Zapraszamy zainteresowanych użytkowników, zwłaszcza studentów kierunku Finanse i rachunkowość, do skorzystania z dostępu do elektronicznej wersji czasopisma Ekonomista.

Jest to najstarsze czasopismo naukowe w Polsce z dziedziny nauk ekonomicznych. Założone w 1900 czasopismo poświęcone jest nauce i potrzebom życia. Ekonomista publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są recenzowane. Publikowane są w nim artykuły autorów krajowych i zagranicznych o wysokiej randze naukowej i znaczącym wpływie na procesy gospodarcze i strategie rozwoju Polski. Ekonomista to czasopismo wysoko cenione przez środowisko ekonomistów polskich.

W okresie po II wojnie światowej jego redaktorami naczelnymi byli znani i cenieni ekonomiści jak prof. Edward Lipiński, prof. Zdzisław Sadowski czy też prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka. Obecnie współwydawcami czasopisma są Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Państwowa Akademia Nauk, a ukazuje się ono w formule kwartalnika.

Od nr 2/2022 Ekonomista przestał ukazywać się w wersji papierowej. Artykuły w pełnej wersji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Attribution 4.0.

 

Dostęp do elektronicznej wersji czasopisma znajduje się w poniższym linku:
www.ekonomista.pte.pl

Zapraszamy do korzystania!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PANS W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem