pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim reprezentowanym przez prof. dr hab. Marka Niezgódkę Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ul. Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa Polska (zwanym w dalszej części niniejszej Umowy "Licencjonobiorcą") a Springer Science and Business Media BV Van Godewijckstraat 30 3311 GX Dordrecht Holandia (zwanym w dalszej części niniejszej Umowy "Licencjonodawcą") reprezentowanym przez ...

 

CZĘŚĆ 1. TREŚĆ MATERIAŁÓW LICENCJONOWANYCH; UDZIELENIE LICENCJI

 

1.1 Materiały, które są przedmiotem niniejszej Umowy, określono w Załączniku 3.1 i Załączniku 3.2 do niniejszej Umowy (zwane w dalszej części niniejszej Umowy "Materiałami Licencjonowanymi"). Materiały Licencjonowane składają się z "Materiałów Subskrybowanych" wyszczególnionych w Załączniku 3.1 i "Materiałów Niesubskrybowanych" wyszczególnionych w Załączniku 3.2.Materiały Subskrybowane są w pełni płatne. Materiały Niesubskrybowane są tymi, które Licencjonodawca udostępnia do użytku nieodpłatnego lub ze specjalną zniżką jak opisano w Załączniku 1 niniejszej Umowy. Te tytuły własności nie różnią się pod względem dostępności do Licencjonobiorcy, dozwolonych rodzajów użytkowania ani ograniczeń, lecz wyłącznie pod względem Praw do Archiwizacji (jako określono w niniejszej Umowie) udzielonych przez Licencjonodawcę i opisanych w niniejszej Umowie.

 

1.2 Do celu niniejszej Umowy "Upoważnieni Użytkownicy" Licencjonobiorcy są określeni jako członkowie wydziałowi (w tym tymczasowi członkowie wydziałów lub członkowie wydziałów prowadzących wymianę studentów na czas ich oddelegowania); absolwenci i studenci oraz członkowie personelu. Dostęp zdalny jest dozwolony wyłącznie członkom wydziałowym, absolwentom i studentom oraz członkom personelu Licencjonobiorcy. Inna forma dostępu zdalnego jest zabroniona.

 

1.3 Licencjonodawca niniejszym udziela Licencjonobiorcy niewyłącznej licencji na używanie Materiałów Licencjonowanych i dostarczanie Materiałów Licencjonowanych Upoważnionym Użytkownikom przez bezpieczną sieć Licencjonobiorcy zgodnie z niniejszą Umową.

 

1.4 Licencjonobiorca potwierdza, że Materiały Licencjonowane są chronione prawami autorskimi i/lub prawami dotyczącymi baz danych. Wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone Licencjonobiorcy, są wyraźnie zastrzeżone.

 

1.5 Jeżeli Licencjonobiorca publicznie udostępni swoje zbiory biblioteczne, to będzie mógł także publicznie udostępnić Materiały Licencjonowane i zezwolić na publiczne kopiowanie z tych Materiałów do celów naukowych, badawczych i do osobistego użytku ze stacji roboczych na terenie biblioteki. Jakakolwiek forma publicznego dostępu zdalnego do Materiałów Licencjonowanych jest zabroniona.

 

CZĘŚĆ 2. OPIS DOSTĘPU I DOZWOLONEGO UŻYTKOWANIA

 

2.1 Licencjonodawca oferuje kontrolowany dostęp do Materiałów Licencjonowanych za pomocą nazwy (nazw) domeny lub adresów IP Instytucji Członkowskich wyszczególnionych w Załączniku 2 łącznie z ich Upoważnionymi Użytkownikami.

 

2.2 Licencjonodawca zezwala Upoważnionym Użytkownikom przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.

 

2.3 Dozwolone jest incydentalne i nieregularne współużytkowanie ograniczonej ilości Materiałów Licencjonowanych przez Upoważnionych Użytkowników i nieupoważnione osoby do celów współpracy naukowo-badawczej, z wyłączeniem prawa do ponownego przekazywania Materiałów.

 

2.4 Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez Upoważnionych Użytkowników jest zabroniona.

 

2.5 Upoważnieni Użytkownicy mogą uzyskać zdalny dostęp do Materiałów Licencjonowanych stosując procedury bezpiecznego dostępu wprowadzone przez Licencjonobiorcę.

 

2.6 Upoważnieni Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

 

2.7 Licencjonobiorca i jego Upoważnieni Użytkownicy mogą używać uzasadnionej części Materiałów Licencjonowanych do sporządzania pakietów szkoleniowych lub innych materiałów edukacyjnych, lecz jedynie do użytku związanego ze szkoleniem w sali wykładowej. Powyższe udzielenie praw dotyczących pakietów szkoleniowych będzie mieć zastosowanie do odpowiadających im drukowanych wydań Materiałów Licencjonowanych przed datą obowiązywania Materiałów Licencjonowanych dostarczanych na podstawie niniejszej Umowy.

 

2.8 Elektroniczna forma Materiałów Licencjonowanych może być używana jako źródło Wypożyczania Międzybibliotecznego ("WM"), w ramach którego dopuszczalne jest drukowanie artykułów i ich dostarczanie drogą pocztową, faksem lub usługą opartą na przesyłaniu faksem, w celu spełnienia wniosków o WM składanych przez bibliotekę akademicką, instytut badawczy lub inną bibliotekę niekomercyjną. Zabronione jest honorowanie wniosków otrzymywanych z firm komercyjnych lub pochodzących bezpośrednio od osób prywatnych. Dozwolone jest spełnianie wniosków o usługę Loansome Doc®. Dozwolone jest WM drogą bezpiecznej transmisji elektronicznej, jak wykazano na systemach ARIEL i Prospero. Pliki przesyłane w ten sposób muszą być opatrzone informacjami o prawach autorskich i muszą spełniać stosowne prawa autorskie.

 

CZĘŚĆ 4. SPECJALNE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA MATERIAŁÓW LICENCJONOWANYCH

 

4.1 Licencjonobiorca ani jego Upoważnieni Użytkownicy nie mają prawa modyfikować, przystosowywać, przekształcać, tłumaczyć lub tworzyć jakichkolwiek materiałów pochodnych na jakimkolwiek nośniku opartym na Materiałach Licencjonowanych lub zawierającym jakiekolwiek Materiały Licencjonowane ani używać jakichkolwiek takich Materiałów w inny sposób, który naruszałby prawa autorskie lub inne prawnie zastrzeżone prawa tego dotyczące. Usuwanie, ukrywanie i modyfikowanie informacji o prawach autorskich, znaków handlowych, informacji o autorze oraz innych informacji i klauzul o zrzeczeniu się odpowiedzialności umieszczonych przez Licencjonodawcę lub jakiegokolwiek innego członka Grupy Springer w Produktach Licencjonowanych w jakikolwiek sposób jest zabronione. Licencjonobiorca umieści odpowiednie informacje i podejmie uzasadnione działania, aby zapewnić poinformowanie Upoważnionych Użytkowników o obowiązywaniu praw autorskich i ograniczeniach zawartych w niniejszej Umowie w odniesieniu do reprodukcji, używania i przesyłania Materiałów Licencjonowanych. W przypadku naruszenia zasad i warunków niniejszej Umowy lub stosownego prawa autorskiego, Licencjonodawca i Licencjonobiorca zgadzają się, że podejmą natychmiastowe działanie w celu zawieszenia dostępu do Materiałów Licencjonowanych jakiegokolwiek Upoważnionego Użytkownika naruszającego te ograniczenia dotyczące korzystania z tych Materiałów i rozważą inne ograniczenia dostępu do Materiałów Licencjonowanych i ich pobierania, w tym dodatkowe ograniczenia dotyczące ich drukowania i ściągania.

 

4.2 Publikowanie kompletnych artykułów, rozdziałów, wydań lub książek na stronach internetowych osób prywatnych lub instytucji jest zabronione.

 

4.3 Zabrania się używania Produktów Licencjonowanych (w sposób bezpośredni lub pośredni) do któregokolwiek z następujących celów:

4.3.1 Znacznej lub systematycznej reprodukcji do celów handlowych lub niehandlowych za opłatą lub nieodpłatnie.

4.3.2 Redystrybucji, odsprzedaży lub podlicencjonowania w jakikolwiek sposób, w tym związanych z odpłatnym użytkowaniem, z wyjątkiem przypadków opisanych w Załączniku 2.

4.3.3 Regularnych dostaw lub dystrybucji pojedynczych lub wielokrotnych kopii w jakiejkolwiek formie osobie niebędącej Upoważnionym Użytkownikiem.

4.3.4 Dystrybucji jakiejkolwiek części Materiałów Licencjonowanych w jakiejkolwiek sieci elektronicznej innej niż bezpieczna sieć Licencjonobiorcy.

 

4.4 Używanie wszystkich lub jakiejkolwiek części Materiałów Licencjonowanych jako nagrody pieniężnej (przez Licencjonobiorcę lub jakiegokolwiek Upoważnionego Użytkownika) drogą sprzedaży, przekazania lub wykorzystywania Materiałów Licencjonowanych w innej formie wymaga wyraźnej pisemnej zgody Licencjonodawcy. Masowa reprodukcja lub dystrybucja elektronicznych lub drukowanych kopii Materiałów Licencjonowanych do celów sprzedaży/promocji jest surowo zabroniona.

 

CZĘŚĆ 11. ZNAKI HANDLOWE LICENCJONODAWCY

 

11.1 W okresie obowiązywania niniejszej Umowy tytuł własności do jakichkolwiek publikacji objętych licencją na podstawie niniejszej Umowy oraz wszelkie znaki handlowe, loga i kolofony będące własnością lub objęte licencją udzieloną Licencjonodawcy lub podmiotom stowarzyszonym, które znajdują się na Materiałach Licencjonowanych, muszą być na nich umieszczone zgodnie z niniejszym postanowieniem, a Licencjonobiorcy lub jego Upoważnionym Użytkownikom nie wolno ich usuwać ani zmieniać.

 

11.2 Licencjonodawca będzie mieć prawo do sprawdzania i zatwierdzania użytkowania w SpringerLink tytułów publikacji, znaków handlowych, logo, kolofonów, prawnie zastrzeżonych legend lub informacji prawnych umieszczonych Licencjonodawcę w związku ze stosownymi publikacjami lub Materiałami Licencjonowanymi, w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami Części 11.1 powyżej i normami jakości Licencjonodawcy.

 

11.3 Wszystkie prawa dotyczące tytułów publikacji, znaków handlowych, logo, nazw podmiotów i kolofonów są wyraźnie i wyłącznie zastrzeżone.

 

Akceptuję licencję i wchodzę do bazy

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem