Komercyjne.

 

Pakiety Szkoleniowe

Zbiór lub kompilacja materiałów (np. rozdziały książek, artykuły z czasopism) wykonana przez członka personelu Uprawnionej Instytucji do korzystania przez studentów podczas zajęć w celach edukacyjnych w Uprawnionej Instytucji.

 

Rezerwa Elektroniczna

Elektroniczne kopie materiałów (np. rozdziały książek, artykuły z czasopism) wykonane i przechowywane w Bezpiecznej Sieci przez Uprawnioną Instytucję do użytku przez studentów w związku z konkretnymi kursami oferowanymi przez Uprawnioną Instytucję swoim studentom.

 

Uprawniona Instytucja

Instytucja znajdująca się na terenie Polski i wyszczególniona w Załączniku 1 do niniejszej Umowy i która zgodziła się na bycie związaną zasadami i warunkami niniejszej Licencji jako jej strona.

 

Teren Biblioteki

Fizyczny teren biblioteki lub bibliotek prowadzonych przez Uprawnione Instytucje.

 

Materiały Licencjonowane

Tytuły e-Resource publikowane przez Wydawcę i Licencjonowane przez Uprawnione Instytucje oraz wyszczególnione dla tej instytucji w Załączniku 1 i na fakturze Wydawcy.

 

Bezpieczna Sieć

Sieć (sieć niezależna lub sieć wirtualna w sieci Internet), do której dostęp posiadają wyłącznie Upoważnieni Użytkownicy zatwierdzeni przez Upoważnioną Instytucję, których tożsamość jest uwierzytelniana podczas logowania i która jest potem okresowo zgodna z bieżącą najlepszą praktyką i których zachowanie podlega regulacji przez Upoważnioną Instytucję. Dostęp do strony przez otwarte serwery proxy lub inne serwery proxy niewymagające uwierzytelniania jest zabroniony.

 

Serwer

Serwer, będący serwerem Wydawcy lub serwerem osoby trzeciej wyznaczony przez Wydawcę, na którym zainstalowano Materiały Licencjonowane i z którego można uzyskać dostęp do tych Materiałów.

 

Okres Subskrypcji

Okres jednego roku lub wielu lat (każdy rok odpowiadający 51 wydaniom Science) zgodnie z Załącznikiem 1.

 

3. PRAWA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW LICENCJONOWANYCH

Licencjonobiorca i Upoważnieni Użytkownicy mogą w pełni korzystać z Materiałów Licencjonowanych zgodnie z Zasadą Dozwolonego Użytku określoną prawem Stanów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako ograniczające w jakikolwiek sposób prawa Licencjonobiorcy lub któregokolwiek z Upoważnionych Użytkowników wynikające z zasad Dozwolonego Użytku określonych prawem Stanów Zjednoczonych lub prawem międzynarodowym dotyczące korzystania z Materiałów

Licencjonowanych.

 

3.1 Uprawnione Instytucje, zgodnie z punktem 6 poniżej, mają prawo:

 

3.1.1 Umożliwiać swoim Upoważnionym Użytkownikom uzyskanie dostępu do Materiałów Licencjonowanych z Serwera przez Bezpieczną Sieć i uzyskanie dostępu zdalnego do Materiałów Licencjonowanych zgodnie z procedurami bezpiecznego dostępu wprowadzonymi przez Uprawnioną Instytucję.

 

3.1.2 Zapewniać Upoważnionym Użytkownikom zintegrowany dostęp i zintegrowane informacje o autorze, tytule artykułu, wyciągu i indeksu słów kluczowych Materiałów Licencjonowanych oraz wszystkich innych podobnych materiałów licencjonowanych od innych wydawców.

 

3.1.3 Zapewniać pojedyncze drukowane lub elektroniczne kopie pojedynczych artykułów z zachowaniem umiaru na prośbę pojedynczych Upoważnionych Użytkowników.

 

3.1.4 Wyświetlać, pobierać lub drukować z zachowaniem umiaru Materiały Licencjonowane do celów marketingu wewnętrznego lub testowania bądź szkolenia Upoważnionych Użytkowników lub grup Upoważnionych Użytkowników.

 

3.2 Zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych Ameryki i zgodnie z punktem 6 poniżej, Upoważnieni Użytkownicy mają prawo:

 

3.2.1 Wyszukiwać, przeglądać, pobierać i wyświetlać Materiały Licencjonowane.

 

3.2.2 Dokonywać elektronicznego zapisu pojedynczych artykułów lub pozycji Materiałów Licencjonowanych do osobistego użytku z zachowaniem umiaru.

 

3.2.3 Drukować kopię części Materiałów Licencjonowanych z zachowaniem umiaru.

 

3.2.4 Sporadycznie dystrybuować kopię pojedynczych artykułów lub pozycji Materiałów Licencjonowanych w formie drukowanej lub elektronicznej innym Upoważnionym Użytkownikom; w celu uniknięcia wątpliwości, niniejszy punkt będzie obejmować dystrybucję kopii do celów nauczania każdemu pojedynczemu studentowi Upoważnionego Użytkownika w podczas zajęć w Uprawnionej Instytucji.

 

3.2.5 Dystrybuować pojedyncze kopie części Materiałów Licencjonowanych w formie drukowanej lub elektronicznej współpracownikom, Upoważnionym Użytkownikom lub innym osobom, do celów badań naukowych i wymiany informacji naukowych lub do wykorzystania jako podstawa grup dyskusyjnych i zgodnie z postanowieniem dotyczącym dozwolonego użytki zawartym w punkcie 3.

 

4. DOSTAWA KOPII DO INNYCH BIBLIOTEK

 

Uprawnione Instytucje mogą, zgodnie z punktem 6 poniżej, dostarczać Upoważnionemu Użytkownikowi innej biblioteki kopię pojedynczego dokumentu będącego częścią Materiałów Licencjonowanych pocztą lub faksem do celów badawczych lub prywatnych studiów, a nie do Zastosowania Komercyjnego - jest to praktyka powszechnie nazywana Wypożyczaniem Międzybibliotecznym. Wydawca zezwala na Wypożyczanie Międzybiblioteczne (Inter Library Loan - ILL) artykułów lub składników Materiałów Licencjonowanych do użytku niekomercyjnego zgodnie z Częścią 108 Ustawy o prawie autorskim Stanów Zjednoczonych (17 USC108, „ograniczenia wyłącznych praw: powielanie materiałów przez biblioteki i archiwa") oraz punktem 3 Wytycznych dotyczących zastrzeżeń punktu 108(g)(2) opracowanych przez Państwową Komisję ds. Nowych Zastosowań Technicznych Dzieł Chronionych Prawami Autorskimi (National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works). Ponadto Uprawnione Instytucje mogą dostarczać pojedyncze kopie artykułów pobranych z Materiałów Licencjonowanych proszącej o to bibliotece drogą bezpiecznej transmisji elektronicznej (za pomocą aplikacji Ariel lub podobnej, przy czym plik elektroniczny musi zostać usunięty natychmiast po wydruku) do celów Wypożyczania Międzybibliotecznego jak opisano powyżej.

 

5. PAKIETY SZKOLENIOWE I REZERWA ELEKTRONICZNA

 

Uprawnione Instytucje mogą, zgodnie z punktem 6 poniżej, umieszczać uzasadnione części Materiałów Licencjonowanych w drukowanych zbiorach Pakietów Szkoleniowych i Rezerwy Elektronicznej do korzystania przez Upoważnionych Użytkowników podczas zajęć w Uprawnionej Instytucji, lecz nie do Zastosowania Komercyjnego. Każda taka część Materiałów musi zawierać stosowne informacje o źródle z podaniem tytułu i autora fragmentu i całej pracy oraz wydawcy. W przypadku Rezerwy Elektronicznej, Uprawniona Instytucja zgadza się usunąć treść Materiałów po zakończeniu danych zajęć/kursu. Istnieje możliwość oferowania Upoważnionym Użytkownikom, którzy według uzasadnionej opinii Licencjonobiorcy są niewidomi lub niedowidzący, pakietów szkoleniowych w formie innej niż elektroniczna lub drukowana, jak np. materiał w wersji audio lub wytłoczony pismem Braille'a.

 

6. ZABRONIONE PRZYPADKI UŻYTKOWANIA

 

6.1 Licencjonobiorca, żadna z Uprawnionych Instytucji ani Upoważnieni Użytkownicy nie mają prawa:

 

6.1.1 Usuwać, zakrywać, zasłaniać lub zmieniać nazwisk autorów lub informacji o prawach autorskich Wydawcy bądź innych oznaczeń identyfikacyjnych lub informacji o zrzeczeniu się odpowiedzialności umieszczonych w Materiałach Licencjonowanych;

 

6.1.2 systematycznie wykonywać drukowanych lub elektronicznych kopii wielu fragmentów Materiałów Licencjonowanych do celów innych niż określone w Części 5

 

6.1.3 umieszczać lub rozpowszechniać jakiejkolwiek części Materiałów Licencjonowanych w jakiejkolwiek sieci elektronicznej, w tym m. in. w sieci Internet i na stronach www, z wyjątkiem Bezpiecznej Sieci;

 

6.1.4 Wydawca rezerwuje sobie prawo do zablokowania lub niedopuszczenia do nieupoważnionego użytkowania zautomatyzowanego programu komputerowego lub czynności mającej na celu wyszukiwanie, indeksowanie, testowanie, pobieranie lub przechwytywanie informacji z Materiałów Licencjonowanych (w tym m. in. programów typu „web robot”, „spiker” i „crawler”) negatywnie wpływającej na działanie serwera AAAS lub korzystanie z Materiałów Licencjonowanych przez inne osoby.

 

6.2 Następujące czynności wymagają wyraźnej pisemnej zgody Wydawcy:

 

6.2.1 wykorzystywanie całości lub jakiejkolwiek części Materiałów Licencjonowanych do jakiegokolwiek Celu Komercyjnego;

 

6.2.2 systematyczna dystrybucja całości lub jakiejkolwiek części Materiałów Licencjonowanych na rzecz osób innych niż Upoważnieni Użytkownicy;

 

6.2.3 publikowanie, dystrybucja lub udostępnianie Materiałów Licencjonowanych, prac opartych na Materiałach Licencjonowanych lub prac łączących Materiały Licencjonowane z jakimkolwiek innym materiałem, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej Licencji;

 

6.2.4 dokonywanie zmian, skracanie, dostosowywanie lub modyfikowanie Materiałów Licencjonowanych, z wyjątkiem zakresu koniecznego do umożliwienia prawidłowego wyświetlania tych Materiałów na ekranach komputerowych Upoważnionych Użytkowników i z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej Licencji. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiana słów lub ich kolejności jest zabroniona.

 

6.3 Licencjonobiorca ani żadna Uprawniona Instytucja nie mają prawa:

 

6.3.1 Pobierać części Materiałów Licencjonowanych w celu systematycznego i ciągłego tworzenia kopii lokalnych (nie dotyczy to krótkotrwałej, dynamicznej treści pojedynczych materiałów przechowywanej w pamięci podręcznej) do redystrybucji.

 

8. ZOBOWIĄZANIA LICENCJONOBIORCY

 

8.1 Licencjonobiorca i każda Uprawniona Instytucja ma obowiązek:

 

8.1.1 dołożyć wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że wszyscy Upoważnieni Użytkownicy zostaną właściwie powiadomieni o znaczeniu szanowania praw własności intelektualnej dotyczących Materiałów Licencjonowanych oraz sankcji nakładanych przez każdą Uprawnioną Instytucję za złamanie tych praw;

 

8.1.2 dołożyć wszelkich uzasadnionych starań, aby poinformować Upoważnionych Użytkowników o zasadach i warunkach niniejszej Licencji i podjąć kroki w celu zabezpieczenia Materiałów Licencjonowanych przed nieupoważnionym używaniem i innym naruszeniem warunków niniejszej Licencji;

 

8.1.3 dołożyć wszelkich uzasadnionych starań, aby kontrolować przestrzeganie prawa i zawiadomić Wydawcę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek przypadku nieupoważnionego użytkowania lub innym niedotrzymaniu warunków Licencji oraz podjąć wszystkie uzasadnione i właściwe kroki, włącznie z postępowaniem dyscyplinarnym, aby zapewnić, że taka sytuacja nie występuje i ponownie nie wystąpi. W przypadku braku możliwości identyfikacji lub przerwania działań konkretnej osoby naruszającej warunki Licencji, Wydawca ma prawo wstrzymać, zawiesić lub odciąć dostęp do wszystkich lub jakiejkolwiek części strony organizacji naruszającej warunki Licencji. Wydawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody;

 

8.1.4 przekazać Wydawcy w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy informacje wystarczające do umożliwienia Wydawcy zapewnienia dostępu do Materiałów Licencjonowanych zgodnie z jego obowiązkiem wynikającym z punktu 7.2.3. W przypadku dokonania przez Licencjonobiorcę jakiejkolwiek znaczącej zmiany takich informacji, Licencjonobiorca zawiadomi o tym Wydawcę co najmniej dziesięć (10) dni przed wprowadzeniem takiej zmiany;

 

8.1.5 prowadzić pełną i aktualną dokumentację wszystkich adresów IP oraz przekazywać Wydawcy szczegóły takich elementów dodanych, usuniętych lub innych zmian takiej dokumentacji w niezbędnym zakresie umożliwiającym Wydawcy zapewnienie Upoważnionym Użytkownikom dostępu do Materiałów Licencjonowanych zgodnie z niniejszą Licencją. Dostęp do Materiałów Licencjonowanych jest zapewniany za pomocą adresu IP. Wydawca wymaga wcześniejszego powiadamiania o zmianach adresów IP z jednego konta na inne z powodu połączenia, zakupu lub rozdzielenia instytucji: w takich przypadkach, opłata subskrypcyjna zostanie stosownie zmieniona;

 

8.1.6 dołożyć wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że dostęp do Materiałów Licencjonowanych mają wyłącznie Upoważnieni Użytkownicy;

 

8.1.7 ponosić wszystkie koszty niezbędne do korzystania z dostępu i przeglądania Opublikowanych Materiałów, w tym koszty urządzeń, oprogramowania, linii telefonicznych, opłaty telekomunikacyjne i opłaty za łącza internetowe;

 

8.1.8 zgadzać się na współpracę w przypadku uzasadnionych próśb o umieszczenie pisemnych informacji przy Materiałów Licencjonowanych lub stronach internetowych będących bramkami do systemu, aby informować użytkowników o warunkach użytkowania;

 

8.1.9 Licencjonobiorca i jego Upoważnieni Użytkownicy będą mieć dostęp do Forów, chat roomów lub grup dyskusyjnych, które mogą w dowolnej chwili umieszczać wpisy na Materiałach Licencjonowanych. Chociaż zakres odpowiedzialności Licencjonobiorcy nie obejmuje wymuszania lub kontroli zachowania użytkownika w takich grupach dyskusyjnych, Licencjonobiorca odrzuca wszelkie roszczenia dotyczące praw autorskich lub ‘praw moralnych’ w stosunku do wpisów któregokolwiek z jego pracowników lub Upoważnionych Użytkowników, z takim wyjątkiem, że Licencjonobiorca rezerwuje sobie prawo do wykorzystywania takich wpisów do celów edukacyjnych w waszej instytucji.

 

8.2 Żadne z postanowień niniejszej Licencji nie będzie nakładać na Licencjonobiorcę lub którąkolwiek Uprawnioną Instytucję odpowiedzialności z tytułu naruszenia warunków niniejszej Licencji przez któregokolwiek Upoważnionego Użytkownika, o ile Licencjonobiorca i Uprawniona Instytucja nie spowodowała takiego naruszenia, świadomie w nim pomagała lub go akceptowała po uzyskaniu informacji o faktycznym wystąpieniu takiego niedotrzymania.

 

Akceptuję licencję i wchodzę do bazy

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem