Podmioty zawierające umowę: THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) INC. 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19014, USA („TR”) oraz Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa, Polska. („KLIENT”).

Poziom licencji - „Instytucja” oznacza licencję dla użytkownika końcowego, w ramach której dowolny Pracownik/Uczestnik Klienta w lokalizacji Instytucji określonej (określonych) w Załączniku A, który może korzystać z dostępu do Produktu za pomocą Szczegółowych danych logowania.

Poziom licencji - „Pracownik/uczestnik”: w stosunku do instytucji akademickiej, pracownik, obecny student lub pełnoetatowy członek kadry wydziałowej tej instytucji oraz wszelkie inne osoby nie będące pracownikami, obecnymi studentami lub członkami kadry wydziałowej instytucji, lecz uprawnione do sporadycznego dostępu do usług informatycznych instytucji z terminali komputerowych znajdujących się na terenie biblioteki instytucji („Użytkownicy przypadkowi”).W celu uniknięcia wątpliwości - zdalny dostęp do Usług dostawy treści przez Użytkowników przypadkowych jest zabroniony.

 

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY USŁUG DOSTAWY TREŚCI ZASADY I WARUNKI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW BĘDĄCYCH USŁUGAMI DOSTAWY TREŚCI

 

Oprócz warunków głównej części Zasad i warunków tej Umowy, warunki niniejszego Załącznika dotyczącego usług dostawy treści mają zastosowanie do wszystkich Usług dostawy treści jak określono na Stronie przewodniej.

 

3. PRAWA UŻYTKOWANIA

 

3.1. W stosunku do każdej Usługi dostawy treści, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy TS udziela Klientowi ograniczonego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa do umożliwienia Użytkownikom końcowym dostępu do Usługi dostawy treści zgodnie z warunkami określonymi w paragrafach 3.2 i 3.3 poniżej oraz zgodnie z zakresem Poziomu licencji.

 

3.2. W stosunku do każdej Usługi, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy dostawy treści każdy Użytkownik Końcowy może korzystać z tej Usługi wyłącznie zgodnie z udzieloną licencją obejmującą:

3.2.1. dostęp, pobieranie i/lub drukowanie uzasadnionych ilości swojej Treści (lecz nie wszystkich lub zasadniczo wszystkich rekordów) zgodnie z uzasadnionymi potrzebami do własnych prac i do wewnętrznych celów służbowych Klienta; i

3.2.2. używanie lub dystrybucję swojej Treści zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie 3.3 poniżej.

 

3.3. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Użytkownicy końcowi mają prawo do:

3.3.1. dystrybucji Treści na rzecz innych Użytkowników końcowych posiadających równoważne prawa do niezależnego dostępu do takiej Treści na podstawie niniejszej Umowy;

3.3.2. dystrybucji niewielkich części Treści na rzecz osób trzecich, jak np. przypadkowo wybranych próbek wyłącznie do celów informacyjnych lub demonstracyjnych;

3.3.3. dystrybucji ograniczonych, szczególnie relewantnych części Treści do wymiany korespondencji z (i) urzędami i instytucjami państwowymi; lub (ii) osobami trzecimi do celów reprezentowania lub doradzania Klientowi podczas postępowania sądowego lub w innych postępowaniach dotyczących ubiegania się, przedłużenia ważności, rozszerzenia zakresu lub egzekwowania Praw własności intelektualnej, mających w każdym przypadku związek z produktami lub usługami Klienta;

3.3.4. wykorzystywania danych bibliograficznych i wyciągów z Treści wyłącznie do celów publikacji wyników badań, bez prawa do użytku komercyjnego lub sprzedaży;

3.3.5. wykorzystywania niewielkich części Treści w raportach wewnętrznych będących własnością Klienta, pod warunkiem, że takie raporty są przeznaczone wyłącznie do wewnętrznego użytku Klienta;

3.3.6. pod warunkiem, że Klient zakupił Licencję na redystrybucję, do dystrybucji stosownej Treści w sposób dozwolony Poziomem licencji dla takiej Licencji na redystrybucję; i

3.3.7. pod warunkiem, że Klient zakupił Licencję na treść archiwalną, do przechowywania maksymalnie pięciu tysięcy (5000) rekordów na Rok obowiązywania Umowy ze stosownego Zbioru treści przez maksymalnie dwanaście (12) miesięcy od dnia pobrania (lub inną liczbę rekordów na określony okres przechowywania, na jaką zezwala Poziom licencji) w Wewnętrznym systemie baz danych tak, aby dostęp do nich miała dozwolona liczba Użytkowników końcowych do użytku zgodnie z niniejszym Załącznikiem dotyczącym usług dostawy treści i zgodnie z Poziomem licencji dla takiej Licencji na treść archiwalną i pod warunkiem, że źródło takiej Treści zostanie należycie potwierdzone, a kopiowana Treść będzie opatrzona następującą informacją: „Niniejszy materiał został skopiowany zgodnie z licencją udzieloną przez Thomson Scientific. Kopiowanie lub redystrybucja niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Thomson Scientific jest zabroniona.”

 

3.4. Do celów paragrafu 3.3, przykłady „niewielkiej części” Treści obejmują taką ilość Treści, która: (i) nie ma samodzielnej wartości handlowej; (ii) nie mogłoby być wykorzystana przez odbiorcę jako zamiennik jakiejkolwiek Usługi dostawy treści (lub jej znacznej części) dostarczanej przez TS lub jej Podmioty stowarzyszone; lub (iii) nie jest regularnie lub systematycznie aktualizowana.

 

7. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

 

7.1. Klient zobowiązuje się, że nie będzie i zobowiązuje się spowodować, że Użytkownicy końcowi nie będą:

7.1.1. używać, kopiować, dostosowywać, tłumaczyć, modyfikować, dokonywać inżynierii wstecznej, dokonywać dekompilacji, dokonywać deasemblacji, podlicencjonować, sprzedawać lub dystrybuować jakiegokolwiek Materiału licencjonowanego z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego licencją na podstawie paragrafów 3, 4 i/lub 5 powyżej i z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo, gdy takie prawa nie będą mogły być zmienione umową;

7.1.2. o ile Klient nie zakupił Licencji na treść archiwalną lub licencji na Treść objętą licencją wieczystą, przechowywać rekordów pobranych lub wydrukowanych z Usługi dostawy treści przez okres dłuższy niż trzy (3) miesiące;

7.1.3. (i) tworzyć pochodnych baz danych lub innych instrumentów wykorzystując do tego wszystkie lub niektóre Materiały licencjonowane; ani (ii) w inny sposób używać Materiałów licencjonowanych (lub jakiejkolwiek części lub elementów pochodzących z tych Materiałów) w jakimkolwiek Produkcie lub Usłudze, z wyjątkiem ich użycia w Wewnętrznym systemie baz danych (zgodnie z punktem 7.1.2) do wewnętrznych celów służbowych Klienta wyłącznie w przypadkach, gdy użytkowanie jest ograniczone do dostępu jedynie przez pracowników lub pełnoetatowych wykonawców Klienta;

7.1.4. korzystać z Usługi dostawy treści, bezpośrednio lub pośrednio, w zdalnie prowadzonych pracach związanych ze współużytkowaniem zasobów lub w biurze usługowym bądź w inny sposób na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej;

7.1.5. korzystać z Usługi dostawy treści niezgodnie z warunkami Poziomu licencji;

7.1.6. ujawniać Szczegółowych danych logowania jakimkolwiek osobom trzecim lub umożliwiać osobom trzecim wykorzystywanie Szczegółowych danych logowania do uzyskania dostępu do Materiałów licencjonowanych (w imieniu Użytkownika końcowego lub w inny sposób);

7.1.7. tworzyć odmowy dostępu do usługi, włamywać się, tworzyć nieupoważnionych modyfikacji lub w inny sposób zakłócać Usługi dostawy treści, za pomocą szkodliwego oprogramowania lub w inny sposób przechwytywać informacji innych osób za pomocą Usługi dostawy treści lub fałszować pochodzenia informacji przesyłanych przez Klienta lub Użytkownika końcowego (zależnie, który przypadek będzie mieć zastosowanie) lub podejmować prób prowadzenia powyższych działań;

7.1.8. wykorzystywać Usługi dostawy treści do jakichkolwiek niezgodnych z prawem lub szkodliwych celów bądź do publikowania, przesyłania, dystrybucji, odbioru lub rozpowszechniania szkalujących, obraźliwych, obscenicznych lub innych niezgodnych z prawem materiałów lub do narażania, zakłócania, przejmowania, spamowania, niewłaściwego korzystania lub innego naruszania legalnych praw (w tym, ale nie wyłącznie, praw do zachowania prywatności i reklamy) innych osób;

7.1.9. używać Usługi dostawy treści: (i) do celów diagnostyki lub lecznictwa medycznego; lub (ii) do tworzenia indeksu wykorzystywanego jako handlowy instrument o charakterze ochrony; lub

7.1.10. redystrybuować jakiejkolwiek Treści na rzecz jakiegokolwiek konkurenta TS lub jej Dostawców będących osobami trzecimi.

 

7.2. Gdy w stosunku do Usługi dostawy treści Poziomem licencji określonym na Stronie przewodniej będzie „Nazwany Użytkownik końcowy”, Klient zapewni, że odbiorcom nie zostanie przekazana liczba Numerów ID Użytkownika końcowego większa niż liczba licencji Nazwanego Użytkownika końcowego określona na Stronie przewodniej oraz że Numery ID Użytkownika końcowego nie będą przekazywane innym osobom.

 

7.3. Gdy w stosunku do Usługi dostawy treści Poziomem licencji określonym na Stronie przewodniej będzie „Równoczesny Użytkownik końcowy”, Klient zapewni, że w dowolnej chwili dostępu do Usługi dostawy treści nie będzie mieć więcej Użytkowników końcowych niż liczba licencji Równoczesnego Użytkownika końcowego określona na Stronie przewodniej.

 

7.4. W stosownych przypadkach Klient zapewni, że w dowolnej chwili na Usłudze dostawy treści nie będzie równocześnie prowadzona liczba wyszukiwań większa niż określona na Stronie przewodniej.

 

7.5. Klient potwierdza, że Oprogramowanie i wszelka towarzysząca mu Dokumentacja może podlegać stosownym prawom i przepisom kontroli eksportowej Stanów Zjednoczonych lub kraju pochodzenia. Klient zgadza się nie eksportować i nie reeksportować Oprogramowania i/lub Dokumentacji, bezpośrednio lub pośrednio do jakiegokolwiek kraju objętego restrykcjami eksportowymi Stanów Zjednoczonych lub restrykcjami eksportowymi kraju pochodzenia.

 

7.6. Wieczyste korzystanie z Treści objętej licencją wieczystą lub jakiegokolwiek Oprogramowania przez Klienta podlega ograniczeniom i obowiązkom określonym w niniejszej Umowie, a TS może cofnąć Klientowi wieczystą licencja jeżeli Klient nie spełni takich ograniczeń i obowiązków.

 

 

Akceptuję licencję i wchodzę do bazy

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem